ПРОТОКОЛ

 

Година 2010,06.07.                                                                                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        VІ-ти административен състав

На шести юли                                                   две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1829 по описа за 2009 година.

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Е.Р.К., редовно призована, не се явява. За нея се явява процесуален представител адвокат Д.П., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ответника главен архитект на Община Царево, редовно призован, няма представител.

Заинтересованите страни П.В.Г., А.М.Р., В.С.К., Б.Н.Г. – В. *** редовно призовани, не се явява и не се представлява

Явява се вещото лице Д.С..

 

АДВ. П.– Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило експертно заключение на 28.06.2010г. - в законовия седемдневен срок, поради което пристъпва към разпит на вещото лице, като снема самоличността му:

Инж. Д.С.С., 43г., неосъждана, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Представила съм експертно заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ П. – Във връзка с отговорите от заключението Ви. Дали вие сте проверили, има ли кадастрален план от 1997г. и ако сте проверявали, че има, под кой номер е отразен имотът на доверителката ми.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.С. – Кадастралния план е одобрен 2000г. В този кадастрален план имота е под №265, но говоря за кадастрален план, който е одобрен 2000г.

ВЪПРОС на АДВОКАТ П. – Същият план ли е послужил за ЗРП?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.С. – Върху този кадастрален план е изработен ЗРП.

ВЪПРОС на АДВОКАТ П. – Задала съм  въпроса така, Има ли ЗРП за имота и да се изчертае скица? Въпросът ми е свързан с това,  сочи се парцел ІV и има ли го този парцел в плана от 1996г.? В тази връзка искам да отговорите и изчертаете по този начин.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.С. – Тази скица, визата, по делото е приложено и въпроса ми е зададен има ли предвиден парцел ІV по плана от 1996г. одобрено с предходната заповед, заповед 180/10.06.2006г. Но когато посетих техническата служба към Общината, там ми казаха, че заповедта е от 10.05.2006г. Предположих, че е техническа грешка. С тази заповед е обявен ЗРП на селото и в този ЗРП на селото процесния имот не е отразен. Аз не съм намерила друг план, питах за друг план, но не ми беше предоставен. В техническата служба на Общината не намерих план, на който да намеря този имот УПИ ІV – 214, кв. 28 и който да отговаря  на този, процесния имот.

В този план, с този номер, имота е на съвършено друго място. Имотът, който е в плана от 1996г., не отговаря на този, който е в кадастралната карта на с.Синеморец. Не можах да свържа имота.

ВЪПРОС на СЪДА – По друг план този имот има ли този номер, по данни от техническа служба?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.С. – Имотът се включва в регулация със заповед № РД 01-470/21.12.2001г. на кмета на Община Царево, която е отменена. За мен това също е необяснимо, защо не можах да свържа този кадастрален номер.

ВЪПРОС на АДВОКАТ П. – Питахте ли за ЧЗР?.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.С. – Няма достъп, не го съхраняват в архива или не ви го предоставят.

Не съм показвала скицата, търсих план, като съм искала всички планове на с. Синеморец, на м. Поляните. Отговорът от Общината беше, че при тях няма никакъв план, който да е само за този имот.

По картата на цялото село го няма този имот. Местността „Поляните” отпада от регулационния план. И за мен  това е необяснимо.

ВЪПРОС на АДВОКАТ П. – Прогласена ли е нищожност на заповедта за кв. 33 и за кв. 28, понеже ЗРП предвиждаше на действащ план там, заповедта оставя в сила. Питам в тази връзка тъй като имота на доверителката ми попада в урбанизирана зона? Но попада ли в строителните граници на населеното място тази територия? Тя в индивидуални жилищни терени, със статут на вилна зона ли попада?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. С. – Да. В урбанизирани територии, с начин на трайно ползване, вилно застрояване, височина 10 м. В кадастъра е описан начина на застрояване. Попада в застроителните граници на населеното място.

ВЪПРОС на АДВОКАТ П. – В този случай изисква ли се необходима строителна документация за ограда в неурегулирани части от населено място?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. С. – В закона е казано, когато оградата е плътна, с височина над 0,6 м, тя се допуска въз основа на изрично писмено съгласие на собствениците на засегнатите имоти и ако разстоянието от оградата до жилище в първия етаж на сграда в съседния урегулиран поземлен имот е по-голямо или равно на височината на плътната част на оградата. Допустимо е оградата да се разположи и изцяло в имота на възложителя. 

ВЪПРОС на АДВОКАТ П. – А ако не е масивна?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. С. – Кметът на общината определя начина, по който може да се огражда.

ВЪПРОС на АДВОКАТ П. – Този имот, аз (доверителката ми) мога ли да го оградя или не мога?  Ние искаме от архитекта виза. Мога ли да го оградя и с каква ограда?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. С. – По закон с лека ограда.

ВЪПРОС на СЪДА – В заповедта от 2001г. този имот влиза в чертите на населеното място. Вие видяхте ли плана от 2001г.? Съгласно плана  къде се намира имота?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. С. –  Съгласно плана от 2001г. имота попада в кв.33 и граничи с имот от кв.26.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит. Да се издаде РКО.

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателката разрешение за строеж № 42/23.09.1996г. и скица-виза от 20.09.1996г.

АДВОКАТ П. – Няма да представям други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателката за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П. – Моля да уважите жалбата на доверителката ми като основателна и доказана. Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото, както и да ми дадете възможност да представя писмено становище.

 

Съдът приема делото за разяснено и на основание чл.149, ал.2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателката в четиринадесетдневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в срока регламентиран в чл.172, ал.1 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: