ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 15.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети юни                                                две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1865 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА - Началник на МП „Нефтопристанище” Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К.., с пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Представям преводи на приложените в административната преписка документи на чужд език. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се приемат така представените доказателства.

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам, че обжалваното решение на Началник на МП „Нефтопристанище” гр. Бургас е незаконосъобразно, поради допуснати процесуални нарушения, в противоречие с материалноправните разпоредби и в противоречие със закона, и като такова, моля да го отмените изцяло.

Моля да осъдите ответника да заплати на представляваното от мен дружество направените по делото съдебно-деловодни разноски, както и юрисконсултско възнаграждение.

Моля да ми се даде възможност за писмена защита.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля, уважаемия съд да остави без уважение жалбата. Считам, че така издаденото решение е издадено в съответствие с материалните и процесуалноправни правила и не са допуснати визираните в жалбата неточности и пропуски, които визира жалбоподателят.

Считам, че следва да бъде потвърдено решението на Началник на МП „Нефтопристанище” Бургас, като правилно и законосъобразно.

Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски и юрисконсултско възнаграждение.

Моля да ми бъде предоставен срок за писмени бележки.

 

Съдът с оглед становището на страните и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок за жалбоподателя за представяне на писмени бележки, с копие за ответника и 14-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки, с копие за жалбоподателя.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решението си в законния срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: