ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 16.02.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На шестнадесети февруари                                две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер  1700  по описа за  2009 година.                     

На именното повикване в  13,45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Община Казанлък - редовно призован, се представлява от юк. Д.-представя пълномощно.

Ответникът Служба по геодезия картография и кадастър Бургас - редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованата страна К.Й.М. - редовно призована, се представлява от адв. Б..

Заинтересованата страна – „Форт Нокс” ООД –София - редовно призована, не изпраща представител.

Заинтересованата страна Община Несебър - редовно призован, не изпраща представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на община Казанлък против заповед КД-14-02-1374/15.10.2009 г. на началника на СГКК Бургас.

 

ЮК. Д.: Поддържам жалбата. Нямам други доказателствени искания. В жалбата сме посочили доказателствените си искания. С изискването на изпълнителното производство ще доказвам, че когато с един съдебен акт се уважи иска на молителя, обикновено разноските са за сметка на ответника, а относно прилагането на гр.дело № 50/2003 г. на НРС - за тълкуване на влязло в сила решение, поради което заинтересованите страни се опитват да се впишат като собственици на имота.

 

АДВ. Б.: Оспорвам изцяло жалбата като неоснователна и необоснована. По отношение на доказателствените искания възразявам по присъединяването на изпълнителното дело, тъй като същото не е водено срещу нито една от страните в настоящото производство. Съдебни производства са водени срещу трети лица на настоящото производство и срещу моя доверител. Изпълнителното производство е заведено само срещу тези трети лица по отношение на които е уважена претенцията на община Казанлък. По отношение на моя доверител е отхвърлена претенцията и може да се види от приложените съдебни решения. Става въпрос за силата на присъдено нещо по отношение на кои субекти се простира. Считам, че съдът следва да черпи информация само от представените съдебни  решения от тези страни, а не от изпълнителни производства по отношение на трети лица. Не спорим, че община Казанлък е осъдила тези трети лица.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЮК. Д.: На коя дата е образувано гр.дело № 50/2003 г. по описа на РС Несебър?

ОТГОВОР НА ЮК. Д.: В момента нямам готовност да отговоря на този въпрос.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЮК. Д.: Намират ли се в архивите на общината копия от исковата молба?

ОТГОВОР НА ЮК. Д.: Да, но в настоящото съдебно заседание не съм в състояние да представя това копие.

 

С оглед становищата на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л. 1-3 от делото.

 

ДА СЕ ИЗИСКА от Районен съд гр. Несебър заверено копие от исковата молба, въз основа на която е образувано гр.дело № 50/2003 г. по описа на районния съд. 

 

Съдът намира, че възражението на адв. Б. по останалата част от процесуалните искания на жалбоподателя е основателно. По делото са приложени решения на РС гр.Несебър по гр.дело № 50/2003 г., както и решение № 191 от 26.09.2008 г. на ВКС, с което съдът се е произнесъл по решение от 18.07.2006 г. по гр.дело № 45/2006 г.

Съдът намира, че тези доказателства са достатъчни с оглед обстоятелството, че в тях се съдържа в синтезиран вид фактическата обстановка на съответните съдилища във връзка с правния спор между жалбоподателя и Заинтересованата страна М..

По изложените съображения съдът намира, че искането по т. 2, формулирано на л. 7 от делото, следва да бъде отхвърлено.

По отношение на искането за прилагане на изпълнително производство на съдебен изпълнител с район на действие Окръжен съд Бургас, съдът намира, че следва да изиска от съдебния изпълнител справка за страните в изпълнителното производство и основанието за неговото образуване, за да може да се произнесе по това доказателствено искане.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на юк. Д. за прилагане по делото на гр.дело 50/2003 г. на РС Несебър.

 

         ЗАДЪЛЖАВА частен съдебен изпълнител И.М. с район на действия БОС в 10-дневен срок от получаване на съобщението да представи справка за страните и основанието на което е образувано изпълнително дело № 20087040400147.

 

         ПРИЕМА  протокол от 24.10.2008 г. на извършено трасиране.

 

СЪДЪТ НЕ  ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и го насрочва за 27.04.2010 г. от 14,15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: