О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 2062/16.10.2015 година, град Бургас,   

  

Административен съд – Бургас, в  закрито заседание на шестнадесети октомври, две хиляди и петнадесета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа адм.д. № 1449/2014 година.

 

Производството е по глава Х, раздел І от АПК.

Образувано е по жалба на „Бутед” АД, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” № 166, представлявано от изпълнителния директор Н.П.Ш. против Заповед № 1442/10.06.2014 година, издадена от кмета на Община Бургас.

С обжалваната заповед е отчуждена от „Сентрал парк“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Сердика“ № 2А едноетажна масивна сграда с идентификатор 07079.604.195.61 по КК и КР на гр. Бургас, цялата със застроена площ 36 кв.м. и предназначение – клозет, построена в ПИ с идентификатор 07079.604.195 по КК и КР на гр. Бургас, попадаща в трасето на обект „Реконструкция и изместване на трасето на съществуващия Главен канализационен колектор Ф800, преминаващ през ПИ с идентификатор 07079.604.195“.

В жалбата са изложени съображения за допустимост на жалбата, както и подробни аргументи за незаконосъобразност на оспорения акт.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства и съобрази приложимите правни норми, намира жалбата за недопустима, поради липса на правен интерес за жалбоподателя „Бутед” АД, по следните съображения:

Дружеството-жалбоподател мотивира правния си интерес за оспорване на административния акт с твърдение за собственост върху разпоредената за отчуждаване сграда.

Със заповед № РД-17-2 от 31.05.2013 година на областният управител на област Бургас (лист 177-182) е наредено да се извърши корекция в Акт за частна държавна собственост № 2150/07.11.1997 година, както следва: „Текстът в графа 15 „Имотът е включен в капитала на търговско дружество” се отменя като вместо него да се чете „Сградите по акта са изградени със средства на държавата”. Наредено е още да се уредят отношенията между държавата и собственика на земята „Сентрал парк Бургас” ЕООД за сгради с идентификатори, както следва: 07079.604.195.41, 25, 31, цялата източна половина и ¼ от западната част на западната половина от сграда с идентификатор 07079.604.195.31, 41, 47, 48, 49, 50, 52, 51, 54, 55, 61, 67, 68 и 70, за заплащането им като подобрения върху реституирания имот, представляващ понастоящем ПИ с идентификатор 07079.604.195 по КККР на гр. Бургас и да се продължи процедурата по отписване на същите от регистрите за държавна собственост.

Със Заповед № РД-11-246 от 12.06.2013 година на областния управител на област Бургас (лист 185-187) е наредено да се отпишат от регистрите за държавна собственост в полза на „Сентрал парк Бургас” ЕООД сгради по Акт за частна държавна собственост № 2150/07.11.1997 година /приложение/ (лист 54) посочени в 17 точки в заповедта, всички в ПИ с идентификатор 07079.604.195 по КККР на гр. Бургас.

Със Заповед № РД-09-79 от 02.08.2013 година на областния управител Бургас (лист 50-51) са отменени Заповед № РД-17-2 от 31.05.2013 година и Заповед № РД-11-246 от 12.06.2013 година.

По силата на Акт за държавна собственост (АДС) № 4299/24.04.1974 година (лист 309), издаден от ОбНС – Бургас, на ДСО „Търговия на едро” е предоставен за ползване терен от 40 дка., заедно със складове и сгради. Приложена е Справка за собствените складове и сгради на ДСО „Търговия на едро” клон Бургас, в складовата база на промишлена зона Бургас (лист 53). По делото няма спор, че жалбоподателят е правоприемник ДСО „Търговия на едро”.

В същия АДС № 4299/24.04.1974 година е вписано, че за имота има съставен нов Акт за частна държавна собственост (АЧДС) № 2150/07.11.1997 година, а в Приложение към този АЧДС са описани сградите в имота (лист 55).

Между страните не се спори, че сградите, които са посочени в АЧДС № 2150/07.11.1997 година са построени в поземлен имот с идентификатор 07079.604.195 по КК и КР на гр.Бургас. И в двата акта за държавна собственост е отразено (лист 309,стр.2 и 322), че с влязло в сила съдебно Решение № 251 от 21.02.2014 година, постановено по адм. дело № 2110/2013 година по описа на Административен съд Бургас, оставено в сила с Решение № 9016 от 27.06.2014 година по адм. дело № 5166/2014 година, на ВАС, ІІІ отд., е отменена Заповед № РД-09-79 от 02.08.2013 година на областния управител Бургас.

При така установеното следва извод, че Заповед № РД-17-2 от 31.05.2013 година (лист 177) и Заповед № РД-11-246 от 12.06.2013 година (лист 185) са влезли в законна сила, тъй като третата, отменяща ги заповед Заповед №РД-09-79 от 02.08.2013 година (лист 50) е отменена с влязъл в сила съдебен акт (Решение № 9016 от 27.06.2014 година по адм. дело № 5166/2014 година, на ВАС, ІІІ отд.).

От горното става ясно, че сградите, описани в Акт за частна държавна собственост № 2150/07.11.1997 година (в приложението към същия), в които е включена и процесната тоалетна, са деактувани в полза на „Сентрал парк Бургас” ЕООД, поради което за жалбоподателя е отпаднал правния интерес от водене на настоящото производство. Съдът приема, че жалбоподателят е имал правен интерес при започване на настоящото съдебно производство (жалбата до съда е от 26.06.2014 година), но същият е отпаднал по силата на цитираните заповеди, тъй като е постановен влязъл в сила (на 27.06.2014 година) административен акт в полза на друг правен субект - „Сентрал парк Бургас” ЕООД.

Липсата на правен интерес е абсолютна процесуална пречка за осъществяване правото на оспорване, за която съдът следи служебно. Правният интерес следва да е налице както при подаване на жалбата, така и до приключване на съдебното производство с окончателен съдебен акт. Доколкото не се установи твърденият от жалбоподателя положителен факт, обосноваващ правния му интерес за водене на настоящото производство, а за наличието на правен интерес съдът следи служебно, то независимо към кой момент в съдебното производство е отпаднал правния интерес за жалбоподателя, следва да настъпят съответните правни последици – прекратяване на съдебното производството, като недопустимо.

Следва да се отрази, че наличието или липсата на материалноправните предпоставки за принадлежността на правото на собственост по отношение на описаните в процесното решение сгради, построени в ПИ с идентификатор 07079.604.195 по КК и КР на гр. Бургас, не могат да бъдат обсъждани в административното производство и в съдебния административен процес. В случай, че е налице спор за собственост, то същият следва да се разреши по общия исков ред.

По изложените съображения съдът намира жалбата на „Бутед” АД против заповед № 1442/10.06.2014 година, издадена от кмета на Община Бургас за процесуално недопустима поради липса на правен интерес, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане,  а производството по делото да бъде прекратено.

Затова, на основание чл.159 т.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Бутед” АД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” № 166, представлявано от изпълнителния директор Н.П.Ш. против заповед № 1442/10.06.2014 година на кмета на Община Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1449/2014 година.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от връчването му.

 

СЪДИЯ: