ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1089                 Година  15.05.2009      Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, десети състав на петнадесети май две хиляди и девета година в публично заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар С.Х.

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия ДРАГНЕВА дело номер 186 по описа за   2009  година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба от Д.М.Г. ***,  против Акт за частна общинска собственост № 90 от 15.03.1999г. на Община Малко Търново. С жалбата се прави искане обжалвания акт да бъде отменен изцяло.  

Ответникът – Община Малко Търново, редовно уведомена, чрез представено писмено становище оспорва жалбата, като недопустима и неоснователна и моли да бъде оставена без разглеждане и да се прекрати производството по делото, алтернативно жалбата да се остави без уважение.

Административен съд гр.Бургас счита, че производството по делото е недопустимо и жалбата на Д.М.Г. следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено по следните съображения:

Акт за частна общинска собственост № 90 от 15.03.1999г. на Община Малко Търново е съставен за къща със застроена площ от 73 кв.м., един етаж и сутерен, полумасивна, и година на построяване 1970, с бивш собственик Е.Т. и местонахождение гр.Малко Търново, кв.41 по плана на града и граници изток-блок “Дефицитни кадри”, запад-дере, север-улица, юг-З.Т. Той е издаден на 15.03.1999г. и относно възможността да бъде обжалван следва да се имат в предвид, разпоредбите на действалите към този момент процесуален закон - Закона за административното производство (отм.), без значение дали се твърди нищожност или незаконосъобразност на акта. Актовете за общинска собственост не представляват индивидуални административни актове по смисъла на чл.2 от ЗАП (отм.) и не подлежат на оспорване, тъй като със съставянето им не възниква правото на собственост на общината и редът и формата за актуване на имот като общинска собственост представляват вътрешнослужебна дейност на общинската администрация. Актуването или деактуването нямат конститутивен характер, от него не възникват права и задължения, нито се засягат права и законни интереси, а така също няма и конститутивно действие по отношение на правото на собственост, защото записването или отписването на един имот от актовите книги за общинска собственост не създава и не прекратява право на собственост върху този имот. Законодателят с нормата на чл. 64, ал. 2 от Закона за общинската собственост е предписал реда, по който следва да бъде осъществена защитата и имотите, неправилно актувани като общинска собственост и имотите, основанието за актуването на които е отпаднало, се отписват от актовите книги със заповед на кмета на общината и се предават на собственика, но споровете за материално право се решават по съдебен ред. Този ред е предвиден защото актуването на чужд имот за общински по своята същност е отричане на претендираното от жалбоподателя право на собственост върху имота, което вещно право може и следва да бъде защитено по общия исков ред, а не по реда на административното производство. В настоящото административно производство не може да се защити твърдяно и оспорено право на собственост, а то следва да получи защита в исково производство.

По изложените съображения Административен съд гр.Бургас приема, че определението за даване ход на делото по същество следва да бъде отменено, жалбата да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.БУРГАС,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.М.Г. ***,  против Акт за частна общинска собственост № 90 от 15.03.1999г. на Община Малко Търново.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 186 по описа за 2009г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: