О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  153/30.01.2017 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на тридесети януари две хиляди и седемнадесета година,  в състав:

Съдия: Веселин Енчев

разгледа адм.д. № 1657/2016 година.

 

Производството е образувано по жалба вх. № 8010/10.08.2016 година от К.Л. С., А.Л.К. и „Билдинг ТД“ ЕООД – Сливен, всички със съдебен адрес ***, чрез адвокат Д.С., против твърдян мълчалив отказ на кмета на Община Бургас да издаде разрешение за отсичане на дълготрайна растителност в ПИ с идентификатор 07079.602.387 по КК на град Бургас, съгласно заявление вх. № 94 – 01 – 7882/28.06.2016 година.

С писмо вх. № 623/23.01.2017 година процесуален представител на ответника е посочил, че декоративната растителност, чието отсичане е било отказано мълчаливо, е отсечена, поради което продължаването на спора е безпредметно и делото следва да се прекрати (лист 103).

С молба вх. № 847/27.01.2017 година процесуалният представител на жалбоподателите е потвърдил изложеното от ответника и е заявил, че вече липсва правен интерес от водене на делото.

Фактическото извършване на действието, за което е постановен обжалвания мълчалив отказ от ответника, обезсмисля воденето на процеса. За жалбоподателите не е налице правен интерес от оспорването, затова жалбата следва да се остави без разглеждане, а делото да се прекрати.

По изложените съображения, на основание чл. 159 т.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 8010/10.08.2016 година от К.Л. С., А.Л.К. и „Билдинг ТД“ ЕООД – Сливен, всички със съдебен адрес ***, чрез адвокат Д.С., против твърдян мълчалив отказ на кмета на Община Бургас да издаде разрешение за отсичане на дълготрайна растителност в ПИ с идентификатор 07079.602.387 по КК на град Бургас, съгласно заявление вх. № 94 – 01 – 7882/28.06.2016 година.

 

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 1657/2016 година.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от поставянето му на таблото за обявления на АдмС - Бургас.

 

 

 

СЪДИЯ: