ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 20.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети април                                                  две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1793 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.С.Н., редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява адвокат Б., с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на ОД на МВР – гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт  Н., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Станимир Христов.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпила е справка за движение по изпълнителното дело от Частен съдебен изпълнител Т.М.

 

Постъпило е уведомление от Частен съдебен изпълнител С.Я., че образуваното пред нея изпълнително дело е прехвърлено при Частен съдебен изпълнител Т.М.

 

АДВОКАТ Б.: Не възразявам спрямо представената справка.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ  Н.: Представям Заповед рег. № Із-1903/21.10.2009 година на Министъра на вътрешните работи, от която са видни компетентните лица, които имат право да подписват заповеди. Моля да се има предвид, че заповедта е подписана от Заместник-директора Калоян Калоянов, който е упълномощен с представената в днешно съдебно заседание заповед и е в кръга на лицата, които имат компетентност да издават заповеди.

Нямам искания по доказателствата.

 

АДВОКАТ Б.: Не възразявам да се приеме представената заповед.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат така представените доказателства. Няма да соча други такива. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Б.: Моля да отмените заповедта на Директора на ОД на МВР – гр. Бургас под № 5345/27.11.2009 година, тъй като същата е изготвена без да са налице законовите основания за това. По изпълнителното дело са налице данни за достатъчно имущество, което да обезпечи вземането. Ето защо заповедта се явява незаконосъобразна и моля да бъде отменена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата като неоснователна. Считам, че в административното производство административният орган е издал обжалвания акт въз основа на представеното искане от компетентен орган – съдебен изпълнител. Въз основа на описаното изпълнително дело не е било представено надлежно обезпечение, което е основание за налагане на принудителна административна мярка, поради което моля да постановите решение, с което да потвърдите решението на Директора на ОД на МВР – гр. Бургас.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е неоснователна и като такова не следва да бъде уважена. От събраните по делото писмени доказателства, в това число и от представената справка от частния съдебен изпълнител по безспорен начин се установява, че жалбоподателят Н. има финансови задължения към юридическо лице в особено големи размери, като по делото не са събрани безспорни и категорични доказателства, че тези задължения са обезпечени по надлежен ред. Нещо повече, от страна на частния съдебен изпълнител се установяване, че от наложените възбрани върху определени недвижими имоти не би могло да се събере дължимата от жалбоподателя сума. В тази връзка намирам, че това финансово задължение не е обезпечено съгласно изискванията на чл. 75, т. 6 от ЗБДС, поради което правилно и обосновано административният орган – Директорът на ОД на МВР – гр. Бургас, е наложил оспорената пред Вас принудителна административна мярка. Ще Ви моля за решение в този смисъл.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: