О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер               02.12.2009г.            град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на втори декември две хиляди и девета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

секретар…………………………………………………………………………………………..

прокурор………………………………………………………………………………………….

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 1557 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на М.А.С. *** против заповед № 467/07.10.2009г., издадена от кмета на Община Руен, с която е прекратено образуваното административно производство срещу А.Х.О., Т.А.О. и М. А. Х. в качеството им на наследници на А.Х.О., бивш жител ***. Иска се от съда да отмени процесния акт. С нарочно определение от 10.11.2009г. жалбата е оставена без движение и на оспорващия е указано да представи доказателство за внесена държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд– гр.Бургас.

Съдебният състав констатира, че нередовността не е отстранена в предоставения 7-дневен срок по чл.158, ал.1 от АПК. Установеното обстоятелство съставлява основание да се приложи разпоредбата на чл.158, ал.3 от АПК, според която процесуалното бездействие на жалбоподателя има за последица прекратяване на производството по делото. Доказателства за плащане на изискуемата държавна такса не са представени и към момента на произнасяне на настоящия съдебен акт.

Предвид гореизложеното, на осн. чл.158, ал.3 от АПК, Бургаският административен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1557/2009г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:………………………