Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                               град Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас, седми състав, на двадесет и четвърти март две хиляди и десета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря Кристина Линова като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 1500 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 215, вр. с чл. 57а от ЗУТ.

Образувано е по жалба на „Вема 2009” ООД със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от управителя М.Х.И. против заповед № 3188/22.10.2009г., издадена от заместник кмета на Община Бургас, с която е разпоредено премахването на преместваем обект – дървена постройка, разположена в ПИ № 668 по плана на ПЗ „Север” в гр.Бургас. Постановено е прекъсване на електрическото захранване при неизпълнение на заповедта в 14-дневен срок от връчването й. Иска се от съда да отмени оспорвания административен акт. Жалбоподателят не изразява становище по оспорването и не се явява в съдебно заседание. Не представя доказателства.

Ответната страна – Община Бургас чрез редовно упълномощения юрисконсулт Д. оспорва жалбата като неоснователна. Ангажира доказателства.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Жалбата е подадена чрез административния орган в преклузивния 14-дневен срок по чл.215, ал. 4 от ЗУТ от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

Предмет на оспорване в настоящото производство е заповед № 3188/22.10.2009г., издадена от заместник кмета на Община Бургас, с която е разпоредено на жалбоподателя да премахне собствения си преместваем обект, разположен върху поземлен имот № 668 в ПЗ „Север” на гр. Бургас, представляващ дървена постройка с размери 2,00м./2,00м. Наредено е да се прекъсне електрозахранването при неизпълнение на заповедта в 14-дневен срок от датата на връчването й. В мотивната част на оспорения акт се сочи, че обектът е монтиран без разрешение за поставяне върху поземлен имот, собственост на физическите лица Е. Г., Л.Ч., Е.Ч., Б.Д., Д.Г., Й.Ч. и Д.Ч., което съставлява обстоятелство по чл.57а, ал.1, т.2 от ЗУТ.

При извършената служебна проверка за законосъобразност на обжалваната заповед, настоящият съдебен състав констатира, че тя е произнесена от компетентен орган в обема на правомощията му, делегирани със заповед № 3479/11.11.2009г., издадена от овластения по чл. 57а, ал. 3 от ЗУТ кмет на Община Бургас и в изискуемата от закона писмена форма.

При издаването й са спазени специалните административнопроизводствени правила, регламентирани в чл. 57а, ал. 2 от ЗУТ. Началото на процедурата е поставено със съставяне на констативен акт, в който е обективирано фактическото положение. Актът е съобщен на жалбоподателя по реда на §4 от ПЗР на ЗУТ, за което свидетелстват приложените по делото служебни бележки, подредени на стр.23 и стр.24 от делото. В законоустановения срок не е депозирано възражение, в който смисъл е съдържанието на акта за публично приключване (стр.22).

Оспорваната заповед е издадена в съответствие с материалноправната норма на чл.57а, ал.1, т.2 от ЗУТ. Съгласно разпоредбата на чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ върху поземлени имоти – общинска собственост могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други), когато е издадено разрешение и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината. За поставяне на преместваеми обекти в чужди поземлени имоти разпоредбата на чл.56, ал.5 от ЗУТ изисква разрешението да се издаде въз основа на изрично писмено съгласие от собственика на имота или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ. Изискванията на цитираната норма са разширени с Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане, приета на 30.03.2004г., с неколкократни изменения и допълнения, отменена с решение № 3249/11.03.2010г. по АХД № 10670/2009г. по описа на Върховен административен съд. Съгласно чл.4, ал.4 от подзаконовия нормативен акт в редакцията, приложима от 31.03.2006г. поставянето на преместваеми обекти в частни имоти се извършва въз основа на схема, одобрена от главния архитект след представяне на изрично писмено нотариално заверено съгласие от собственика на поземления имот или писмен договор за наем за заетата от преместваемия обект площ с нотариална заверка на подписите. Според чл.57а, ал.1 от ЗУТ тези обекти се премахват, когато са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение; когато са поставени в чужд имот без правно основание или правното основание за издаване на разрешението е отпаднало; не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията; не отговарят на изискванията по чл.169, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 и ал.3, т.1 от ЗУТ; представляват реклама, забранена със закон; срокът на разрешението за поставяне е изтекъл; не отговарят на други изисквания, определени с наредбата по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ. От анализа на цитираните разпоредби следва извода, че произнасянето на обжалваната заповед е свързано с наличието на две кумулативно дадени предпоставки: преместваем обект, който е поставен върху чужд имот без правно основание или при отпаднало основание и липса на разрешение за поставяне.

От доводите на страните, тяхното процесуално поведение и събрания по делото доказателствен материал се установява, че върху поземлен имот № 668 в ПЗ „Север” – гр.Бургас, собственост на физическите лица Г., Ч., Ч., Д. и Г. е монтирана дървена постройка с размери 2,00м./2,00м., която съставлява преместваем обект по смисъла чл.56, ал.1 от ЗУТ. В този смисъл е съдържанието на съставения констативен акт № 127/30.09.2009г., който съставлява официален писмен документ и при липса на оспорване се полза с обвързваща материална доказателствена сила за удостоверените в него факти с правно значение. Съдържанието и истинността на документа не са оспорени от страните в процеса, поради което настоящият съдебен състав кредитира доказателствената сила на инкорпорирания в него факт за наличието на преместваем обект - дървена постройка с размери 2.00м./2.00м. Обективираните в протокола факти се потвърждават и от показанията на свидетелката Г., според която процесната постройка представлява склад за дърва и не е трайно закрепена към терена, т.е. може да бъде отделена от земята, без да се наруши целостта й. Не се твърди от жалбоподателя и не се установява в хода на проведеното съдебно дирене наличието на разрешителен акт по чл.56, ал.5 от ЗУТ и писмено съгласие от собствениците на поземления имот, респ. писмен договор за наем на заетата от обекта площ. При това положение, не съществува съмнение, че в настоящия случай са изпълнени положителната и отрицателната материалноправни предпоставки на чл.57а, ал.1, т.2 от ЗУТ и оспорваната заповед е издадена при правилно приложен материален закон.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, седми състав

 

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Вема 2009” ООД със седалище и адрес на управление в гр***, представлявано от управителя М.Х.И. против заповед № 3188/22.10.2009г., издадена от заместник кмета на Община Бургас, с която е разпоредено премахването на преместваем обект – дървена постройка, разположена в ПИ № 668 по плана на ПЗ „Север” в гр.Бургас.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:………………………