ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 01.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи декември                                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1585 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 12.10 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ЕТ „Интеграл – В.М.”, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт С., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството и образувано по жалба на ЕТ „Интеграл – В.М.Заповед № 3204/23.10.2009 година на Заместник-кмета на община Бургас, с която е заповядано да бъде премахнат преместваем обект: панелен павилион с размери 5.00/3.00 метра, разположен в ПИ № 668 ПЗ „Север”.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Представям и моля да прием като доказателства по делото Заповед № 3544/23.12.2008 г. на кмета на Община Бургас и длъжностна характеристика, от които е видно, че не са налице твърдяните основания за нищожност на заповедта.

Моля да приемете представената административна преписка.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

С жалбата е направено искане за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № 3204/22.10.2009 г. на заместник-кмета на община Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Моля да оставите без уважение направеното искане за спиране на заповедта, тъй като не се установява наличие на някои от основанията на чл. 166 от АПК. Жалбоподателят не е навел такива доводи, нито е представил доказателства, които да удостоверят, че  от изпълнението на акта биха се причинили значителни или трудно поправими вреди на същия.

 

Съдът, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

По искането за спиране:

Съгласно чл. 217, т.11 ЗУТ жалбата пред съда не спира изпълнението на заповедите по чл.57а, ал.3 от ЗУТ, като в ал.2 е предвидена възможност съдът да спре изпълнението. В ЗУТ не са предвидени основанията за спиране на предварителното изпълнение на тези заповеди, поради което съгласно чл.219, ал.3 от ЗУТ, следва да намерят приложение нормите на АПК. В чл. 166, ал. 2 от АПК е предвидено, че при всяко положение на делото до влизането в сила на решението по искане на оспорващия съдът може да спре предварителното изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда. Видно от така изложеното, за да бъде уважено искане за спиране на изпълнението на един административен акт е необходимо да бъде установено от съда, че от предварителното изпълнение на заповедта биха могли да се причинят на жалбоподателя значителни или трудно поправими вреди. В случая жалбоподателят в своята жалба сочи, че работата, свързана с експлоатацията на склада за дърва е единствената възможност на съдружниците в дружеството за прехрана. Въпреки изричните указания на съда, по делото не са ангажирани доказателства във връзка с твърдените в жалбата трудно поправими вреди, както и тези вреди не са конкретизирани. Също така по делото не се съдържат доказателства, както относно доходите, получавани от експлоатацията на склада, така и относно липсата на други доходи получавани от лицето, поради което няма как да бъдат преценени евентуалните вреди. Ето защо, следва да се приеме, че жалбоподателят не е конкретизирал по основание и размер, както и не е доказал наличието на значителни или трудно поправими вреди, които би му причинило предварителното изпълнение на обжалваната заповед, поради което искането за спиране на предварителното изпълнение се явява неоснователно и следва да бъде оставено без уважение.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ЕТ „Интеграл – В.М.” – ***  за спиране на предварителното изпълнение на заповед № 3204/23.10.2009 г. на заместник-кмета на община Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание за ответника и в същия срок от уведомяването за жалбоподателя.

 

                                                                        СЪДИЯ:

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Нямам други доказателствени искания по съществото на спора.

Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът счита, че на жалбоподателя следва да се даде възможност за ангажиране на допълнителни доказателства, като на основание чл.171, ал.4 от АПК му бъде указано, че следва да ангажира доказателства във връзка с твърденията в жалбата му, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства във връзка с твърденията в жалбата си.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.02.2010 година от 11.10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: