О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ /08.04.2011 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІ състав, в закрито заседание на осми април, две хиляди и единадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев     

 

 разгледа докладваното от съдия Енчев адм.д. № 1538/2009 година.

 

Производството е по реда на глава Х раздел ІІ и ІІІ от АПК.

Образувано е по жалба на “Иви Транс” ЕООД - Раковски против ППСПВД № 16/2009 година на началника на Митница – Бургас.

Съдът констатира, че като страна в производството не е конституирана Националната агенция по приходите, чрез ТД – Бургас, въпреки че реализирането на задълженията, определени с административния акт, следва да се осъществи от служители на агенцията.

            Това обстоятелство налага отмяната на определението, с което е приключено събирането на доказателствата и връщане на оспорването в открито съдебно заседание с конституиране на НАП, чрез ТД – Бургас.

По изложените съображения, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 01.03.2011 година за даване ход на устните състезания.

КОНСТИТУИРА като страна в производството НАП чрез ТД – Бургас.

 

НАСРОЧВА делото за 03.05.2011 година от 13,15 часа.

 

 

СЪДИЯ: