Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

гр. Бургас, 02 май 2011г.

 

                                                                   В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на шестнадесети март, през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                                                               СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                      

              

При секретар М.В., като разгледа  докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  АХД № 1393 по описа за 2009 година и за да се произнесе,съобрази:

 

Производството е по  реда на чл.220 от Закона за митниците

Образувано е по жалба на „Куин дис” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.*** и адрес за кореспонденция гр.***; ЕИК 030184912; представлявано първоначално от управителя Д.М. Г.; а впоследствие от ликвидатора П.Г.П.; чрез процесуалния представител адв.Р.Н., АК Бургас против Решение №4400-0001/27.05.2009г. на Зам.Началника на Митница Бургас, с което на дружеството е определен размера на възникналото митническо задължение и дължими държавни вземания, представляващи мито 100 109,34 лева; ДДС 333 227,63 лева и лихви 110 038,71 лева, в резултат на извършена проверка на дружеството в рамките на последващия контрол. В жалбата се твърди, че оспореното решение е неправилно и необосновано. Излагат се доводи, че решението е издадено въз основа на неправилни констатации и заключения, обективирани в Доклад №21/ 20.03.2009г., изготвен от служителите на последващ контрол към Митница Бургас. Иска се отмяна нарешението, като издадено при неправилно установена фактическа обстановка, обусловило неправилно приложение на материалния закон.

В съдебно заседание жалбоподателят, чрез процесуалния си представител адв. Найденова поддържа жалбата

Ответникът по жалбата – Зам.Началникът на Митница Бургас, не изразява становище по спора.

Заинтересованата страна - Директорът на Дирекция „ОУИ” Бургас, не изпраща представител, не взема становище.

По допустимостта на жалбата: Същата е подадена от лице, имащо право на такава и в предвидения от закона срок.

Видно от съдържащото се в преписката известие за доставяне,  процесното решение е получено от жалбоподателя на 29.05.2009г. (лист 45). Същото е оспорено по административен ред пред горестоящия орган – Директор на РМД Бургас, като жалбата е с вх.№4400-0001/08.06.2009г. (лист 21). Под същия входящ номер в преписката по делото (лист 20) е представена и молба от управителя на дружеството, с което се иска срокът за заплащане на определените вземания да започне да тече от момента, в който Директорът на РМД Бургас се произнесе по жалбата по същество (лист 21). С решение №РД2601-0001/29.06.2009г. (лист 17) Зам.Директорът на РМД Бургас на основание чл.244 от Регламент 2913/92 спира изпълнението на обжалваното решение. Съгласно чл.97, ал.1 АПК, срокът за произнасяне от Директора на РМД Бургас по съществото на жалбата, е двуседмичен от получаване на преписката. До 22.06.2009г. включително, когато изтича този срок, Директорът на РМД Бургас не се е произнесъл по жалбата. С Решение №РД2601-0001/04.09.2009г. (лист 39) последният е отхвърлил жалбата на дружеството и е потвърдил изцяло обжалваното решение, като едновременно с това е възобновил спряното производство. Това решение е връчено на дружеството на 09.09.2009г. (лист 37). На основание чл.149 от АПК, жалбоподателят е оспорил законосъобразността на Решение №4400-0001/27.05.2009г. на Зам.Началника на Митница Бургас пред Административен съд гр.Бургас.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени представените по делото доказателства, приема от фактическа и правна страна следното:

         Оспореното решение е издадено в предвидената от закона форма, съдържа необходимите реквизити и от компетентен митнически орган по смисъла на §1, т.9 от ДР на ЗМ - ръководителя на митническото учреждение, където е извършено митническо оформяне на стоката и който е компетентен да упражнява митнически надзор и контрол в този случай.

Съгласно Заповед за възлагане №11/13.01.2009г. на Директора на РМД Бургас на дружеството - жалбоподател е извършена проверка в рамките на последващия контрол (проверката) по смисъл на чл.78, §2 от Регламент 2913/92 и чл.84а, ал.1 от ЗМ във връзка с поставянето на стоки под различни митнически режими. В резултат на проверката е изготвен Доклад №21/20.03.2009г. (доклада), като въз основа на констатациите от същия е издадено оспореното решение, с което на „Куин дис” ЕООД е определен размера на възникналото митническо задължение и дължими държавни вземания, представляващи мито в размер на 100 109,34 лева; ДДС в размер на 333 227,63 лева и лихви 110 038,71 лева.

Решение №4400-0001/27.05.2009г. е индивидуален административен акт, с който се определя размера на възникнало задължение за мито, ДДС и лихви поради неизпълнение на условието за ползване на митнически икономически режим с отложено плащане, регламентирано в чл.95, ал.1 от ЗМ и чл.89, §1 от Регламент 2913/92.

            Мотивите на оспорения акт се базират на данни от първичните и вторични счетоводни документи, копия от които в хода на проверката са предоставени от самото дружество. Идентичността между данните и счетоводните записвания на последното и канстатациите на митническите органи се потвърждава и от заключението на вещото лице, изготвило съдебно счетоводната експертиза, назначена по делото.

Установено е, че „Куин дис” ЕООД за периода 01.01.2006г. – 13.01.2009г. включително е титуляр на следните разрешения за митнически режим  активно усъвършенстване с отложено плащане (АУ/ОП): BG1000/51/000305 със срок на валидност от 18.11.2005г. до 30.11.2006г. включително; BG1000/51/000392 със срок на валидност от 05.12.2006г. до 01.12.2007г. включително; BG1000/51/000007 със срок на валидност от 21.12.2007г. до 01.12.2008г. включително и BG1000/51/000012 със срок на валидност от 30.12.2008г. до 30.06.2009г. включително.

Дружеството е използвало и процедурата за подаване на искане за разрешаване на митнически икономически режим АУ/ОП, регламентирана в чл.329, ал.3, т.1 от ППЗМ чрез подаване на ЕАД, като съгласно нормата на чл.334а, ал.2 от ППЗМ разрешението е дадено чрез приемане на ЕАД 1000/5-2100/24102006.

При извършената последваща проверка е установено неизпълнение на условията за ползване на режим АУ/ОП, както следва:

За периода 01.01.2006г. – 31.12.2006г. за 162 127,267 кг. стока съполимер на пропилена, поставена под режим АУ/ОП съгласно разрешение BG1000/51/000305 не е спазено условието рандемана на основния компенсаторен продукт (ОКП) маркуч за капково напояване да бъде определен на основата на производствени данни по изискването на чл.123 от ЗМ и чл.334о от ПППЗМ, тъй като е установена разлика между разходната норма, приложена в производството и разходната норма, използвана с цел приключване на режим АУ/ОП. За това количество стока не е изпълнено условието на чл.95, ал.1 от ЗМ същата или произведеният от нея ОКП да получат допустимо митническо направление с цел приключване на режима.

За периода 01.01.2007г. – 31.12.2007г. за 381 068,819 кг. стока съполимер на пропилена, поставена под режим АУ/ОП съгласно разрешение BG1000/51/000392 не е спазено условието рандемана на ОКП маркуч за капково напояване да бъде определен на основата на производствени данни по изискването на чл.123 от ЗМ и чл.334о от ПППЗМ, тъй като е установена разлика между разходната норма, приложена в производството и разходната норма, използвана с цел приключване на режим АУ/ОП. За това количество стока не е изпълнено условието на чл.89, §1 от Регламент 2913/92 и чл.95, ал.1 от ЗМ същата или произведеният от нея ОКП да получат допустимо митническо направление с цел приключване на режима.

За периода 01.01.2008г. – 31.12.2008г. за 201 944,350 кг. стока съполимер на пропилена, поставена под режим АУ/ОП съгласно разрешение BG1000/51/000007 не е спазено условието рандемана на ОКП маркуч за капково напояване да бъде определен на основата на производствени данни по изискването на чл.511 от Регламент 2913/92; чл.123 от ЗМ и чл.334о от ПППЗМ, тъй като е установена разлика между разходната норма, приложена в производството и разходната норма, използвана с цел приключване на режим АУ/ОП. За това количество стока не е изпълнено условието на чл.89, §1 от Регламент 2913/92; и чл.95, ал.1 от ЗМ същата или произведеният от нея ОКП да получат допустимо митническо направление с цел приключване на режима.

За периода 01.01.2006г. – 31.12.2007г. за 372,005 кг. стока антиоксидант, поставена под режим АУ/ОП съгласно разрешения BG1000/51/000305 и BG1000/51/000392 не е спазено условието рандемана на ОКП маркуч за капково напояване да бъде определен на основата на производствени данни по изискването на чл.123 от ЗМ и чл.334о от ПППЗМ, тъй като е установена разлика между разходната норма, приложена в производството и разходната норма, използвана с цел приключване на режим АУ/ОП. За това количество стока не е изпълнено условието на чл.89, §1 от Регламент 2913/92 и чл.95, ал.1 от ЗМ същата или произведеният от нея ОКП да получат допустимо митническо направление с цел приключване на режимите.

            В резултат от проверката, е установено прилагането на различни разходни норми в производството на маркуч за капково напояване, който е ОКП за целите на митнически режим АУ/ОП, а също така констатирано и използването на различни материали през различните периоди в рамките на проверявания период от 01.01.2006г. до 13.01.2009г.. Въпреки това през цитирания период дружеството е приключвало митнически режим АУ/ОП като е давало допустимо митническо направление на ОКП, чийто рандеман е определен спрямо една и съща разходна норма на стоките поставени под митнически режим АУ/ОП.

            В хода на проверката с писмо изх.№РД-2601-0001/15.01.2009г. (лист 462) от проверяваното лице са били изискани документи, регламентиращи разходните норми на материалите, използвани в производството на всички видове продукция за периода от 01.01.2006г. до 13.01.2009г. включително. С писмо вх. №РД-2601-0001/30.01.2009г. (лист 451) от „Куин дис” ЕООД е представило анализен сертификат на маркуч за капково напояване с пропорционалното съотношение на материалите.Идентични, с указаните в последното данни са били декларирани пред митническите органи във връзка с определянето на рандемана на ОКП.

Неоснователно е възражението за възможна математическа или техническа грешка. Според вещото лице , между предоставените от страна на дружеството първични счетоводни документи (искания за отпускане на материални ценности и складови разписки за готова продукция) и отразяването на съдържащите се в тях данни в съответните счетоводни регистри не са констатирани различия.

 Между страните не се спори, че „Куин дис” ЕООД е титуляр на горепосочените разрешения за режим АУ/ОП, поради които същият следва да спазва нормативно установените в негова тежест задължения, произлизащи от това му качество. Нито в хода на административното производство, нито в хода на това съдебно производство дружеството е доказало, че при наличие на промени в условията по разрешенията за режим АУ/ОП, възникващи по независими от него обстоятелства, е уведомило Митница Бургас за същите по надлежен ред в съответствие с чл.87, §2 от Регламент 2913/92 и чл.93, ал.2 от ЗМ. Всички възражения на жалбоподателя касаят вътрешната организация на дружеството, като то е следвало да съобрази тази организация с нормативно установените изисквания за реализиране на режим АУ/ОП; още повече, че дружеството само е поискало разрешаването на този режим.

            Съдът приема, че митнически режим АУ/ОП е приключван съгласно рандеман, определен на основата на теоретична разходна норма на стоките, поставени под режим АУ/ОП, който съществено се различава от този, който лицето е получавало при действителни производствени условия. Митническите режими АУ/ОП са приключвани при по-нисък рандеман на ОКП в сравнение с този, който действително е получаван.         

            Според експертизата, съдържащите се констатации в доклада, установяват реалния рандеман на ОКП при проверката в рамките на последващия контрол, а рандемана деклариран от жалбоподателя за целите на приключване на митнически режим АУ/ОП е теоретичен и по-малък от реалния. По този начин са нарушени разпоредбите на чл.89, §1 от Регламент 2913/92 и чл.95, ал.1 от ЗМ, тъй като на определени количества ОКП не е дадено допустимо митническо направление с цел приключване на митнически режим АУ/ОП.

В действащото законодателство липсва разграничаване на теоретична и практически прилагана разходна норми като понятия. В Доклад №21/20.03.2009г. митническите органи са се позовали на разходната норма, която самото дружество е посочило при подаване на искане за разрешаването на съответните режими като „технологични разходни норми”. Влиянието на различни фактори води до промяна на разходната норма, която е част от условията при които режим АУ/ОП е разрешен и дружеството отговаря за спазването на същите, поради което е налице неизпълнение на задължението на жалбоподателя по чл.87, §2 от Регламент 2913/92 и чл.93, ал.2 от ЗМ.

Възражението, че констатираните различия в рандемана на поставената под режим АУ/ОП стока са в резултат на посочената, но недоказана от жалбоподателя необходимост от промени в използваната формула и съотношението на количеството влагани суровини е неоснователно, тъй като самият жалбоподател се е задължил за спазването на условията, при които митническия режим е разрешен.

            От  момента на подаването на искането за разрешаване на ползването на режим АУ/ОП до момента на приключването на тези режими дружеството е декларирало постоянна разходна норма на вносните стоки, които е поставяло под митнически режим АУ/ОП и е ползвало облекченията, предвидени в митническото законодателство във връзка с функционирането на митнически икономически режим АУ/ОП.

Необосновано е твърдението на жалбоподателя, че са налице грешки в изводите при проверката, тъй като стоките поставени под режим АУ/ОП, за които митническите органи твърдят, че режимът е неприключен, всъщност са изнесени, като митническите органи са осъществили физически, технически и документален контрол. Митническият режим износ не е допустимо митническо направление за целите на приключване на АУ/ОП, тъй като съгласно разпоредбите на чл.161, §1 от Регламент №2913/92 под него се поставят общностни стоки по смисъла на чл.4, §7 Регламент №2913/92, които са предназначени да бъдат изнесени извън митническата територия на Общността. Съгласно чл.4, §8 от Регламент №2913/92 произведеният ОКП маркуч е “необщностна стока” и следователно той не може да бъде поставен под митнически режим износ. Във връзка с това не са изпълнени разпоредбите на чл.89, §1 от Регламент №2913/92.

