ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 28.04.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и осми април                                две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Е.

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Т.С.                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е. 

Административно  дело номер  1891  по описа за  2008 година.                     

На именното повикване в  14,15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят – „Язаки България” ЕООД - гр. Ямбол - редовно призован, се представлява от адв. Х.К. от АК - Ямбол.

Ответникът - Директор на Дирекция „ОУИ” – Бургас - редовно призован, се представлява от юк. Ж.

Прокуратурата на Република България се представлява от прокурор Т.С. от Бургаска окръжна прокуратура.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили съгласно указанията доказателства, относно компетентността на решаващия орган – заповед № ЗЦУ-536 от 09.07.2008 г. на Изпълнителния директор на НАП и заповед № 2012 от 11.11.2008 г.

 

АДВ. К.: Да се приемат представените доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Да се приемат представените доказателства.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените заверени копия от цитираните заповеди.

 

АДВ. К.: Нямам доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮК. Ж.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ:  Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становищата на страните като намира делото за изяснено от фактическа страна, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество.

 

АДВ. К.: Уважаеми г-н Председател, моля, да постановите решение, с което да отмените ревизионен акт № 800195/09.10.2008 г. издаден от ТД на НАП - гр. Ямбол, потвърден с решение на изпълняващ правомощията на директор на Дирекция „ОУИ” - Бургас като незаконосъобразен, постановен в нарушение на материалния и процесуалния закон. Разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗДДС определя, че правото на приспадане на данъчен кредит възниква през данъчния период, през който е възникнало това право, тоест когато е издадена данъчна фактура и се осчетоводява в дневниците за покупки и продажби и се отразява в данъчната декларация за следващите три данъчни периода. В закона липсват данни,   следва ли да бъде признато правото на данъчен кредит на получателя в случая, че не е признато правото, регламентирано в чл. 72, ал. 1 от ЗДДС. Отговор следва да бъде даден в съответствие с правната норма  на чл. 5 от ЗДДС. При непризнаване на правото на данъчен кредит се погасява правото на жалбоподателя, а от това следва, че държавата би се облагодетелствала с размера на  ДДС  по  чл. 72 от ЗДДС, а получателят да е загубил правото на данъчен кредит. Би следвал да се приеме, че в случая неговото задължение към бюджета би следвало да се погаси. Последното показва, че едно такова виждане е правно неиздържано. Неупражняването на данъчен кредит по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС няма последица от погасяване на данъчно право, като ще цитирам практика на ВАС - определение 6869/2008 г.; 9434/2006 г.; 6839/2004 г. и решение № 3285/11.03.2009 г. по адм. дело № 10974 от 2008 г. на ВАС – І-во  отделение. Във връзка с практиката на Европейските общности,  моля, съда да изходи от разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от ЗНА. Моля за присъждане на направените разноски по делото.

 

ЮК. Ж.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите обжалвания ревизионен акт. Мотивите са изложени в потвърденото решение на Директора на Дирекция „ОУИ” – Бургас. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение .

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам жалбата за неоснователна, тъй като в самата жалба възраженията се позовават на практиката на ЕИО, следва да се има предвид, че шеста директива чл. 18, параграф І, б. „в” изрично сочи, че получателят по доставката трябва да спази формалностите,   постановени от държавата членка на ЕИО, а това в случая е разпоредбата на чл. 72 ал. 1 от ЗДДС.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: