Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 1991

 

гр. Бургас, 01. 12. 2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на трети ноември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар С.А. и с участието на прокурора Георги Дуков, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХ дело № 1731/2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба директора на дирекция „Инспекция по труда” (Д„ИТ“) гр.Бургас, чрез процесуален представител – юрк. С.М.Н., против решение № 1080/11.07.2016 г., постановено по административнонаказателно дело № 3072/2016г. на Районен съд Бургас, ХІ наказателен състав. Касаторът счита решението за неправилно и незаконосъобразно. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1, т.1 от НПК – нарушение на материалния закон. Иска отмяна на съдебното решение, а по съществото на спора да се потвърди наказателното постановление. В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител. Не сочи нови писмени доказателства.

Ответникът по касация – „Евросървис 60“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище в гр. Бургас, редовно призован, чрез представителя си по пълномощие – адв. М.А.С. от АК – гр.Бургас, оспорва жалбата. Не сочи нови доказателства. Пледира за оставяне в сила решението на районния съд.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. 

С обжалваното решение състав на Районен съд Бургас е отменил наказателно постановление (НП) № 02-000352/22.03.2016 г. на директор на дирекция „Инспекция по труда“ - гр.Бургас, с което за извършено от „Евросървис 60“ ЕООД нарушение на чл. 28, ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), вр. с чл. 5, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, на осн. чл. 81, ал.1 от ЗНЗ, на дружеството е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 5000 лв.

При постановяване на решението си съдът е приел, че в хода на съдебното следствие административнонаказващият орган не е ангажира достатъчно доказателства относно обстоятелството дали наказаното дружество действително е извършвало посреднически услуги за набиране на кандидати за работа в чужбина съгласно българското законодателство. Приел е, че показанията на св. Г. не могат да бъдат годно доказателствено средство за установяване на нарушението и да се използват за обосноваване на административнонаказателното обвинение срещу дружеството в съдебната фаза, защото всеки обвинен в извършване на нарушение има право да запази мълчание. Приел е, че никой не е предупредил представляващият дружеството, че може да запази мълчание и да не дава обяснения, които впоследствие ще са единственото доказателство срещу него. От показанията на двамата свидетелите, които са служители на дирекция „Инспекция по труда“ - гр. Бургас, се установява единствено, че в момента на проверката на 13.01.2016 г. управителя провеждал урок по говорим немски с едно неустановено лице, което не представлява нито една от посредническите услуги, изброени по чл. 26, ал.1 от ЗНЗ. Счел е, че събраните доказателства изобщо не са достатъчни за да се приеме, че на 13.01.2016 г. дружеството извършвало посредническа дейност по наемане на работа в Германия и Австрия без нужната регистрация. По изложените съображения районният съд е отменил НП.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Касационната инстанция извърши проверка относно приложението на закона, въз основа на фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд при спазване на правилата за събиране, проверка и оценка на доказателствата.

От събраните пред районния съд доказателства, от фактическа страна е установено, че на 13.01.2016 г., служители на касатора извършили проверка на „Евросървис 60“ ЕООД, на адреса на управление в гр.Бургас, като установили, че в момента на тяхното посещение управителя Х.Г.О. провеждал урок по немски език на едно лице. Проверяващите разговаряли с това лице, което им обяснило, че има желание да замине за работа в Австрия, но за тази цел трябва да владее говорим немски език. На управителя била връчена призовка с указания, че той следва да се яви в Д „ИТ" Бургас на 21.01.2016 г. и да представи документи и писмени обяснения относно посредническата дейност на фирмата за наемане на болногледачки за работа в Австрия и Германия. На посочената дата управителят представил изисканите му обяснения въз основа на които била направена констатация, че „Евросървис 60“ ЕООД извършвало дейност по посредничество на български граждани за започване на работа като болногледачи в чужбина и не притежавало регистрация в Агенцията по заетостта, с което е нарушен на  чл. 28, ал.1 от ЗНЗ, вр. с чл. 5, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. в присъствието на управителя бил съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 02-000352/21.01.2016 г. за нарушение на чл. 28, ал.1 от ЗНЗ, вр. с чл. 5, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, въз основа на който е издадено и оспореното пред районния съд НП.

Обжалваното решение е валидно, допустимо и правилно.

Възраженията на касатора са неоснователни. Настоящата съдебна инстанция намира, че обжалваното съдебно решение не страда от посочените пороци, съобразено е с материалния закон и е обосновано. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, която е описана точно.

Касационната съдебна инстанция приема, че и в съставения АУАН, и в издаденото въз основа на него наказателното постановление е налице пълно описание на нарушението, в съответствие с изискванията на чл. 42, т. 4 и на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН. Изрично е посочено в какво се изразява извършеното от санкционираното дружество нарушение - предоставяне на посреднически услуги, без дружеството да има регистрация в Агенцията по заетостта за осъществяване на посредническа дейност по наемане на работа, в нарушение на чл. 28, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта.

Обжалваното решение е правилно, тъй като от събраните доказателства не може да се установи осъществяването и на двете кумулативно изискуеми предпоставки за осъществяване на състава на това нарушение: дружеството да извършва посредническа дейност, която включва предоставяне на посредническите услуги (изчерпателно посочени в чл. 26, т. т. 1, 2, 3, 4 и 5 от ЗНЗ в съвкупност или поотделно); посредникът да не е регистриран в Агенцията по заетостта.

Касационният състав установи, че по делото липсват доказателства от които да се обоснове безспорен извод, че е осъществена първата кумулативно посочена предпоставка. Нито в АУАН, нито в НП не е посочено конкретно лице на което „Евросървис 60“ ЕООД е предоставяло посредническа услуга, чрез управителя или друго лице, чрез което дружеството е осъществявало дейността, за която е санкционирано. Административнонаказващият орган не е ангажирал доказателства от които да бъде обоснован извод, че „Евросървис 60“ ЕООД осъществява дейност на посредническите услуги по заетостта по смисъла на чл. 26 от ЗНЗ. Не е представен и сигнала, който е инициирал проверката на дружеството. Липсват каквито и да е доказателства за реално извършваната дейност доколкото не са представени дори една фактура, договор или друг документ, издадени от наказаното лице или по които то да е страна, установяващи ясно дата и вид на предоставяне услуги по посредничество по заетостта. От съществено значения за спора е каква дейност е извършвало наказаното лице. В случая е установено единствено, че управителят на дружеството е преподавал уроци на говорим немски език на едно лице, която дейност не попада в кръга на дейностите по чл. 26 от ЗНЗ изискваща регистрация в Агенцията по заетостта.

Приетото като доказателство обяснение на управителя на дружеството от 20.01.2016г. (лист 23 от АНД № 3072/2016г. на БРС) не може да обоснове извод за доказаност на обвинението, повдигнато от административнонаказващия орган. В производството пред районния съд субсидиарно приложим е НПК, който не допуска присъдата (в случая административното наказание наложено с оспореното НП) да почива на предположения – съгласно чл. 303, ал. 1 от НПК, а обвинението следва да е доказано по несъмнен начин – чл. 303, ал. 2 от НПК. По изложените съображения касационната инстанция приема за правилен извода на районния съд, че събраните доказателства не са достатъчни за да се приеме, че на 13.01.2016 г. „Евросървис 60“ ЕООД е извършвало посредническа дейност по наемане на работа в Германия и Австрия.

Като е достигнал до същите фактически и правни изводи, районният съд е постановил законосъобразно съдебно решение.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. Настоящият касационен съдебен състав приема, че обжалваното решение, като постановено в съответствие с действащите правни норми, следва да се остави в сила.

На основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1080 от 11.07.2016 година, постановено по административнонаказателно дело № 3072/2016г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  2.