Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1608                Година 13.10.2016              Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХVІ‑ти състав на шестнадесети септември две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание, в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                           2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Й.Б.

Прокурор Галя Маринова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 1399 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба на „В и К” ЕАД, гр.Бургас, кв.“Победа“, ул.“Генерал Владимир Вазов“ № 3, представлявано от изпълнителния директор Г.Й.Т. срещу решение № 54/26.05.2016г. постановено по н.а.х.д. № 117 по описа за 2016г. на Районен съд Поморие. Счита решението за неправилно. Не споделя изводите на съда обосновали потвърждаване на издаденото наказателно постановление и оспорва съставомерността на установеното деяние. Прави искане да се отмени обжалваното решение и потвърденото наказателното постановление.

Ответникът – Регионален отдел „Метрологичен надзор-Югоизточна България“, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на обжалваното съдебно решение.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд Поморие е потвърдил наказателно постановление № 02-032/15.03.2016г. на Началник на Регионален Отдел „Метрологичен Надзор Южна България“ на Главна Дирекция „Метрологичен Надзор“ към Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор, с което за извършено от касатора нарушение на чл.44, т.4, вр чл.43, ал.1 от Закона за измерванията (ЗИ) и на основание чл.85, ал.2 вр. ал.1 от ЗИ, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева. За да постанови решението си съдът е приел, че акта е съставен, а наказателното постановление издадено от оправомощени за това длъжностни лица и в рамките на определената им компетентност, като същите отговарят на изискванията за форма и съдържание, установени в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. По същество съдът е намерил, че нарушението е действително осъществено и доказано по несъмнен начин, същото е съставомерно по чл.44, т.4, вр. с чл.43, ал.1 от ЗИ, поради което правилно е ангажирана отговорността на дружеството на соченото основание, за това, че използва за отчитане на студена вода водомер, който е без знак  от метрологичен контрол за последваща проверка. Посочено е, че не са налице предпоставки за квалифициране на установеното нарушение като маловажен случай, с оглед на което наказателното постановление е потвърдено.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалва не пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените мотиви са обстойни и се споделят и от настоящия съдебен състав.

Съгласно чл.26, ал.1 и чл.38, ал.1 от ЗИ, контролът на средствата за измерване се извършва чрез одобряване на типа, първоначална проверка и последваща проверка, които се извършват от Българския институт по метрология или от лица, оправомощени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Извършената последваща проверка на средствата за измерване в употреба, се удостоверява със знаци за последваща проверка – чл.43, ал.1 от ЗИ. По аргумент от ал.2 и ал.3 от чл.43 от ЗИ,  последващата проверка се извършва периодично или след ремонт на средствата за измерване, както и преди изтичането на срока на валидност на първоначалната или периодичната проверка в случай на унищожаване на знака или по желание на лицето, което използва средството за измерване. С разпоредбата на чл.44, т.4 от ЗИ е въведено задължение лицата, които използват средства за измерване, да не ги използват за измерване без знаците по чл.35, чл.39, ал.1 и чл.43, ал.1. Съгласно чл.85, ал.1 от ЗИ, физическо лице, което в случаите по чл.5 използва средства за измерване, които не отговарят на изискванията по глава четвърта, или не изпълнява задълженията си по чл.44, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., а според алинея втора за същото нарушение, когато е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция от 200 до 500 лв.

Правилно районният съд е приел, че касатора използващ средство за измерване на количеството продавана вода, която преминава през водомера, не е изпълнило вмененото му задължение с чл.44, т.4 от ЗИ, да не го използва без поставен знак по чл.43, ал.1 от ЗИ, удостоверяващ извършена последваща проверка на средството. В случая, след извършена тематична проверка в обект „водопроводно отклонение“ с адрес обл.Бургас, с.Лъка, сграда на Кметство Лъка е установено, че проверения водомер тип ВКЕСВ5 МСБ, с фабричен № 0531895 е без знак за последваща проверка на средството за измерване в употреба по чл.43, ал.1 от ЗИ, а именно липсва знак за метрологичен контрол, поставен върху носител  - оловна пломба. Безспорно използваният от дружеството водомер е „средство за измерване“ по смисъла на §1, т.27 от ДР на ЗИ, подлежащо на последваща проверка, която следва да бъде удостоверена със съответния знак и след като липсва такъв, правилно е прието, че то е извършило административното нарушение за което е санкционирано.

            Неоснователно е възражението за незаконосъобразност на наказателното постановление поради непосочване на датата на поставяне на първоначалния знак. Към момента на проверката водомера въобще не е имал знак от метрологичен контрол, за който знак в представените от дружеството възражения се твърди, че липсва поради корозирала пломбажна тел. След като поставения знак за контрол липсва, съгласно цитираната разпоредба на чл.43, ал.3 от ЗИ, е следвало да бъде извършена последваща проверка, без значение дали срока на първоначалната или периодичната проверка е бил изтекъл и в този смисъл непосочването на датата на поставяне на знака за извършената предходна проверка не би могло да доведе до незаконосъобразност на наказателното постановление. 

Процесното нарушение не може да се квалифицира като „маловажен случай“, по смисъла на чл.28 от ЗАНН, в каквато насока са мотивите на първоинстанционния съд. Нарушението е формално, на просто извършване и настъпването на вреди в резултат на осъществяването му не са част от състава на нарушението. За това тяхната липса или наличие не могат да обосноват извод, че се касае за маловажен случай, а от установените по делото факти не следва извод, че обществената опасност на конкретното деяние е значително по-ниска от обичайните случаи на такива нарушения.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2, предл.първо от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 54/26.05.2016г. постановено по н.а.х.д. № 117 по описа за 2016г. на Районен съд Поморие.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.                          

 

 

 

                                                                                                              2.