Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№: 1505       19.09.2016г.    гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                        ХІІІ-ти състав

На петнадесети септември,                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Таня Евтимова

Членове:           1.  Станимира Друмева

                           2. Румен Йосифов 

Секретаря: К.Л.

Прокурор: Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 1408 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуаления кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на ЕТ„Шилсън-В.Н.“, ЕИК-147038891, гр.Каблешково, общ.Поморие, ул.Освобождение №1, срещу решение № 66/28.06.2016г., постановено по НАХД № 93 по описа за 2016г. на Районен съд Поморие, с което е изменено наказателно постановление (НП) № 02-000236/22.12.2015г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” Бургас (ДИТ-Бургас), като е намален размерът на наложената му имуществена санкция. Касаторът счита решението за неправилно. Иска отмяната му, както и отмяна на измененото с него наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и допуснато съществено нарушение на процесуални правила. В съдебно заседание касаторът, редовно уведомен не се явява и не се представлява. Изпраща писмена молба чрез пълномощника си адв.С.К. с която поддържа жалбата на изложените в нея основания.

Ответникът – директор на ДИТ-Бургас, редовно уведомен, също не се явява и не се представлява. Не ангажира становище по жалбата и не представя доказателства.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването и пледира за потвърждаване на атакувания съдебен акт.

 Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалване.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд Поморие е изменил НП № 02-000236/22.12.2015г. на директора на ДИТ-Бургас, с което на касатора, за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ, на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.3 от КТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000 лева. НП е изменено в частта относно наказанието, като е намален размерът на санкцията от 3000 лева на 1500 лева.

От фактическа страна е установено, че ЕТ„Шилсън-В.Н.“ на 01.10.2015г. в 11.25 часа в качеството на работодател, е допуснал до работа лицето А.С.А. на длъжност „общ работник” в обект: „Пункт за изкупуване на черни и цветни метали“, находящ се в гр.Каблешково, м.Пъдарска могила, преди да му предостави копие от уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ, заверено в ТД на НАП (Териториална дирекция на Националната агенция за приходите). Съдът е обосновал извод, че при издаване на НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. То е издадено от компетентно лице, в кръга на предоставените му правомощия и съдържа задължителните реквизити по чл.57 от ЗАНН. Съдът не е кредитирал показанията на доведените за разпит от жалбоподателя св.К. и св.А.С.А., които заявили, че последният заедно с още две лица бил в обекта не в изпълнение на задълженията си по трудово правоотношение, а защото търсел части за своя лек автомобил. Показанията не били кредитирани, защото те са опровергавани от показанията на актосъставителя и писмените доказателства по делото и защото св.К. е съпруга на търговеца, поради което е заинтересована от изхода на делото.

Поради изложеното районният съд приел, че административното нарушение е доказано по несъмнен начин, а по отношение наложеното наказание е преценил, че наложената на жалбоподателя имуществена санкция в размер на 3000 лева не е съобразена с обществената опасност и тежестта на нарушението, поради което е намалил размера на 1500 лева.

 

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Касационната инстанция извърши проверка относно приложението на закона, въз основа на фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд при спазване на правилата за събиране, проверка и оценка на доказателствата.

При правилно изяснена фактическа обстановка, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт. Съдебното решение е съобразено с материалния закон, процесуалните правила и е обосновано.

Неоснователни са възраженията на касатора и те не се подкрепят от събраните доказателства. Правните изводи на първостепенния съд относно тях, са подробно и ясно изложени в оспорения съдебен акт.

Не могат да бъдат споделени възраженията на касатора, че съдът неправилно не е кредитирал показанията на св.К. и св.А.С.А.. Те противоречат събраните и изготвени в хода на проверката писмени доказателства – списъкът на работещите в обекта лица в който, както св.К., така и св.А. са се записали и с подписа си да декларирали верността на този факт; сключеният трудов договор между ЕТ„Шилсън-В.Н.“ и св.А.С.А. от 01.10.2015г.; уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ, заверено в ТД на НАП и връчено на А. след проверката; препис-извлечение от книгата за проведения му инструктаж, всички подписани от св.А..

Ето защо за установен следва да се приеме факта, че при проверката контролните органи установили в обекта на касатора, че лицето А.С. А. е извършвало дейност по трудово правоотношение, като било допуснато до работа преди да му бъде предоставено уведомление по чл.62, ал.3 от КТ, в нарушение на разпоредбата на чл.63 ал.2 от КТ. Писменият трудов договор, подписаното уведомление по чл.62, ал.3 от КТ и книгата за проведения инструктаж, за разлика от свидетелските показания, са официални документи, които до установяването по реда на НПК или ГПК на тяхната неистинност или невярност обвързват съда. Само при опровергаване на тяхното съдържание по надлежния ред може да се поставя въпроса за липса на нарушение на чл.63 ал.2 от КТ. В случай, че такова опровергаване бъде извършено чрез присъда или съдебно решение, наказаният има възможност чрез окръжния прокурор да иска възобновяване на административнонаказателното производство.

В този ред на правните съждения правилно районният съд е приел за установено от събраните писмени и гласни доказателства, че ЕТ„Шилсън-В.Н.“ в качеството на работодател, е осъществило от обективна страна състава на нарушението по чл.63, ал.2 КТ, като е допуснал до работа в проверения обект А.С. А. на 01.10.2015г. в 11:25 часа, преди да му връчи копие от уведомлението по чл.62, ал.3 КТ, заверено в ТД на НАП. Поради това законосъобразно е ангажирана отговорността му на основание чл.414, ал.3 от КТ с издаване на наказателното постановление и правилно същото изменено от районния съд единствено досежно размера на наложената санкция, като в останалите му части то е издадено в съответствие с приложимите процесуални и материално правни разпоредби.

По изложените съображения и при липса на отменителни основания, настоящият касационен съдебен състав приема, че обжалваното решение е постановено в съответствие с действащите правни норми, поради което следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХІІI-ти състав,   

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 66/28.06.2016г., постановено по НАХД № 93 по описа за 2016г. на Районен съд Поморие.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.                                                2.