Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1315                  Година 22.12.2009       Град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на осми декември две хиляди и девета година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар С.А.

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер                  дело номер 1490 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.215 от ЗУТ.

Образувано е по повод жалба от  И.В.Г.. с ЕГН: ********** и Х.А.С. с ЕГН: **********, в качеството им на съдружници в ДЗЗД “Робин-Стефанова и Ко”, със съдебен адрес *** – адвокатско съдружие “Дичев, Добрев и Ко” против заповед № 2971/08.10.2009г. на Заместник кмета на Община Бургас. Със заповедта е наредено да се премахне преместваем обект – Автомивка, състояща се от павилион PVC с площ от 4 кв.м., панелен павилион с площ от 10 кв.м., навес метална конструкция, разположени в ПИ № 668, ПЗ ”Север”, в 10 – дневен срок от получаване на заповедта, като е разпоредено прекъсване на електрозахранването на обекта. Считат, че заповедта е незаконосъобразна и молят да бъде отменена. В съдебно заседание, не се явяват и представляват.

Ответникът по жалбата – Община Бургас редовно уведомен, в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, представя нови доказателства и моли да бъде постановено решение с което да се отхвърли жалбата като неоснователна и се потвърди обжалвания административен акт.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.215, ал.1 от ЗУТ от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

Съгласно констативен акт № 45/26.09.2009г.(л.36 от делото) е извършена проверка на преместваем обект: “автомивка, състояща се от 2 бр.павилиони и навес”, намиращ се в имот пл.№ 668 по плана на ПЗ “Север”, гр.Бургас, при която е установено, че обекта представлява автомивка, състояща се от:  1.преместваем PVC павилион с площ от 4 кв.м., 2.преместваем панелен павилион с площ от 10 кв.м., 3.навес, нетрайно свързан с терена и  метална конструкция,  електрифицирани и водоснабдени. Поставени са върху терен частна собственост, отдаден под наем на ДЗЗД. В момента на извършване на проверката автомивката е без разрешение за поставяне в нарушение на чл.4, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти и рекламната и информационната дейност на територията на Община Бургас, във вр. с чл.56, ал.2 от ЗУТ. Срещу констативния акт са направени писмени възражения вх.№ 94-И-502/28.09.09г. (л.34 от делото).  

Със заповед № 2971/08.10.2009г. на Заместник кмета на Община Бургас е  наредено на ДЗЗД “Робин-Стефанова и Ко”, представлявано от И.В.Г.. и Х.А. С. да премахне собствения си  преместваем обект – Автомивка, състояща се от павилион PVC с площ от 4 кв.м., панелен павилион с площ от 10 кв.м., навес метална конструкция, разположени в ПИ № 668, ПЗ ”Север”, в 10 – дневен срок от получаване на заповедта, като е разпоредено прекъсване на електрозахранването на обекта. Заповедта е връчена при условията на отказ на 22.10.2009г. и срещу нея е постъпила в Административен съд гр.Бургас, жалба вх.№ 7012/26.10.2009г., по повод на която е образувано настоящото производство. В жалбата се правят възражения, че за автомивката има издадено надлежно разрешение за строеж № 29, което е съобразено с действащата нормативна уредба и съобразно неговата срочност в Община Бургас е входирана молба № 94-И-18/05.02.2009г..

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Настоящия състав счита, че заповед № 2971/08.10.2009г. на Заместник кмета на Община Бургас е издадена от компетентен орган, след надлежна делегация на правомощия. Съгласно разпоредбата на § 1, ал.3 от допълнителните разпоредби на ЗУТ, кметът на общината може да предостави свои функции по този закон на заместниците си, на главния архитект на общината и на други длъжностни лица от общинската администрация. Обжалваната заповед е издадена, на основание чл. 57а, ал.1 от ЗУТ, като съгласно чл.57а, ал.3 от ЗУТ, компетентен орган е кметът на общината. Правомощията на заместник кмета са предоставени със заповед № 3544/23.12.2008 год. на кмета на Община Бургас, поради което обжалваната заповед се явява издадена от компетентен орган.

Преди издаване на заповедта е изпълнена процедурата предвидена в чл.57а от ЗУТ видно от приложената административна преписка, а постъпилите възражения срещу констативния акт са обсъдени от административния орган при издаване на процесната заповед.   

Заповедта е издадена в съответствие с материалноправните разпоредби. Не е налице спор между страните относно определянето на обекта като преместваем по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ, поради което той безспорно подлежи на премахване по реда на чл.57а от ЗУТ. Заповедта е мотивирана, тъй като в нея подробно са описани фактически и правни основания за издаването и. Посочена, като основание за премахване на обекта е нормата на чл.57а, ал.1, т.1 от ЗУТ, която предвижда премахване на обекти поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение. Съгласно чл.57 от ЗУТ върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане, като за тях се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината.

В настоящия случай за преместваемия обект има издадено разрешение за поставяне № 29/17.10.2005г. със срок на действие до 31.12.2005г., което неправилно се възприема от жалбоподателя, като разрешение за строеж. Не се оспорва от жалбоподателя, че за 2009г. въпреки направеното искане не му е издадено разрешение, поради което безспорно се установява, че са налице материалноправните предпоставки за издаване на процесната заповед. Също така, след като срока предвиден в издадено разрешение за поставяне на обекта е изтекъл, от него жалбоподателя не би могъл да черпи права в настоящия момент и това да доведе до незаконосъобразност на обжалваната заповед, още повече, че съгласно т.9 на самото разрешение и чл.8 от НПОТДОДЕГОТОБ лицата на които е издадено разрешение за поставяне на преместваем обект имат задължение да демонтират обекта след изтичането на срока за поставянето му.

За да е законосъобразен административният акт, следва да се издаде за постигане целите на закона, а не на друга цел, което би довело до превратно упражняване на власт. В случая, с процесната заповед не е преследвана цел различна от законоустановената в чл.57а от ЗУТ, поради което не е налице основание за отмяна и по чл. 146, т. 5 от АПК.

С оглед на изложеното жалбата на И.В.Г.. и Х.А.С., в качеството им на съдружници в ДЗЗД “Робин-Стефанова и Ко”, против заповед № 2971/08.10.2009г. на Заместник кмета на Община Бургас се явява неоснователна и на основание чл.172 ал.2, следва да бъде отхвърлена.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, Х-ти състав

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.В. Г.. с ЕГН: ********** и Х.А.С. с ЕГН: **********, в качеството им на съдружници в ДЗЗД “Робин-Стефанова и Ко”, със съдебен адрес *** – адвокатско съдружие “Дичев, Добрев и Ко” против заповед № 2971/08.10.2009г. на Заместник кмета на Община Бургас.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ: