О П Р Е Д  Е Л Е Н И Е 

 

  1690/30.09.2014 година, град Бургас

 

Административен съд  - Бургас, в закрито съдебно заседание на тридесети септември две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев

 

разгледа административно дело № 1763/2014 година

 

            Производството е чл.54 ал.5 във вр. с чл.197 и сл. АПК.

Образувано е по жалба, подадена от Община Царево, представлявана от кмета инж. Г.Л. против решение № 2959/ 23.05.2014 година (лист 22), издадено от директор на РИОСВ - Бургас.

С решението е разпоредено спиране на производството по издаване на индивидуален административен акт по реда на глава VI от Закона за опазване на околната среда (ОВОС или ЕО) и глава II, раздел V от Закона за биологичното разнообразие (оценка за съвместимост), за инвестиционно предложение за изготвяне ПУП-ПРЗ за УПИ VІ, кв.14 (ПИ 10094.501.262), землище с. Варвара, община Царево до приключване на процедурата по изменение на ОУП на цялата територия на община Царево и приключване на процедурата по екологична оценка с окончателни, влезли в сила актове по специални закони.

Жалбоподателят счита, че акта е постановен при неправилно приложение на процесуалния и материалния закон. Иска неговата отмяна и разпореждане за продължаване на образуваното пред издателя на този акт административно производство по уведомление № 2959/23.05.2014 година.

Ответникът, в писмен вид излага становище за неоснователност на оспорването. Счита, че правилно производството е било спряно, тъй като приключването на производството, образувано със заповед № РД-02-15-17/07.02.2014 година на Министъра на регионалното развитие има преюдициално значение за произнасяне по подаденото от жалбоподателя уведомление по реда на чл.4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВВОС).

Жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице с правен интерес от оспорването и в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество е основателна.

С Решение № 469/13.02.2014 година, ОбС - Царево е дал съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ, кв.14 по ПУП на с. Варвара (ПИ 10094.501.262 по КК на с. Варвара), общинска частна собственост, с площ от 968 кв.м., състоящо се в промяна на начина на трайно ползване на същия имот, като от „за обект комплекс за здравеопазване” да се преотреди „за КОО”, съгласно представения проект за изменение.

На основание чл.4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, на 22.04.2014 година жалбоподателят е подал до директора на РИОСВ уведомление за инвестиционно предложение. Уведомлението съдържа резюме на предложението, аргументация относно необходимостта му, указание относно местоположението, където следва да бъде реализирано това предложение – в землището на с.Варвара, общ.Царево и заявление, че към момента на подаване на уведомлението не се предвижда използване на природни ресурси, не е предвидено водовземане от подводни и повърхностни води. Изрично е указано, че поземлените имоти не попадат в защитена територия по смисъла на ЗЗТ, но попадат в ЗЗ „Странджа” – птици.

На 23.05.2014 година директорът на РИОСВ - Бургас е издал оспореното решение, с което е разпоредил спиране на образуваното пред него производство, по подаденото уведомление № 2959/25.04.2014 година.

В мотивите на този акт е посочено, че имотите, за които е подадено уведомлението, не попадат в защитена територия по смисъла на ЗЗТ, но попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно BG 0002040 „Странджа” за съхранение на дивите птици.

Издателят на акта е изложил мотиви, че е налице пречка за приключване на образуваното по подаденото уведомление, производство, тъй като е налице друго административно производство, чието приключване има преюдициално значение. Това производство, според директора на РИОСВ - Бургас е образувано със заповед № РД-02-15-17/07.02.2014 година на Министъра на регионалното развитие, с която е допуснато изработване на проект за изменение на ОУП за община Царево и екологична оценка към него и е разпоредено спиране прилагането на ОУП на Община Царево.

Преюдициалният характер е аргументиран с разпоредбата на чл.135 ал.6 от ЗУТ, според която мотивираните предписания по ал.3 и ал.5, с които се допуска да се изработи проект за изменение на плана, спират прилагането на действащите устройствени планове в частите, за които се отнасят.

При така изложените факти, съдът намира, че материалният закон е приложен неправилно.

На първо място, производството пред Директора на РИОСВ гр. Бургас е започнало с подаване на уведомление по реда на чл.4 ал.1 от НУРИОВВОС. В това производство компетентният орган следва да извърши и даде преценка налице ли са законови предпоставки, с оглед инвестиционното предложение, за извършване на ОВОС, като бъде определена степента на значимост на въздействието върху околната среда за това предложение въз основа на представена от възложителя информация по чл.6, критериите по чл.93, ал.4 от ЗООС и получени становища, констатации или резултати от консултации, включително по чл.6, ал.8 и ал.9 от Наредбата. Едва след извършване на такава преценка и тогава, когато същата е в посока наличие на предпоставки за извършване на ОВОС, се преминава към следващо производство, което се развива отново пред този орган.

С оглед правомощията на компетентния орган в производството по чл.4 от наредбата и предмета на самото производство, фактът на спиране на действието на ОУП на община Царево, одобрен със заповед № РД-02-14-776/13.08.2008 година на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и началото на друго производство по изменение на този ОУП, нямат преюдициално значение.

Наличието евентуално на такова преюдициално значение може да бъде обсъждано в производството пред Община Царево, за изменение на ПУП-ПРЗ.

Преценката на директора на РИОСВ - Бургас, с която би следвало да приключи производството по реда на чл.4 от НУРИОВВОС, по никакъв начин не зависи от производството по изменението на ОУП на община Царево. Това е така, защото наредбата изрично регламентира обстоятелствата, въз основа на които следва да бъде извършена преценка, дали за конкретното инвестиционно предложение е необходимо извършването на ОВОС.

Отделно от това, съдът намира, че в оспорения акт липсват изчерпателни мотиви. Само фактът на спиране действието на ОУП на община Царево не може да предпостави извод за преюдициалност на производството по изменението на ОУП към това по чл.4 от НУРИОВВОС, а други аргументи издателят на оспорения акт не е изложил. В този смисъл е налице и съществено нарушение на процесуалните правила, което е самостоятелно основание за отмяна на акта.

Предвид изложеното и на осн. чл. 200 АПК, Административен съд Бургас, XI-ти състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И 

 

ОТМЕНЯ решение № 2959/ 23.05.2014 година, издадено от директор на РИОСВ гр.Бургас.

 

Изпраща преписката на административния орган за продължаване на административното производство, образувано по уведомление вх. № 2959/25.04.2014 година, подадено от Община Царево.

 

Определението подлежи на обжалване, с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: