ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

         Номер                     дата  18 ноември 2009 год.                 Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 18 ноември 2009 год.,

в следния състав:

                                                 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

разгледа адм. дело 1592 по описа за  2009 год.

и  за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството се движи по реда на Глава ІХ от ДОПК.

Постъпило е искане по смисъла на чл. 75, ал. 1, т.1 от ДОПК от следовател при Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Варна, с което се уведомява съда, че е на производство ДП № 3222/2004 год., образувано против Д.И.И., за това, че през периода 2001 год. – м.04.2002 год., в гр.Варна, като собственик и управляващ на “Арамис 9” ЕООД, гр.Варна (с променено наименование “Свод” ЕООД, считано от 13.09.2001 год.), при условията на продължавано престъпление, с цел да осуети установяването на данъчни задължения в големи размери, установени с ДРА № 332/05.08.2002 год., водел счетоводна отчетност с невярно съдържание, като укритите данъчни задължения са в особено големи размери - престъпления по смисъла на чл.257, ал.1, вр. с чл.256, вр. с чл.26, ал.1 от НК.

За целите на разследването се иска разкриване на данъчна  информация, отнасяща се до търговските дружества – контрагенти. Приложени са съответните доказателства в подкрепа на искането, установяващи наличието на образувано досъдебно производство. 

Съдът, след като съобрази представените по делото доказателства, намира искането за допустимо и основателно, като направено от надлежен орган, в рамките на вменените му правомощия, при наличието на съответното висящо производство. Искането е подкрепено с доказателства, установяващи релевантни за производството факти и е мотивирано със съображения, от които може да се направи обоснован извод за необходимостта от разкриване на данъчна информация от органа по приходите.

Като взе предвид горните обстоятелства и на основание чл. 75, ал. 1, т.1 и ал. 2 от ДОПК , във вр. с чл. 72, ал. 1, т.5 от с. к., Бургаският административен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДОПУСКА разкриването от ТД на НАП – Бургас на сведения, съставляващи данъчна информация по смисъла на чл. 72 от ДОПК, като същите се предоставят на разследващия орган по досъдебно производство № 3222/2004 год. по описа на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Варна.

ОПРЕДЕЛЯ обхвата на конкретните индивидуализиращи данни, както следва:

ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ от ТД на НАП – Бургас справки-декларации по ЗДДС в оригинал, както и извлечения от дневниците за покупки и продажби и приложенията към тях, отнасящи се за периода 2001 год. – м.04.2002 год. по отношение на следните търговски дружества:

1.                         ЕТ “Ринг – Л.М.”, със седалище в гр.Айтос, с БУЛСТАТ 1020009302

2.                         ЕТ “Миндекс – Д.Р.”, със седалище в гр.Бургас, с БУЛСТАТ 1021118768

3.                         ЕТ “Минера – М.Н.”, със седалище в гр.Бургас, с БУЛСТАТ 1021190752

4.                         “Вая – 7” ЕООД, със седалище в гр.Бургас, с БУЛСТАТ 1021205334

5.                         “Нафта трейдинг” АД, със седалище в гр.Бургас, с БУЛСТАТ 1021379484

6.                         “Елфрида” АД, със седалище в гр.Бургас, с БУЛСТАТ 1021378484

7.                         ЕТ “Гърбов”, със седалище в гр.Бургас, с БУЛСТАТ 1021029536

8.                         “Бург ойл” АД, със седалище в гр.Бургас, с БУЛСТАТ 102274734

9.                         ЕТ “Инвестстрой – М.К.”, със седалище в гр.Бургас, с БУЛСТАТ 1021355271

 

 

         ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за разкриване на сведенията, считано от получаване на настоящото определение.

 

 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ:……………