ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 23.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и трети март                                   две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер  1677  по описа за  2009 година.                     

На именното повикване в  15,15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.Д.Г. - редовно призован, не се явява.

Ответникът – РДНСК – Бургас - редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованата страна – Община Бургас - редовно призована, се представлява от ст. юк. А.

Заинтересованата страна – Министъра на земеделието и храните – София - редовно призована, не изпраща представител.

 

СТ. ЮК. А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на И.Г. против Заповед ДК-02-БС-54 от 22.10.2009 г.

 

СТ. ЮК. А.: Жалбата е неоснователна. Да се приеме административната преписка и доказателствата към нея.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л. 1, както и представеното към жалбата Решение № 32 от 31.01.2006 г. на Общински съвет Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД  на устните състезания.

 

СТ. ЮК. А.: Жалбата е неоснователна. Моля да се остави без уважение. Административният акт е правилен и законосъобразен, издаден от компетентен орган в предвидената от закона форма. Не са допуснати нарушения на административния закон и административно-процесуалните правила. Административният акт е съобразен с целта на закона.

 

С оглед становището на присъстващия представител на заинтересованата страна и след като се запозна с материалите по делото, съдът намира за установено следното:

Производството е по реда на чл. 215 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Образувано е по жалба на И.Д.Г. с ЕГН ********** ***, против заповед № ДК-02-БС - 54/22.10.2009 година на началника на РДНСК – Бургас.

С оспорения акт е наредено премахване на незаконен строеж – „масивна двуетажна сграда и едноетажна пристройка към нея”, изпълнена от жалбоподателя в неурегулиран поземлен имот, представляващ отдел 236 „а” и 236 „1” – държавен горски фонд в местността „Ченгене скеле”, землището на град Бургас.

В жалбата се излагат доводи, че Общински съвет – Бургас е взел решение за създаване на ново селищно образувание в местността „Ченгене скеле”, в границите на което попада и строежът на И.Г.. Тъй като в момента се изработва ПУП на местността, жалбоподателят щял да има възможност да узакони сградата. Така се претендира незаконосъобразност на акта.

Моли се заповедта да бъде отменена.

Ответникът не изразява становище жалбата.

Жалбата е подадена срещу административен акт, за който е предвидена възможност за съдебен контрол и от надлежно легитимирано лице – адресат на акта. Жалбата е подадена в съответствие със срока по чл. 215, ал. 4 от ЗУТ. Затова, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

След като се запозна с материалите по делото, съдът намира за установена следната  фактическа обстановка.

На 16.04.2004 година екип от служители на Община Бургас е извършил проверка на процесния обект в местността „Ченгене скеле”. При проверката е установено извършването на строеж – „масивна двуетажна сграда в груб строеж с размери 6,50 на 6,50 метра и средна височина 5,50 метра и едноетажна постройка с площ 15 квадратни метра. Сградата е покрита и снабдена с дограма. Установено е, че строежът няма одобрени проекти, строително разрешение и е изпълнен без отстъпено право на строеж върху държавна земя.  Строителството е извършено през 2002 година, съгласно издадената декларация от жалбоподателя. Обектът е изграден без изискващите се строителни книжа, в нарушение на чл. 137, ал. 3 и чл. 148, ал. 1 от ЗУТ. Проверката е обективирана в констативен протокол № 46/16.04.2004 г.

По отношение на обекта, И.Г. е подал заявление за узаконяване през януари 2004 година, по реда на § 184 от ПЗР на ЗУТ.

По искането е постановен мотивиран отказ за узаконяване на главния архитект на общината, оспорен пред РДНСК – Бургас и по съдебен ред. С решение № 6613/26.06.2007 година по адм. дело № 4647/2007 година на ВАС оспорването на отказа е отхвърлено окончателно.

Предвид установената, по несъмнен начин, незаконосъобразност на строежа, е издадена заповед, оспорена в настоящото производство.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи.

Оспорената заповед е издадена в предвидената от закона форма, като съдържа необходимите реквизити. Заповедта съответства на целта на закона, формулирана в чл. 1 от ЗУТ, тъй като е свързана с регулирането на обществени отношения във връзка със строителството.

Заповедта е издадена от компетентен орган.

В административното производство по издаването на оспорената заповед не са допуснати съществени процесуални нарушения. Заповедта е мотивирана – направено е кратко изложение на установената фактическа обстановка, строежът е индивидуализиран чрез своите размери и конструктивни особености, констатациите са правно квалифицирани, а диспозитивът на заповедта съдържа недвусмислена повеля на административния орган.

Заповедта на началника на РДНСК е съобразена с материалния закон.

Съдът намира, че както в административното производство, така и при обжалването на заповедта, жалбоподателят не е оборил с допустимите доказателствени средства установените от органа отрицателни факти – липса на разрешение за строеж и одобрени строителни книжа, с които е обоснована и незаконосъобразността на изградения обект.

По тези причини жалбата следва да бъде отхвърлена.

С оглед на изложеното, съдът

 

                                               Р Е Ш И:№ 308

ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Г. с ЕГН ********** ***, против заповед № ДК-02-БС - 54/22.10.2009 година на началника на РДНСК - Бургас.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                        СЪДИЯ:

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: