О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                      № 1492

        гр.Бургас, 07.09.2016г.

Бургаският административен съд, III-ти състав, в закрито заседание на седми септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ   

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 1571 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.158 от АПК.

Административното дело е образувано по жалба от М.С.С. *** против принудителна административна мярка  - преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик, осъществена на 20.07.2016г. от дл. лице В.Й. при отдел УКОРС, Община Бургас.

С Разпореждане на съда от 29.07.2016г. жалбата е оставена без движение като на жалбоподателя е указано, че в 7-дневен срок от получаване на съобщението следва да представи документ за платена държавна такса в размер на 10/петдесет/ лева по сметка на Административен съд – Бургас, съгласно чл.151, т.3 от АПК. На жалбоподателя е разяснено, че при неизпълнение на дадените указания в определения срок жалбата му ще бъде оставена без разглеждане и производството по делото ще бъде прекратено.

От приложеното по делото съобщение е видно, че жалбоподателят е получил съобщението на служебния адрес за кореспонденция с препис от разпореждането на съда на 04.08.2016г.  Същият не е изпълнил дадените му от съда указания в посочения в съобщението срок, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл.158, ал.3, вр. с чл.151 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.С.С. *** против принудителна административна мярка  - преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик, осъществена на 20.07.2016г. от дл. лице В.Й. при отдел УКОРС, Община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 1571 по описа на АдмС-Бургас за 2016г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: