ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 30.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На тридесети юни                                                две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1628 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЕКСТАЗИ ГРУП – 2001” ООД, редовно уведомен, се явява адвокат М., упълномощен от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция ОУИ – гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., упълномощена от по-рано.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Желязко Георгиев.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ М.: Моля да приеме като доказателства по делото документите, съдържащи се в административно дело № 774/2008 година и административно дело № 555/2007 година по описа на Административен съд – гр. Бургас.

Други доказателства няма да соча.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се приемат като доказателства по делото документите, съдържащи се в административно дело № 774/2008 година и административно дело № 555/2007 година по описа на Административен съд – гр. Бургас.

Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат като доказателства по делото документите, съдържащи се в административно дело № 774/2008 година и административно дело № 555/2007 година по описа на Административен съд – гр. Бургас.

Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, съдържащи се в административно дело № 774/2008 година и административно дело № 555/2007 година по описа на Административен съд – гр. Бургас и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход по същество.

По изложените съображения

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, съдържащи се в административно дело № 774/2008 година и административно дело № 555/2007 година по опис на Административен съд – гр. Бургас.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ М.: До настоящия момент Върховният административен съд вече се е произнесъл по настоящия казус, като предметът на делото е същия, страните също, стойността на ДДС и самият предмет на ревизията са едни и същи. Стойностите в акта и насрещните проверки напълно се дублират. В предходно съдебно заседание бях задължен да представя ревизионните документи, които се съдържат в посочените административни дела и затова не ги представям. Недопустимо е при произнасяне на Върховния административен съд, административният орган отново да преразглежда абсолютно същите основания и предпоставки. Освен това, обострям вниманието Ви, че в настоящото производство съществува същия порок, по който е произнесена нищожността и по първото дело. Отново имаме влязъл в сила АПВ, отново имаме заповед за възлагане на ревизия от некомпетентно лицето, поради което считам, че съществуват две абсолютни процесуални предпоставки, за да бъде прогласена недопустимостта в първия случай, а във втория нещожността.

Моля да ми определите срок за по-подробно изложение в писмена защита.

Моля да ни бъдат присъдени разноските по настоящото производство.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Ревизионният акт, предмет на приложените административни дела, е обявен за нищожен в частта за облагането през месец септември 2006 година, т. е. предвид порока „нищожност” такъв акт няма. С оглед на това правило считам, че е възложена ревизия, приключила с настоящия ревизионен акт, предвид изменението в ДОПК, по отношение на това може или не може да се извършва ревизия за периоди, за които има издаден ДАПВ, съответно АПВ.

Моля да приемете мотивите, изложени в решението на Директора на дирекция ОУИ – гр. Бургас.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля  да ми се даде възможност да представя писмени бележки.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: