Р Е Ш Е Н И Е

Номер 383           Година 16.04.2010        Град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на двадесет и трети март две хиляди и десета година, в публично заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

Секретаря С.А.

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 1773 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба на “Винарска изба Медово” ООД, с.Медово, общ.Поморие, представлявано от С.И.Т. – управител срещу заповед № ДК-09-47/27.08.2009г. на началника на РДНСК гр.Бургас. Със заповедта е забранен достъпа и ползването на неприетия по установения ред строеж: “Улична канализация от УПИ І, ІІ И ІІІ, кв.6 до септична яма в поземлен имот 9003” находяща се в с.Медово, община Поморие, считано от 17.09.2009г.. В жалбата се прави искане да се отмени заповедта, като незаконосъобразна, тъй като е постановена в противоречие с материалноправните разпоредби и целта на закона. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата и моли да бъде отменена обжалваната заповед.

Ответникът по жалбата – РДНСК Югоизточен район, сектор Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, ангажира доказателства и моли да бъде отхвърлена жалбата, като неоснователна и недоказана.

Заинтересуваната страна “Хипо Алпе Адпиа Лизинг” ЕООД, гр.***, редовно уведомена не изразява становище по жалбата.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.215, ал.1 от ЗУТ от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

С Констативен акт № 44/29.04.2009г.(л.23 от делото), въз основа на извършена проверка на строеж “Улична канализация от УПИ І, ІІ И ІІІ, кв.6 до септична яма в поземлен имот 9003” находяща се в с.Медово, община Поморие е установено, че възложител на строежа е “Хипо Алпе Адриа Лизинг” ЕООД, гр.София, а “Винарска изба Медово” ООД, с.Медово е ползвател и строител. При извършеното строителство, няма строителен надзор, изпълнени са строително-монтажни работи с които е положена канализационна тръба от УПИ І, ІІ И ІІІ, кв.6 до изгребна септична яма, изградена и засипана в поземлен имот 9003. Трасето на канализационната тръба, съобразно двете ревизионни шахти (PVC капаци) минава на около 1,50 м. от уличната регулация от УПИ ХХVІІ, кв.7 и от път с.Медово-с.Бата. Строежа е ІІІ категория, съгласно чл.137 от ЗУТ и Наредба № 1 от 30.07.2003г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи, ползва се по предназначение – битово-фекална канализация, като не са представени документи за въвеждане в експлоатация. Като нарушена е посочена разпоредбата на чл.178, ал.1 от ЗУТ. Констативния акт е връчен на управителя на “Винарска изба Медово” ООД, с.Медово на 06.07.2009г.. Срещу констативния акт на 13.07.2009г. е подадено възражение от жалбоподателя.

Със заповед № № ДК-09-47/27.08.2009г. на началника на РДНСК гр.Бургас е забранен достъпа и ползването на неприетия по установения ред строеж: “Улична канализация от УПИ І, ІІ И ІІІ, кв.6 до септична яма в поземлен имот 9003” находяща се в с.Медово, община Поморие, считано от 17.09.2009г. и е наредено прекъсването на водоподаването към строежа. В мотивите към заповедта е посочено, че е налице строеж ползван, като битово-фекална канализация  от “Жилищни сгради за настаняване на туристи, ресторант, кафенета, магазини за промишлени стоки /дюкяни/ и винарска изба”  находящи се в УПИ І, ІІ И ІІІ, кв.6 до изгребна септична яма в поземлен имот 9003, землище с.Медово, в нарушение на разпоредбите на чл.178, ал.5 от ЗУТ, вр.чл.177, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

 Срещу заповедта е подадена жалба в която се твърди, че “Винарска изба Медово” ООД, няма нищо общо със строежа “Улична канализация от УПИ І, ІІ И ІІІ, кв.6 до септична яма в поземлен имот 9003” находяща се в с.Медово, община Поморие, като дружеството не е възложител, строител или ползвател.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства, съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Настоящия състав счита, че заповед № ДК-09-47/27.08.2009г. на началника на РДНСК гр.Бургас е издадена от компетентен орган, с оглед на разпоредбата на чл.178, ал.5 от ЗУТ и в съответствие с предоставените му със заповед № РД-13-040/30.01.2006г. правомощия, при спазване на установената писмена форма, в съответствие с процесуалните и  материалноправните разпоредби на закона.

Съгласно чл.178, ал.5 от ЗУТ началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице въз основа на съставен констативен акт забранява с мотивирана заповед ползването на строежи и разпорежда тяхното освобождаване, прекъсване на захранването им с електрическа и топлинна енергия, с вода, газ, телефон и други, ако те се ползват преди да са въведени в експлоатация, не се ползват по предназначение или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация. С оглед на изложеното за да бъде издадена заповед по този ред е необходимо, да са налице следните материалноправни предпоставки - обект за който да се изисква издаване на разрешение за ползване,  да няма издадено такова разрешение и обекта реално да се ползва.

Не се оспорва по делото обстоятелството, че строежа “Улична канализация от УПИ І, ІІ И ІІІ, кв.6 до септична яма в поземлен имот 9003” е трета категория съгласно чл.137, ал.1 т.3 от ЗУТ и Наредба № 1/30.07.2003г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи, който строеж е завършен. Ето защо правилно административния орган е приел, че той подлежи на въвеждане в експлоатация по реда на чл.177, ал.3 от ЗУТ.

В констативния акт послужил за издаване на обжалваната заповед е посочено, че обекта се ползва по предназначение – битово-фекална канализация, като тези констатации се оспорват от жалбоподателя. В хода на съдебното производство служебно е допусната съдебно-техническа експертиза, заключението по която не е оспорено от страните и се кредитира от съда, като компетентно и безпристрастно. Вещото лице след извършен оглед на място е установило, че уличната канализация от УПИ І, ІІ И ІІІ, кв.6 до септична яма в поземлен имот 9003, функционира като канализация, в която канализация се заустват отпадъчните битово-фекални води на строеж “Жилищни сгради, сгради за настаняване на туристи, ресторант, кафенета, магазини за промишлени стоки (дюкяни) и винарска изба”. С оглед тези констатации на вещото лице, в случая  безспорно се установява, че строежа се използва реално от жалбоподателя.

По отношение на направените възражения във връзка с извършвани проверки от длъжностни лица осъществяващи контрол по спазване изискванията на ЗУТ и съставени от тях констативни актове в развилите се други  административни производства, същите са неотносими към настоящото производство и не следва да бъдат обсъждани. 

С оглед на изложеното обжалваната заповед, като издадена при наличието на материалноправните предпоставки на чл. 178, ал. 5 от ЗУТ за налагане на забрана за ползване на строежи се явява законосъобразна и жалбата на“Винарска изба Медово” ООД, с.Медово следва да бъде отхвърлена.

Мотивиран от горното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, десети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Винарска изба Медово” ООД, с.Медово, общ.Поморие, представлявано от С.И.Т. – управител срещу заповед № ДК-09-47/27.08.2009г. на началника на РДНСК гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ: