ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 2293        Година  02.12.2009      Град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, десети състав на втори декември две хиляди и девета година в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева дело номер 1433 по описа за 2009  година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба подадена Гражданско сдружение с нестопанска цел “Напред Приморско”, ***, представлявано от Д.К.П. против решение № 128/24.09.2009г. на Общински съвет гр.Приморско, с което се променя Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на територията на община Приморско.

Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид приложените по делото доказателства, намира за установено следното:

С обжалваното решение Общински съвет гр.Приморско частично променя действащата Наредба за определяне и администриране местните такси и цени на територията на община Приморско. Това решение няма характера на индивидуален администартивен акт по смисъла на чл.21 от АПК, а е част от производството по изменение на подзаконов нормативен акт, поради което съгласно чл.21, ал.5 от АПК не подлежи на самостоятелен съдебен контрол, какъвто по смисъла на чл.185 от АПК е допустим по отношение на крайния акт – приетите изменения на подзаконов нормативен акт, който в случая е Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на територията на община Приморско. Ето защо жалбата срещу решение № 128/24.09.2009г. на Общински съвет гр.Приморско, следва да бъде оставена без разглеждане, като процесуално недопустима, а производството по делото прекратено.

С оглед на така изложеното и на основание чл.159, т.1 от АПК, поради липса на акт годен за обжалване АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Гражданско сдружение с нестопанска цел “Напред Приморско”, ***, представлявано от Д.К.П. против решение № 128 от 24.09.2009г. на Общински съвет гр.Приморско, обективирано в протокол № 014/24.09.2009г..

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1433 по описа за 2009г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: