О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 1606

 

Град Бургас, 27.09.2016г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХIII-ти административен състав, на двадесет и седми септември през две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                      2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА к.н.а.х.д. № 1448 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК, във връзка с чл.63, ал.2 от ЗАНН.

Образувано e по частна жалба на община Айтос, представлявана от кмета В.Е., против определение № 129 от 24.06.2016г. на Районен съд-гр.Айтос, постановено по н.а.х.д. № 239 по описа за 2016г. на АРС, с което е прекратено производството по делото, образувано по жалба на община Айтос против наказателно постановление № 39 от 22.04.2016г. на директора на БД „Черноморски район“-гр.Варна.

Частният жалбоподател изразява несъгласие с постановеното от районния съд определение за прекратяване на съдебното производство, като счита същото за неправилно и моли за отмяната му от съда, връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия от АРС и произнасяне по същество. Твърди, че жалбата му против наказателното постановление е изпратена в законоустановения срок, поради което не е налице приетото от районния съд просрочие на същата. Ангажира доказателства.

Ответникът не представя становище по подадената частна жалба.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на частната жалба по наведените в нея основания, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Частната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.230 от АПК и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е основателна.

След преценка на приложените в административнонаказателната преписка документи районният съд е приел, че издаденото на община Айтос наказателно постановление № 39/22.04.2016г. от директора на БДЧР-гр.Варна е редовно връчено на нарушителя на 28.04.2016г., според известие за доставяне № 2648593 на „Стар пост“ ООД, срокът за обжалване по чл.59, ал.2 от ЗАНН е изтекъл на 5.05.2016г. (присъствен ден), а жалбата против наказателното постановление е изведена от деловодството на община Айтос на 9.05.2016г., видно от печата на същата, и подадена по пощата на същата дата. При тези данни е приел, че жалбата против наказателното постановление е процесуално недопустима, като подадена след преклузивния седмодневен срок, установен в чл.59, ал.2 от ЗАНН, поради което е прекратил образуваното съдебно производство.

Обжалваното определение е неправилно.

С писмо изх. № 08-00-275(3)/26.04.2016г. директорът на БДЧР-гр.Варна е  изпратил издаденото от него НП № 39/22.04.2016г. на община Айтос, чрез доставчика „Стар пост“ ООД-гр.София. В разписката за доставка с № 2648593 на писмо изх. № 08-00-275(3)/26.04.2016г. и НП № 39/22.04.2016г., представена от административно-наказващия орган, е отразено получаването й от Т. на 28.04.2016г., както и от К.В., но без отразена дата на връчването й на последната и дата на изпращане на пратката в частта „изпращане“ на разписката. 

С частната жалба е представена същата разписка за доставка с № 2648593. В нея под името и подписа на К.В. е отразена дата на връчване на пратката 3.05.2016г., както и датен печат на „Стар пост“ ООД от 3.05.2016г. Представен е и приемо-предавателен протокол между представител на „Стар пост“ ООД и К.В., видно от който доставка с № 2648593 е предадена на община Айтос на 3.05.2016г., удостоверено с подпис на предал и датен печат.

Съдът изиска от „Стар пост“ ООД информация, придружена с доказателства, на коя дата, от кое лице и в какво качество е получена доставката. Видно от представеното по делото писмо от „Стар пост“ ООД, пратка № 2648593 е получена в община Айтос на 3.05.2016г. от К.В., в качеството на деловодител в общината.

От така установените факти съдът приема, че наказателното постановление е редовно връчено на община Айтос, чрез служителя й К.В., на 3.05.2016г. Срокът по чл.59, ал.2 от ЗАНН започнал да тече на 4.05.2016г. изтича на 10.05.2016г. Жалбата против наказателното постановление е подадена от община Айтос на 9.05.2016г., както правилно е приел районния съд, поради което е спазен седмодневният срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН от връчване на наказателното постановление за обжалването му пред съда.

Предвид изложеното неправилно районният съд е приел, че преклузивният срок за обжалване е изтекъл и е прекратил производството, поради недопустимост на жалбата. Определението следва да бъде отменено и делото да се върне на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Воден от горното и на основание чл.235, ал.1 от АПК, Административен съд – град Бургас, ХІІІ– ти административен състав,

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 129 от 24.06.2016г. на Районен съд-гр.Айтос, постановено по н.а.х.д. № 239 по описа за 2016г. на АРС, с което е прекратено производството по делото, образувано по жалба на община Айтос против наказателно постановление № 39 от 22.04.2016г. на директора на БДЧР-гр.Варна.

ВРЪЩА делото на същия състав на Районен съд-гр.Айтос за продължаване на съдопроизводствените действия при спазване на дадените указания.

Определението е окончателно.

 

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                          

 

 

                                                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

          2.