Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №2243

 

гр. Бургас, 14 декември  2013 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІІІ състав, в съдебно заседание на пети декември, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

 ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ТОНИ ПЕТРОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД №1609/2013 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба, подадена от процесуален представител на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури против решение №73/30.04.2013г., постановено по АНД №47/2013г. по описа на Районен съд Средец, с което е отменено наказателно постановление № 02-015/14.01.2013г. издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол”, Югоизточна България към ИАРА, с което на С.Т.С., на основание чл. 86 от ЗРА е наложено административно наказание „глоба”, в размер на 1 500 лева, за нарушение на чл. 50, ал. 4 от ЗРА.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба, не изразяват становище по спора.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, че оспореният съдебен акт е законосъобразен и като такъв следва да бъде оставен в сила.

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, поради което е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

За да отмени наказателното постановление,  първоинстанционният съд на първо място е приел, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила и като такова  е посочил липса на пълно описание на обстоятелствата, при които е извършено нарушението. Отделно е приел, че наказващият орган, за когото съдебният процес е доказателствената тежест, не е ангажирал достатъчно доказателства, позволяващи да се направи извод за извършено нарушение.

Решението е постановено при правилно приложение на закона.

С отмененото от първоинстанционния съд наказателно постановление, С.Т.С. е бил санкциониран затова, че на 31.10.2012 г. на главен път Средец-Ямбол превозва 43 каси жива риба от вид „сребриста каракуда”, една каса жива риба от вид „сулка” и една каса замразена риба от вид „сулка”, с тегло посочено в АУАН №0004536/31.10.2012 г., без гореописаната риба да се придружава от декларация за произход, документ за първа продажба и документ за превоз. Така описаното деяние е било преценено като нарушение по см. на чл. 50, ал. 4 ЗРА, за което е била приложена санкционната норма на чл. 86 от същия закон. Последната предвижда наказание „глоба” за лице, което превозва риба, други водни организми и продукти от тях в нарушение на чл. 50.

Разпоредбата на чл. 50, ал.4 от ЗРА въвежда задължение при превоз на продукти от риболов, преминали първа продажба, същите да се придружават с декларация за произход, документ за първа продажба и документ за превоз, съгласно изискванията на Наредба №4 от 13.01.2006 г. за условията и преда за осъществяване на първа продажба на риба и други водни организми.

Наказателното постановление е било издадено въз основа на АУАН № 0004539/31.10.2012 г., в който акт липсва констатация относно количеството риба (по вид), за която с наказателното постановление се твърди, че е превозвана без съответни документи. По отношение на количеството, наказателното постановление препраща към констатации, съдържащи се в друг АУАН - № 0004536/31.10.212 г., който не е бил представен пред първоинстанционния съд.

За установяване на релевантните за спора факти съдът е събрал и гласни доказателства, като е разпитал актосъставителя Йордан Раев и свидетелката по съставяне на акта – Росица Жекова. Първият е посочил схематично фактите така, както са изложени и в наказателното постановление. Пояснил е, че санкционираното лице е представило документ за произход на рибата, но впоследствие този документ бил анулиран. Посочените от актосъставителя документи не са били представени пред първоинстанционния съд. Самият актосъставител заявява, че не е присъствал при теглянето на рибата, но по отношение на количеството се е доверил на негови колеги, които са извършили тегленето. Свидетелката Росица Жекова твърди, че изобщо не е присъствала при спирането на автомобила, управляван от санкционираното лице и при извършването на проверката. Тя заявява, че е присъствала при изтеглянето само на 20 килограма замразена риба, за която е бил съставен протокол за унищожаване и конфискация. Пояснява, че е видяла и друга риба, но не е присъствала при нейното теглене.

По делото е бил разпитан като свидетел и Иван Панайотов – служител в Сектор „Икономическа полиция” при ОД на МВР Бургас, който е присъствал при проверката на автомобила и който сочи, че лицето, което е превозвало рибата, е представило разрешение за извършване на стопански риболов за езерото „Вая” и документ за първа продажба (сочи дата и номер на документа), издаден от „Ривана” ЕООД. Панайотов заявява, че лично е извършил проверка на представените документи в информационната система на ИАРА, и е установил, че за 2012 г. на С.С. не е било издавано разрешение за стопански риболов. Единствено този свидетел посочва, че общото количество на установената риба е 516 кг. За това количество свидетелят заявява, че го е установил лично, тъй като той е теглил рибата.

Друг разпитан свидетел – Антон Тошев, заявява, че санкционираното лице не е представило никакви документи и потвърждава, че количеството установена риба в автомобила е 516 кг.

По делото е бил разпитан като свидетел и Иван Иванов, който също е участвал в извършването на проверката, който пък обяснява, че С. е санкциониран за това, че извършва нерегламентиран превоз на риба с автомобил, който не е специализиран.

При тези факти съдът намира, че правилно с първоинстанционното решение е констатирано съществено нарушение на процесуалните правила. Това нарушение пряко е дало негативно отражение върху възможността на страната да разбере въз основа на какви факти и в какво е обвинена, така че да е в състояние да се защити по тях.

Отделно от това, приложените с наказателното постановление разпоредби са такива с бланкетен характер. Последното обстоятелство задължава наказващия орган да посочи какви именно документи са били изискуеми в случая и какви не са представени. От една страна наказателното постановление е издадено за това, че не е представена декларация за произход, документ за първа продажба и документ за превоз, от друга страна за пръв път пред районния съд е било заявено, че лицето е санкционирано за това, че извършва превоз с неспециализирано транспортно средство. Последното обстоятелство, между другото, се заявява и с касационната жалба.

При това положение санкционираното лице няма как да разбере, в извършването на какво нарушение е обвинено.

Правилно първоинстанционният съд е констатирал и липсата на детайлно посочване на всички обстоятелства, които да дадат възможност да се прецени дали действително е извършено нарушението, за което е наложена санкция. Нито в АУАН, поставил началото на административнонаказателното производство, нито в наказателното постановление е посочено количеството на превозваната риба, което обстоятелство е от съществено значение да се прецени дали изобщо превозваната риба е била предназначена за продажба. Отделно от това, както бе посочено по-горе, наказващият орган не е ангажирал и никакви доказателства, че в случая се касае до риба, предназначена за осъществяване на първа продажба по смисъла на чл. 2 от Наредба № 4/13.01.2006 г., така, че да може да се прецени дали е дължимо наличието на документите, посочени в разпоредбата на чл. 50, ал. 4 ЗРА, така както са детайлизирини в Наредбата.

По тези съображения и на основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА решение №73/30.04.2013г., постановено по АНД №47/2013г. по описа на Районен съд Средец.

         Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           

 

 

ЧЛЕНОВЕ: