Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер    2119    09 декември  2014  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIIIти административен състав, в публично заседание на четвърти декември, две хиляди и четиринадесета година, в състав:                                              

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:Таня Евтимова

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. Галина Радикова

                                                                           2. Златина Бъчварова

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 1914  по описа за  2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на З.Т.С. *** против решение № 103/28.07.2014 година, постановено по административно -наказателно дело № 382/2014 година по описа на Районен съд - Царево, с което е потвърдено наказателно постановление № 14-0302-000075 от 09.04.2014г., издадено от началник на РУП – Царево, упълномощен с МЗ № Iз-1745/28.08.2012г., с което за нарушение  на чл. 21, ал.2  от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 150.00/сто и петдесет/ лева, на основание чл.182, ал.2, т.4 ЗДвП.

Касаторът, редовно уведомен, се явява лично, поддържа сезиращата съда жалба и счита,  че решението на първоинстанционния съд е неправилно и незаконосъобразно, постановено при допуснати съществени процесуални нарушения и в нарушение на материалния закон и моли за отмяната му. Не представя нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба – началник на РУП - Царево, редовно уведомен, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Царево, да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІII-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Царево с решение № 103/28.07.2014 година, постановено по административно -наказателно дело № 382/2014 година по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление № 14-0302-000075 от 09.04.2014г., издадено от началник на РУП – Царево, упълномощен с МЗ № Iз-1745/28.08.2012г., с което за нарушение  на чл. 21, ал.2  от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, на З.Т.С. е наложено административно наказание глоба в размер на 150.00/сто и петдесет/ лева, на основание чл.182, ал.2, т.4 ЗДвП.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел за безспорно установено, че З.Т.С. е извършил деянието, описано в АУАН и наказателното постановление, нарушавайки чл.21, ал.2 ЗДвП, за което правилно е ангажирана неговата административно-наказателна отговорност.

Санкцията е наложена на З.Т.С. за това, че на 27.03.2014 година, около 9.17 часа по третокласен път 9901 на разклона за с. Бордилово посока гр. Ахтопол, управлява лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“ с рег.№А8448КН със скорост 100 км при допустима 60 км, указана с пътен знак В-26. Скоростта била фиксирана и запаметена с радар ТР4№445 и показана на водача. За така установеното нарушение е съставен АУАН №404915/27.03.2014 година, въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основното възражение на касатора е, са такива, каквито е направил и пред първата инстанция, а именно, че е съобразил скоростта си с лошите метеорологични условия и че пред него е имало друг автомобил и радарът е фиксирал неговата скорост.

    Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.

 Районният съд е установил всички релевантни за спора факти, при редовно събрани и обсъдени доказателства в първоинстанционното производство по делото. Изложил е мотиви защо приема за неоснователни възраженията на лицето, санкционирано с оспореното наказателно постановление. С оглед изложеното, не са допуснати твърдените от касатора съществени процесуални нарушения при постановяване на обжалваното решение.

Нарушението е описано детайлно, посредством всички индивидуализиращи го белези от обективна и субективна страна, по идентичен начин в АУАН и в наказателното постановление, така, че е ясен механизмът на извършеното нарушение. Не е ограничено правото на санкционираното лице да разбере какво точно нарушение му е вменено. Правната квалификация на установеното деяние по чл.21, ал.2 ЗДвП е правилна. С оглед изложеното неоснователно е възражението на касатора за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в административнонаказателното производство.

Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.2 ЗДвП, когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал.1 на чл.21 с.з, това се сигнализира с пътен знак. В конкретния случай, допустимата скорост е била сигнализирана с пътен знак В-26 и касаторът като е пренебрегнал тази забрана е управлявал собствения си лек автомобил с превишена скорост, поради което и правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност съобразно нормата на чл.182, ал.2, т.4 ЗДвП.

С оглед изложеното, като е потвърдил наказателното постановление, районният съд е постановил решение при правилно приложение на закона, което следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. първо АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХІII - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 103/28.07.2014 година, постановено по административно -наказателно дело № 382/2014 година по описа на Районен съд – Царево.

Решението е окончателно.

 

                                                

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                               2.