Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №20

 

гр. Бургас, 9 януари 2017г.

 

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в съдебно заседание на двадесет и трети ноември, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                        СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

при секретар СТОЯНКА АТАНАСОВА, като разгледа докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА адм. д. № 1931 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК, във вр. с чл. 72, ал. 4 от ЗМВР.

     Образувано е по жалба, подадена от П.Т.К., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез адвокат С.К.,*** – партер, офис № 2 против Заповед за задържане на лице рег. № 434зз-461/15.09.2016г., издадена от К.Ж.В., полицай при Второ РУ – гр.Бургас, с която на основание чл.72, ал.1, т.1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), К. е бил задържан за 24 часа.

     Жалбоподателят иска отмяна на акта, с който е наложена принудителната административна мярка полицейско задържане. Счита, че липсва основание за налагането й. Твърди, че липсват достоверни данни за осъществено от него престъпление.

     В съдебно заседание жалбоподателят,  чрез процесуалния си представител адв. К., поддържа жалбата. Претендира присъждане на разноски.

     Ответникът редовно уведомен не се явява и не изпраща представител.

     Жалбата е процесуално допустима за разглеждане. Подадена е от лице, засегнато от действието на издадения административен акт и в предвидения от закона срок.

І.ФАКТИТЕ:

На 16.09.2016 год. в 01.50ч., със Заповед за задържане на лице рег. № 434зз-461/15.09.2016 год., е било разпоредено задържане за срок от 24 часа на лицето П.Т.К., на основание  чл. 72, ал. 1, т.1  от ЗМВР. Според мотивите на този акт, за К. „има данни, че управлява МПС след употреба на наркотични вещества в гр.Бургас на КПП1“. Лицето е било освободено на 16.09.2016г. в 02.30ч.

На задържаното лице е бил извършен обиск, за което е бил съставен протокол (л.5). На 16.09.2016г. в 02.00ч. К. е подписал декларация, с която е заявил нежелание да ползва адвокатска защита по свой избор и за своя сметка, и от служебен адвокат, да му бъде извършен медицински преглед, да бъде уведомен член от семейството му (л.6). С друга декларация, подписана на същата дата е отказал да ангажира договорен адвокат(л.7).

Извършена е била проверка на управлявания от К. лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“ с рег. № ***, за което е съставен протокол (л.9).

С административната преписка са представени и обяснения от А.Г.П. и К.Д.В., и двамата пътници в управляваното от жалбоподателя МПС (л.10,11); докладна записка от К.Ж.В. – старши полицай при Второ РПУ – Бургас (л.8); Докладна записка от И.Д. – полицейски инспектор (л.12) и уведомление от Св.Т. – районен прокурор при РП – Бургас за започнато бързо досъдебно производство срещу К.И.Г. за това, че на 16.09.2016г. в гр.Бургас КПП-1 в л.а. марка 4Опел“, модел „Астра“, с рег. № *** без надлежно разрешително придобил и държал в прозрачна полиетиленова торбичка суха зелена трева маса – канабис (л.13).

ІІ. ПРАВОТО:

Оспореният акт е издаден от полицейски орган по смисъла на чл. 53 ЗМВР в границите на предоставената му съгласно  чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР, компетентност.

Спазена е предвидената от закона форма, така както предвижда нормата на чл. 74 ал.1 ЗМВР - издадена е писмена заповед за задържане, връчена на адресата й.

Съдът не намери, допуснати в хода на административното производство и при издаване на оспорената заповед, съществени нарушения на процесуалните правила. Правото на защита на задържаното лице не е било нарушено. В заповедта е указано, в извършването на какво престъпление е заподозряно лицето – управление на МПС след употреба на наркотични вещества в гр.Бургас на КПП-1. В този смисъл, са налице мотиви, според които задържаното лице може да организира защитата си.

Неоснователни са и възраженията за неправилно приложение на материалния закон.

По своята правна същност, мярката "задържане за срок от 24 часа" по чл. 72 - чл. 75 от ЗМВР представлява принудителна административна мярка - административното разпореждане на орган на власт, непосредствено засягащо правната сфера на адресата.

Предпоставка за 24-часовото задържане е наличието на достатъчно данни, от които може да се направи обосновано предположението, че задържаното лице е извършило противоправно деяние. Целта на закона е задържането, като превантивна мярка да предотврати възможността задържаното лице да се укрие и спрямо него да не може да бъде проведено предварително разследване. Ето защо, възможността на органите на МВР да приложат принудителната административна мярка "задържане за срок до 24 часа" е дейност, свързана с разкриването на престъпление, а не с наличието на вече доказано такова.

Съгласно нормата на  чл. 72, ал. 1, т. 1 ЗМВР, полицейските органи могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление. За прилагането на тази принудителна административна мярка не е необходимо да са събрани доказателства, установяващи по категоричен начин осъществен състав на престъпление по смисъла на НК. Достатъчно е само наличието на данни, обосноваващи предположението, че има вероятност лицето да е извършител на престъплението, което дава право на административния орган при условията на оперативна самостоятелност да наложи мярката.

Такива данни към момента на постановяване на задържането са били налице. Според обясненията на двама от пътниците, в управляваната от жалбоподателя кола, а именно А.П. и К.В., всички са пушили марихуана преди да потеглят с колата. В докладна записка, изготвена от полицейски инспектор Д., се съдържа констатация, че при извършен обиск на К.Г. (също пътник в колата) в слиповете му е намерена и иззета полиетиленова торбичка, съдържаща суха зелена тревна маса около 5 гр., която при извършен полеви тест реагира на канабис.Не без значение е и факта, че К. е отказал да даде проба за упойващи вещества, видно от докладна записка на К.В. – старши полицай при Второ РПУ – гр.Бургас.

При тези факти, без съмнение може да се предположи, че К. е управлявал собствения си л.а. след употреба на наркотични вещества – чл.343б, ал.3 от НК, което е основание за прилагането на ПАМ по смисъла на чл. 72 ЗМВР, като не е необходимо тези данни да са пълни или категорично да уличават лицето в извършването на престъпление.

Горното налага извод, че принудителната административна мярка е приложена спрямо жалбоподателя в съответствие с материалноправните изисквания на закона и възраженията на последния в обратен смисъл, са неоснователни.

Воден от изложените мотиви и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

 

Р   Е   Ш   И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата,  подадена от П.Т.К., ЕГН **********, с адрес: *** против Заповед за задържане на лице рег. № 434зз-461/15.09.2016 год., издадена от К.В., старши полицай при Второ РУ - гр.Бургас, с която на основание чл. 72, ал. 1, т.1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), К. е бил задържан за срок от 24 часа.

Решението подлежи на обжалване  пред Върховен административен съд гр. София с касационна жалба  в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 

 

                               СЪДИЯ: