ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 13.01.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    СЕДМИ административен  състав       

На тринадесети януари                                           две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                     

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1599 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 14.40 часа се явиха:

 

        ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Б.А., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв.И.М.С. - служебно назначен процесуален представител на жалбоподателя, определен от АК-гр.Бургас с писмо изх.№ 1053/23.11.2009г. по Закона за предоставяне на правна помощ.

ОТВЕТНИКЪТ началник на ГПУ-Бургас при РДГПТ-Бургас,  редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И. с представено по делото пълномощно.

Явява се назначеният преводач Л.С..*** се явява прокурор Стоянова.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото по искането за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповедите за принудително отвеждане и принудително настаняване.

Адв.С.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт И.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

               

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по искане за спиране  на предварителното изпълнение И ГО ДОКЛАДВА.

 

Адв.С.: Поддържам направеното искане. Няма да соча доказателства.

Юрисконсулт И.: Считам искането за неоснователно. Няма да соча доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства.

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства, които са относими към искането за спиране на предварителното изпълнение.

ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ по искането за спиране на предварителното изпълнение.

 

Адв.С.: Моля да уважите искането за спиране на предварителното изпълнение на заповедите, с които е наложена ПАМ принудително отвеждане до границата, принудително настаняване в СДВНЧ.

Юрисконсулт И.: Считам за неоснователно искането на жалбоподателката за спиране изпълнението на заповедта, тъй като на основание чл.166, ал.2 от АПК съдът може да спре изпълнението, ако това би причинило на оспорващия значителна или трудно поправима вреда. А предварителното изпълнение може да се спре само въз основа и наличие на нови обстоятелства, като липсата им е достатъчно основание за отхвърляне на молбата. В случая нови обстоятелства не се установяват. Считам, че са недоказани и обстоятелствата изложени в жалбата за спиране, а именно че изпълнението на акта би нанесъл непоправима вреда и застрашава живота и здравето на жалбоподателката. Напротив, всички доказателства, които сме приложили, доказват, че целта на жалбоподателката е не да потърси закрила по ЗУБ, а нелегална имиграция. Считам искането и жалбата за  неоснователни.

ПРОКУРОРЪТ: Считам искането за спиране изпълнението на заповед № ОЧ-04/06.11.2009г., с която е наложена ПАМ за отвеждане до границата за основателно, и за неоснователно считам искането за спиране на предварителното изпълнение на заповед № ОЧ-11/06.11.2009г., с която жалбоподателката е настанена принудително в специален дом за временно настаняване на чужденци в Бусманци.

 

Съдът, след като изслуша становищата на страните и съобрази представените по делото писмени доказателства намира за установено следното:

Искането за спиране на предварителното изпълнение на заповед № ОЧ-04/06.11.2009г., с която е наложена ПАМ принудително отвеждане до границата на Република България е основателно.

Съгласно разпоредбата на чл.60, ал.1 от АПК в административния акт се включва разпореждане за предварително изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда

Доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата, които съставляват основание за допускане на предварително изпълнение се носи от административния орган. В конкретната хипотеза, изложените в обстоятелствената част на акта мотиви, обосноваващи предварителното изпълнение на процесната заповед не са установени и доказани по делото.

С оглед на това съдът намира разпореждането за предварително изпълнение за незаконосъобразно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА допуснатото с разпореждане на административния орган предварително изпълнение на заповед №  ОЧ-04/06.11.2009г., с която на А.Б.А., гражданка на Камерун е наложена ПАМ принудително отвеждане до границата на Република България.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес.

 

                                   

    СЪДИЯ:

 

 

Съдът намира за неоснователно искането за спиране на предварителното изпълнение на заповед № ОЧ-11/06.11.2009г., тъй като по делото са налице данни, че жалбоподателката не разполага със средства за издръжка в страната. Аргумент в подкрепа на този довод е направено искане за предоставяне на правна помощ по реда на Закона за правна помощ и за освобождаване от държавна такса.

Поради това съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране изпълнението на заповед № ОЧ-11/06.11.2009г., с която жалбоподателката е настанена принудително в специален дом за временно настаняване на чужденци – Бусманци.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес.

 

                                

   СЪДИЯ:     

 

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото по съществото на спора.

Адв.С.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт И.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

Адв.С.: Поддържам жалбата. Считам, че са налице достатъчно основания да бъдат отменени административните актове. Ако бъде допуснато тяхното изпълнение, ще се наруши основното право на доверителката ми да остане на територията на Република България до приключване производството. Същата не представлява заплаха за националната сигурност, за да й бъде наложена забрана за влизане в страната.

Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането.

        Юрисконсулт И.: оспорвам жалбата. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането им.

        ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания. Да се приключи събирането на доказателства.

       

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.С.: Считам жалбата за основателна и доказана. Моля да бъде уважена. Моля да ми бъдат присъдени разноските съобразно тарифата за адвокатски възнаграждения, тъй като Законът за правната помощ изисква да се присъдят разноски.

Юрисконсулт И.: Моля да постановите решение, с което да потвърдите заповедите и отхвърлите жалбата като неоснователна. Представям писмени бележки.

ПРОКУРОРЪТ: Заповедта за налагане на ПАМ е обоснована и законосъобразна. Що се касае до заповедта относно настаняването на жалбоподателката в СДВНЧ, издадена на основание чл.44 от ЗЧРБ, същата касае изпълнението на първата заповед и считам, че обжалването в тази част е недопустимо.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с крайния си акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: