ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 19.01.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На деветнадесети януари                             две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор:   Тиха Стоянова                                     

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1591 по описа за 2009 година.                     

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.П.П., редовно призован, не се явява лично. За него се явява представител по пълномощие адвокат Д.. С представено по делото пълномощно.

За ответника кмет на Община Приморско, редовно призован, се явява  представител по пълномощие адвокат О. Представя пълномощно.

В залата се явява прокурор Тиха Стоянова от Окръжна Прокуратура гр. Бургас.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Моля, на основание чл.16, ал.1 от АПК Прокуратурата на Република България да бъде конституирана като страна в производството.

 

С оглед направеното искане на представителя на Окръжна прокуратура гр. Бургас за встъпване във вече образувано административно производство за защита на важен държавен интерес и на основание чл.16, ал.1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура гр.Бургас, като страна в производството, представлявано от прокурор Тиха Стоянова.

 

СТРАНИТЕ и ПРОКУРОРА – Да се даде ход на делото.

        

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против Акт за установяване на публично общинско вземане № 766/02.11.2009 г. издаден от кмета  на Община Приморско.

 

АДВОКАТ Д. – Поддържам жалбата. Да се приемат представените доказателства. Нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ О. – Оспорвам жалбата. Моля да се приеме представената преписка по делото, наред с изложените в мотивите на акта съображения. Моля съда да вземе под внимание допълнителния довод за материалната законосъобразност на издадения акт по §3 от ДР на ЗУТ. За извършване на административни услуги по ЗУТ се събират такси по ЗМДТ. Нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОРА – Моля да приемете представената по делото административна преписка. Нямам доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателствени средства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис, находящ се на л.3 от делото.

 

Предвид направените изявления на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход устните състезания.

 

АДВОКАТ Д. – Моля да уважите жалбата, като отмените акта, който е нищожен и не се базира на никакъв закон. Направените в днешното съдебно заседание доводи за законосъобразност съгласно ЗМДТ са неоснователни, произтичащи от договор, а не от закон. Моля да ми дадете възможност да представя писмена защита.

 

АДВОКАТ О. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Административният акт не е нищожен. Както вече се спомена установеното с този акт взимане е с публичен характер, тъй като то е установено като основание в закона, именно §3 от ДР на ЗУТ. Считаме, че не се прави опит за саниране на акта с излагане на последващи обстоятелства. Напротив, прави се тълкуване на закона, който моля съда да вземе под внимание, наред с изложеното от административния орган в акта.

 

ПРОКУРОРА – Считам, че жалбата е основателна и следва да бъде уважена. Сключен е гражданско-правен договор, пораждащ отношения между страни. Посоченото в административния акт не може да бъде тълкувано като такса от чл. 6 на ЗМДТ.

 

РЕПЛИКА на АДВОКАТ О. – Моля съда да проследи правните последици от договора и да вземе предвид решението на Общинския съвет представено с преписката, където е установено задължението на правните субекти за извършване на дейности по изграждането на социалната инфраструктура и в мероприятията по укрепване на терените в съответните населени места, като в това решение е определена сумата за таксата, определена от нарочно конституиран помощен общински орган.

 

Съдът приема делото за разяснено и на основание чл.149, ал.2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

ДАВА възможност на жалбоподателя в четиринадесет дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможност на ответника по жалбата, като срока за него е шестнадесет дни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще се произнесе със съдебния си акт в срока регламентиран в чл.172, ал.1 от АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: