- .

01.08.2009. 31.10.2009.

No , No , - 򠠠
1 No 84/2007, XII - - : .   20.08.2009., 02.10.2009.
 
2 No 208/2007, VI ... : .   07.08.2009.
 
3 No 352/2007, XI : .   02.09.2009.
 
4 No 503/2007, VII 3 : .   19.08.2009.
 
5 No 856/2007, XII ,
: .   22.10.2009.
 
6 No 1555/2007, X : .   24.08.2009.
 
7 No 1608/2007, VII : .   12.08.2009.
 
8 No 1643/2007, XII : .   28.09.2009.
 
9 No 48/2008, VII ... : .   () 06.10.2009.
 
10 No 194/2008, XII : .   05.10.2009.
 
11 No 238/2008, I ,
,
: .   26.09.2009., 26.09.2009.
 
12 No 258/2008, I ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
..,
...,
...,
..,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
..,
...,
...,
..,
..,
...,
..,
..,
..,
...,
..,
..,
...,
...,
..,
..,
..,
..,
..,
..,
..,
..,
..,
..,
..,
..,
...,
..,
..,
..,
..,
..,
..,
..,
..,
..,
..,
...,
...,
...,
..,
...,
...,
...,
...,
...,
..,
...,
..,
..,
...,
..,
..,
..,
..,
..,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
..,
..,
...,
...,
...,
..,
...,
..,
..,
...,
...,
..,
..,
...,
..,
..,
..,
..,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
: .   14.09.2009.
 
13 No 392/2008, XII ... : .   03.09.2009.
 
14 No 422/2008, VI : .   17.08.2009.
 
15 No 539/2008, VI ...,
...,
...
: .   13.08.2009.
 
16 No 707/2008, XI ,
  : .   30.09.2009.
 
17 No 742/2008, VI ... : .   11.08.2009., 19.10.2009.
 
18 No 780/2008, XI 90 : .   25.08.2009.
 
19 No 828/2008, XI 71 : .   16.09.2009., 20.10.2009.
 
20 No 901/2008, XI : .   16.10.2009.
 
21 No 934/2008, VII . : .   22.10.2009.
 
22 No 939/2008, XI : .   11.08.2009., 11.09.2009.
 
23 No 1002/2008, VI : .   12.08.2009.
 
24 No 1023/2008, IX : .   08.10.2009.
 
25 No 1065/2008, X ,
: .   11.08.2009.
 
26 No 1067/2008, XII : .   24.08.2009.
 
27 No 1123/2008, XII 2000 : .   01.10.2009.
 
28 No 1136/2008, XI ... : .   16.09.2009.
 
29 No 1138/2008, XII 5 : .   03.09.2009.
 
30 No 1160/2008, XI 63 : .   17.09.2009.
 
31 No 1179/2008, VII . : .   14.10.2009.
 
32 No 1189/2008, VII : .   25.08.2009.
 
33 No 1284/2008, XII ... : .   20.08.2009.
 
34 No 1285/2008, VII : .   27.08.2009.
 
35 No 1309/2008, XII : .   20.08.2009., 02.10.2009.
 
36 No 1318/2008, XI : .   14.08.2009., 15.09.2009.
 
37 No 1332/2008, XI ...,
...
: .   03.08.2009.
 
38 No 1351/2008, VII ... : .   09.09.2009., 05.10.2009.
 
39 No 1386/2008, VI , , 90 : .   11.08.2009.
 
40 No 1387/2008, IX 2006 : .   05.10.2009.
 
41 No 1416/2008, XII 1 : .   15.10.2009.
 
42 No 1470/2008, XII : .   20.08.2009.
 
43 No 1482/2008, XII - ...,
...
: .   24.09.2009.
 
44 No 1493/2008, XI ... : .   07.08.2009.
 
45 No 1575/2008, VII ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
: .   30.09.2009.
 
46 No 1619/2008, VII : .   12.08.2009.
 
47 No 1632/2008, X : .   07.10.2009.
 
48 No 1634/2008, IX : .   21.10.2009.
 
49 No 1651/2008, VI : .   10.08.2009.
 
50 No 1685/2008, VII ...,
...,
...
: .   30.09.2009.
 
51 No 1698/2008, XI : .   02.09.2009.
 
52 No 1705/2008, VII ... : .   11.08.2009., 01.09.2009.
 
53 No 1706/2008, VI : .   11.08.2009.
 
54 No 1713/2008, XI ... : .   06.08.2009., 26.08.2009.
 
55 No 1714/2008, X , , : .   19.08.2009.
 
56 No 1715/2008, XII ... : .   24.09.2009.
 
57 No 1733/2008, VI : .   04.09.2009.
 
58 No 1738/2008, XI ... : .   25.08.2009.
 
59 No 1743/2008, VII 2005 : .   07.10.2009.
 
60 No 1752/2008, XI 2000 : .   14.08.2009., 17.09.2009.
 
61 No 1754/2008, I ... : .   26.09.2009., 26.09.2009.
 
62 No 1763/2008, VI ...,
...
: .   04.09.2009.
 
63 No 1769/2008, VI ... : .   14.08.2009.
 
64 No 1772/2008, XI , , , ... : .   14.09.2009.
 
65 No 1787/2008, VII ... : .   16.09.2009.
 
66 No 1806/2008, XII ... : .   08.10.2009.
 
67 No 1808/2008, VI : .   04.08.2009.
 
68 No 1809/2008, VII : .   23.09.2009., 27.10.2009.
 
69 No 1816/2008, XI : .   16.09.2009.
 
70 No 1822/2008, XII ... : .   24.09.2009.
 
71 No 1837/2008, X 991 : .   14.08.2009.
 
72 No 1868/2008, VII : .   07.10.2009.
 
73 No 1872/2008, VI ... : .   07.08.2009.
 
74 No 1880/2008, VII : .   24.08.2009.
 
75 No 1889/2008, VII : .   12.08.2009.
 
76 No 1/2009, VII , , ,
,
...
: .   12.08.2009.
 
77 No 3/2009, VII ... : .   25.09.2009.
 
78 No 27/2009, VI , , , ... : .   10.08.2009.
 
79 No 28/2009, X , , , ...,
...
: .   19.10.2009.
 
80 No 30/2009, XI ... : .   11.08.2009.
 
81 No 31/2009, IV ... : .   () 19.08.2009.
 
82 No 45/2009, IX , , , : .   21.10.2009.
 
83 No 50/2009, XII : .   07.10.2009., 15.10.2009.
 
84 No 54/2009, VI ... : .   12.10.2009.
 
85 No 57/2009, XI : .   07.10.2009.
 
86 No 67/2009, XI : .   10.08.2009., 08.09.2009.
 
87 No 74/2009, VI ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
: .   12.10.2009.
 
88 No 90/2009, XII ...   : .   01.10.2009.
 
89 No 91/2009, VI 5 : .   17.08.2009.
 
90 No 92/2009, X 91 ,
: .   05.10.2009.
 
91 No 109/2009, VI , , , ...,
...
: .   04.09.2009.
 
92 No 115/2009, VII : .   02.09.2009.
 
93 No 134/2009, VI : .   12.08.2009.
 
94 No 160/2009, VI : .   19.08.2009.
 
95 No 182/2009, VI - : .   04.08.2009.
 
96 No 194/2009, VII , , , ...   : .   16.09.2009.
 
97 No 205/2009, X , , , ...,
...,
....
  : .   20.10.2009.
 
98 No 215/2009, VII , , ... : .   30.09.2009.
 
99 No 231/2009, IX : .   27.10.2009.
 
100 No 239/2009, XII ...,
...,
...,
...
: .   17.09.2009.
 
101 No 250/2009, VI ...,
...
: .   03.08.2009.
 
102 No 256/2009, XII : .   24.09.2009.
 
103 No 258/2009, IX ... : .   01.10.2009., 26.10.2009.
 
104 No 269/2009, VI ... : .   19.08.2009., 02.11.2009.
 
105 No 274/2009, XII , , : .   06.08.2009., 06.08.2009.
 
106 No 278/2009, VII ... : .   21.08.2009.
 
107 No 297/2009, X ... : .   02.10.2009.
 
108 No 298/2009, VII : .   10.08.2009., 31.08.2009.
 
109 No 306/2009, VI ... : .   17.08.2009.
 
110 No 309/2009, XI , , : .   03.08.2009.
 
111 No 341/2009, X , , 11 : .   28.10.2009.
 
112 No 342/2009, XII ... : .   08.10.2009.
 
113 No 344/2009, XI : .   16.10.2009., 05.11.2009.
 
114 No 345/2009, XI : .   24.09.2009., 09.11.2009.
 
115 No 352/2009, VI : .   23.09.2009.
 
116 No 355/2009, XI : .   30.09.2009.
 
117 No 393/2009, VII ...,
...
: .   15.10.2009.
 
118 No 394/2009, XI , , : .   02.09.2009., 02.09.2009.
 
119 No 419/2009, VI ...,
...
: .   12.10.2009.
 
120 No 421/2009, I ... : .   24.09.2009.
 
121 No 422/2009, VII ... : .   02.09.2009.
 
122 No 432/2009, VII ... : .   28.08.2009.
 
123 No 443/2009, XI , , ... : .   23.09.2009.
 
124 No 448/2009, I : .   26.08.2009., 26.08.2009.
 
125 No 452/2009, VII : .   14.10.2009., 01.11.2009.
 
126 No 453/2009, VII , , ... : .   14.10.2009.
 
127 No 454/2009, I : .   02.09.2009., 08.10.2009.
 
128 No 465/2009, VI , , : .   15.09.2009.
 
129 No 481/2009, VII ... : .   07.09.2009., 05.10.2009.
 
130 No 486/2009, I : .   06.10.2009.
 
131 No 487/2009, I : .   29.09.2009.
 
132 No 492/2009, XI ...,
...
: .   16.09.2009.
 
133 No 494/2009, VII ...,
...
: .   15.10.2009.
 
134 No 495/2009, VI ... : .   04.09.2009.
 
135 No 500/2009, I ... : .   26.09.2009., 26.09.2009.
 
136 No 502/2009, VII , , ...,
...,
...
: .   07.10.2009., 07.10.2009.
 
137 No 509/2009, VII : .   22.10.2009.
 
138 () No 511/2009, XIV ... : .
: .  
02.10.2009.
 
139 No 551/2009, X : .   29.09.2009.
 
140 No 556/2009, VI - . : .   11.08.2009.
 
141 No 563/2009, XI ... : .   30.09.2009.
 
142 No 564/2009, XII : .   15.10.2009.
 
143 () No 568/2009, XIV ... : .
: .  
02.09.2009.
 
144 () No 581/2009, IV ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
: .
: .  
02.09.2009.
 
145 () No 585/2009, XIV ... : .
: .  
02.09.2009.
 
146 No 587/2009, VI ... : .   05.08.2009.
 
147 () No 602/2009, XIV ... : .
: .  
02.09.2009.
 
148 No 604/2009, X , , ... : .   08.09.2009.
 
149 No 606/2009, VII , , ... : .   07.10.2009., 06.11.2009.
 
150 No 607/2009, IX ... : .   14.10.2009., 05.11.2009.
 
151 No 611/2009, XII : .   21.10.2009.
 
152 No 620/2009, VI , , ,
: .   11.08.2009.
 
153 No 635/2009, X ... : .   28.10.2009.
 
154 No 647/2009, X ... : .   28.10.2009.
 
155 No 649/2009, VI , , ... : .   12.08.2009.
 
156 No 650/2009, VII , , ... : .   14.10.2009.
 
157 No 651/2009, IX ... : .   07.10.2009.
 
158 () No 654/2009, XIV ... : .
: .  
18.09.2009.
 
159 () No 660/2009, XIII - : .
: .  
14.08.2009.
 
160 () No 661/2009, XIII : .   14.08.2009.
 
161 No 670/2009, XII : .   08.10.2009.
 
162 () No 672/2009, XIV ... : .
: .  
18.09.2009.
 
163 () No 673/2009, XIII ... : .
: .  
14.08.2009.
 
164 () No 674/2009, XIII ... : .   14.08.2009.
 
165 No 683/2009, IX ... : .   09.10.2009.
 
166 No 689/2009, XII , , : .   16.09.2009., 24.09.2009.
 
167 () No 691/2009, XIV : .
: .  
18.09.2009.
 
168 No 694/2009, IX ... : .   05.10.2009.
 
169 () No 702/2009, XIII ... : .
: .  
14.08.2009.
 
170 () No 703/2009, XIII : .   06.10.2009.
 
171 () No 705/2009, XII ... : .
: .  
14.08.2009.
 
172 () No 710/2009, XIV : .
: .  
02.10.2009.
 
173 () No 711/2009, XIII : .
: .  
14.08.2009.
 
174 () No 713/2009, XIV : .
: .  
18.09.2009.
 
175 No 718/2009, VI , , ...,
...,
...,
...,
...
: .   19.08.2009.
 
176 No 719/2009, VI , , ...,
...,
...,
...,
...
: .   19.08.2009.
 
177 No 729/2009, X ... : .   01.09.2009.
 
178 No 731/2009, XI ... : .   23.09.2009., 14.10.2009.
 
179 No 733/2009, VI , , ... : .   12.10.2009.
 
180 () No 735/2009, XIII ... : .   14.08.2009.
 
181 () No 736/2009, XIV ... : .
: .  
02.10.2009.
 
182 () No 739/2009, XIII : .   14.08.2009.
 
183 () No 741/2009, XIV ... : .
: .  
02.10.2009.
 
184 () No 742/2009, XIII : .
: .  
16.10.2009.
 
185 () No 748/2009, XIII : .
: .  
16.10.2009.
 
186 No 752/2009, I : .   18.09.2009.
 
187 No 753/2009, I : .   18.09.2009.
 
188 No 754/2009, I : .   18.09.2009.
 
189 No 755/2009, I : .   18.09.2009.
 
190 No 756/2009, I : .   18.09.2009.
 
191 No 757/2009, I : .   18.09.2009.
 
192 No 758/2009, I : .   18.09.2009.
 
193 No 760/2009, XI : .   18.09.2009., 20.10.2009.
 
194 No 762/2009, VII , , , ... : .   16.09.2009., 05.10.2009.
 
195 No 763/2009, IX : .   15.10.2009., 11.11.2009.
 
196 () No 766/2009, XIII : .
: .  
15.10.2009.
 
197 () No 767/2009, XIV -54- : .
: .  
02.10.2009.
 
198 () No 768/2009, XIII ,
: .   16.10.2009.
 
199 () No 773/2009, XIII : .   16.10.2009.
 
200 () No 778/2009, XIII ... : .
: .  
15.10.2009.
 
201 () No 779/2009, XIV : .
: .  
19.10.2009.
 
202 () No 781/2009, XIII : .
: .  
16.10.2009.
 
203 () No 783/2009, XIII 83 : .   16.10.2009.
 
204 () No 784/2009, XIII ... : .
: .  
15.10.2009.
 
205 () No 786/2009, XIII ... : .
: .  
16.10.2009.
 
206 () No 789/2009, XIV ,
  : .
: .  
15.10.2009.
 
207 () No 790/2009, XIV ... : .   16.10.2009.
 
208 () No 791/2009, XIII : .   16.10.2009.
 
209 () No 793/2009, XIII ... : .
: .  
16.10.2009.
 
210 () No 794/2009, XIII ... : .
: .  
15.10.2009.
 
211 () No 795/2009, XIV ... : .
: .  
22.10.2009.
 
212 No 802/2009, X ... : .   08.10.2009.
 
213 () No 803/2009, XIII ... : .
: .  
23.10.2009.
 
214 () No 805/2009, XIV : .
: .  
16.10.2009.
 
215 () No 806/2009, XIII : .   23.10.2009.
 
216 () No 807/2009, XIII : .
: .  
23.10.2009.
 
217 () No 808/2009, XIV ... : .
: .  
16.10.2009.
 
218 () No 810/2009, XIII 63 : .
: .  
23.10.2009.
 
219 No 811/2009, X ... : .   24.08.2009.
 
220 No 814/2009, I , : .   27.10.2009.
 
221 No 819/2009, VII ... : .   15.10.2009.
 
222 No 820/2009, XI , , ... : .   16.09.2009., 23.09.2009.
 
223 () No 822/2009, XIV 1 : .   16.10.2009.
 
224 () No 823/2009, XIV 83 : .
: .  
15.10.2009.
 
225 No 824/2009, XII ... : .   02.09.2009.
 
226 () No 826/2009, XIV : .
: .  
16.10.2009.
 
227 () No 827/2009, XIII : .
: .  
22.10.2009.
 
228 () No 829/2009, XIII : .
: .  
23.10.2009.
 
229 () No 833/2009, XIII : .   23.10.2009.
 
230 () No 836/2009, XIV ... : .
: .  
15.10.2009.
 
231 () No 839/2009, XIII : .
: .  
23.10.2009.
 
232 () No 840/2009, XIV ... : .
: .  
16.10.2009.
 
233 () No 844/2009, XIII ... : .
: .  
23.10.2009.
 
234 () No 859/2009, XIV : .   16.10.2009.
 
235 () No 863/2009, XIV ... : .   16.10.2009.
 
236 () No 864/2009, XIV ... : .   14.10.2009.
 
237 No 867/2009, XII ... : .   22.10.2009.
 
238 () No 868/2009, XIII : .
: .  
27.10.2009.
 
239 () No 869/2009, XIV - : .
: .  
15.10.2009.
 
240 () No 870/2009, XIV - : .
: .  
15.10.2009.
 
241 () No 872/2009, XIV - : .
: .  
23.10.2009.
 
242 () No 873/2009, XIII 80 : .
: .  
30.10.2009.
 
243 () No 874/2009, XIV : .
: .  
23.10.2009.
 
244 () No 877/2009, VI ... : .   16.10.2009.
 
245 No 882/2009, XII , , ... : .   04.08.2009., 01.09.2009.
 
246 () No 883/2009, XIII . : .
: .  
27.10.2009.
 
247 () No 886/2009, XIV ... : .
: .  
23.10.2009.
 
248 () No 893/2009, XIII - : .
: .  
30.10.2009.
 
249 () No 894/2009, XIV ... : .   23.10.2009.
 
250 () No 897/2009, XIII - : .
: .  
27.10.2009.
 
251 () No 901/2009, XIV ... : .
: .  
23.10.2009.
 
252 No 905/2009, IX , , : .   05.10.2009.
 
253 () No 913/2009, XIV : .   23.10.2009.
 
254 () No 914/2009, XIII : .
: .  
27.10.2009.
 
255 No 921/2009, XII : .   29.10.2009.
 
256 () No 922/2009, XIV ... : .
: .  
23.10.2009.
 
257 () No 923/2009, XIV : .
: .  
23.10.2009.
 
258 () No 926/2009, XIII ... : .
: .  
30.10.2009.
 
259 () No 927/2009, XIV ... : .   23.10.2009.
 
260 No 929/2009, XII ... : .   29.10.2009.
 
261 () No 944/2009, XII ... : .
: .  
30.10.2009.
 
262 () No 950/2009, XIV : .
: .  
23.10.2009.
 
263 () No 951/2009, XIII : .
: .  
27.10.2009.
 
264 () No 952/2009, XIV : .
: .  
23.10.2009.
 
265 () No 955/2009, XIV ... : .   23.10.2009.
 
266 No 971/2009, I ... : .   08.09.2009.
 
267 () No 973/2009, XIV ... : .
: .  
23.10.2009.
 
268 () No 975/2009, VI ... : .   23.10.2009.
 
269 No 987/2009, X : .   12.08.2009.
 
270 () No 990/2009, XIV : .
: .  
30.10.2009.
 
271 No 992/2009, VI : .   12.10.2009.
 
272 () No 1005/2009, XIV : .
: .  
30.10.2009.
 
273 () No 1007/2009, XIV : .
: .  
30.10.2009.
 
274 No 1016/2009, XI , , : .   20.10.2009., 27.10.2009.
 
275 No 1019/2009, XII ...,
...
: .   02.09.2009., 23.09.2009.
 
276 No 1022/2009, X ... : .   14.09.2009.
 
277 No 1032/2009, IX   : .   03.09.2009.
 
278 () No 1054/2009, XIV ... : .
: .  
30.10.2009.
 
279 () No 1058/2009, XIV : .
: .  
30.10.2009.
 
280 () No 1063/2009, XIV : .
: .  
30.10.2009.
 
281 No 1070/2009, VI : .   17.08.2009.
 
282 No 1074/2009, VII : .   20.08.2009., 08.09.2009.
 
283 No 1078/2009, XII : .   20.08.2009., 04.09.2009.
 
284 () No 1081/2009, XIV ... : .
: .  
30.10.2009.
 
285 No 1085/2009, IX , , : .   19.10.2009., 26.10.2009.
 
286 No 1090/2009, X : .   14.09.2009.
 
287 No 1093/2009, VI : .   19.08.2009.
 
288 () No 1096/2009, XIV ... : .
: .  
30.10.2009.
 
289 No 1100/2009, XI : .   17.09.2009., 06.10.2009.
 
290 () No 1103/2009, IX ... : .
: .  
22.10.2009.
 
291 () No 1111/2009, XIV ... : .
: .  
30.10.2009.
 
292 No 1115/2009, I ,
  : .   13.10.2009.
 
293 No 1116/2009, I : .   13.10.2009.
 
294 No 1117/2009, I : .   13.10.2009.
 
295 () No 1126/2009, XIV 97 : .
: .  
30.10.2009.
 
296 () No 1130/2009, XIV ... : .
: .  
23.10.2009.
 
297 () No 1137/2009, XIV ... : .
: .  
23.10.2009.
 
298 No 1138/2009, VI ...,
...,
...
: .   01.09.2009.
 
299 No 1139/2009, IX ... : .   18.09.2009., 12.11.2009.
 
300 No 1152/2009, VI . ,
  : .   10.08.2009.
 
301 No 1164/2009, VII 03- : .   25.08.2009., 01.09.2009.
 
302 () No 1165/2009, XIII : .   13.08.2009.
 
303 No 1174/2009, I : .   08.10.2009.
 
304 No 1181/2009, VI ...,
: .   17.08.2009.
 
305 No 1189/2009, X : .   19.08.2009.
 
306 No 1202/2009, VI ... : .   28.10.2009.
 
307 No 1203/2009, IX ... : .   18.09.2009.
 
308 No 1207/2009, IX ...,
...,
...
: .   08.10.2009., 22.10.2009.
 
309 No 1208/2009, I : .   20.10.2009.
 
310 No 1218/2009, XII ...,
...
: .   06.10.2009.
 
311 No 1222/2009, XII ...,
...
: .   16.09.2009.
 
312 No 1222/2009, XII ...,
...
: .   21.10.2009.
 
313 No 1233/2009, VI ... : .   07.10.2009.
 
314 No 1238/2009, IX : .   19.10.2009.
 
315 No 1245/2009, VI .. : .   03.09.2009.
 
316 No 1249/2009, IX : .   03.09.2009.
 
317 No 1250/2009, I : .   26.10.2009.
 
318 No 1251/2009, I : .   26.10.2009.
 
319 No 1253/2009, IX ... : .   23.09.2009.
 
320 No 1259/2009, XII : .   20.10.2009.
 
321 No 1283/2009, X , , ... : .   18.09.2009.
 
322 No 1294/2009, VI , , ... : .   26.10.2009.
 
323 No 1300/2009, X : .   20.10.2009.
 
324 No 1305/2009, IX ... : .   24.09.2009.
 
325 No 1310/2009, IX , , : .   12.10.2009., 27.10.2009.
 
326 No 1312/2009, X ... : .   29.09.2009.
 
327 No 1316/2009, XII   : .   07.10.2009.
 
328 No 1318/2009, X , , ... : .   06.10.2009.
 
329 No 1319/2009, VI , , ... : .   28.10.2009.
 
330 No 1333/2009, IX : .   21.10.2009., 04.11.2009.
 
331 No 1335/2009, XI : .   12.10.2009.
 
332 No 1369/2009, VI ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
: .   05.10.2009.
 
333 No 1378/2009, XII ... : .   30.10.2009.
 
334 No 1410/2009, XII ... : .   30.10.2009.
 
335 No 1417/2009, IX ... : .   16.10.2009.
 
336 No 1437/2009, IX , , ... : .   26.10.2009.
 
337 No 1448/2009, IX ...,
...,
...
: .   26.10.2009., 05.11.2009.
 
338 No 1456/2009, VII ... : .   21.10.2009.
 
339 No 1463/2009, VII : .   21.10.2009.