Следва да се отбележи, че разрешаването на режим АУ/ОП се допуска от компетентните митнически органи само при условие, че стоката поставена под този режим може да бъде проконтролирана във всеки един момент къде се намира и какво се случва със същата, като за целта на основание чл.334м от ППЗМ титулярът на режима е длъжен да води отчети. По смисъла на чл.328, т.10 от ППЗМотчети" са данните, съдържащи независимо върху какъв носител цялата необходима информация и технически подробности, даващи възможност на митническите органи да осъществяват надзор и контрол на режимите, в частност по отношение на движението на стоките и техния конкретен митнически статут. Минималното съдържание на тези отчети е регламентирано в чл.334н, ал.1 от ППЗМ, като т.6 предвижда и информация, даваща възможност за проследяване движението на стоките, включително тяхното местонахождение и данни за всяко преместване; а т.7 изисква обичайното търговско или техническо описание, необходимо за идентифициране на стоките. В този смисъл жалбоподателят е длъжен да води счетоводството си по начин, който позволява стоката под режим АУ/ОП да бъде проследена. Твърденията на жалбоподателя, че количеството съполимер на пропилена поставен под режим АУ/ОП е отнесен към общото количество произведена продукция, която включва и продукция на стока с общностен статут, а не към количеството произведено ОКП не се подкрепя от събраните по делото доказателства, включително и от приетата и неоспорена съдебно-счетоводна експертиза.

За периода 01.01.2006г. – 31.12.2006г. с 61 бр. митнически декларации под режим АУ/ОП са поставени общо 3 116 500.000 кг. съполимер на пропилена, като съгласно разрешение BG1000/51/000305 със срок на валидност от 18.11.2005г. до 30.11.2006г. включително на дружеството е разрешено да постави под същия режим 7 000 000,000 кг. стока. Макар в този период дружеството да е имало възможност да поставя стока и по разрешение BG1000/51/000392 със срок на валидност от 05.12.2006г. до 01.12.2007г. включително, същото не се е възползвало и не е оформило стока съполимер на пропилена по това разрешение. В същия период дружеството  с ЕАД 1000/5-2100/24072006 (24102006)  е поставило под режим АУ/ОП 91 500,000 кг. полипропилен и допълнително още 29 000,000 кг. с 3 бр. ЕАД. Съгласно посочените разрешения се получават три вида ОКП, но не е предвидено получаване на вторичен компенсаторен продукт. Във връзка с разрешаването на режима е представена заповед (лист 450), издадена от управителя на дружеството, в която е посочено процентното съдържание на всички материали, необходими за производството на ОКП. „Куин дис” ЕООД е представило декларация, че разходната норма на съполимер на пропилена и рандемана на ОКП не се променя за посочения период. Видно от заключението на вещото лице (лист 414) спорните 162 127,267 кг. съполимер на пропилена поставени под режим АУ/ОП, за които режима не е приключен с даване на допустимо митническо направление, като от тях 159 627,267 кг. са вложени в производството на маркуч за капково напояване (поставен под режим износ). Също така 2 500,000 кг. са вложени в производството на продукти, които не са ОКП и за които режим АУ/ОП също не е приключен с даване на допустимо митническо направление.

За периода 01.01.2007г. – 31.12.2007г. когато Република България е вече член на Европейския съюз, с митнически декларации под режим АУ/ОП са поставени общо 3 813 375.000 кг. съполимер на пропилена, като съгласно разрешение BG1000/51/000392 със срок на валидност от 05.12.2006г. до 01.12.2007г. включително на дружеството е разрешено да постави под същия режим 4 400 000,000 кг. стока. Съгласно посочените разрешения се получават три вида ОКП, но не е предвидено получаване на вторичен компенсаторен продукт. И тук, аналогично на предходния разгледан период, във връзка с разрешаването на режима е представена посочената заповед  (лист 450), издадена от управителя на дружеството, в която е посочено процентното съдържание на всички материали, необходими за производството на ОКП. „Куин дис”ЕООД е представило декларация, че разходната норма на съполимер на пропилена и рандемана на ОКП не се променя за посочения период. Видно от заключението на вещото лице (лист 416) спорните 381 068,819 кг. съполимер на пропилена поставени под режим АУ/ОП, за които режима не е приключен с даване на допустимо митническо направление, като от тях 143 073,798 кг. се съдържат в ОКП маркуч, поставен под режим износ и 237 995,021 кг. се съдържат в ОКП маркуч, като същият е бил обект на доставка по смисъла на чл.6, ал.1 от ЗДДС и/или на вътреобщностна доставка съобразно чл.7, ал.1 от ЗДДС.

За периода 01.01.2008г. – 31.12.2008г. с 23 бр. митнически декларации под режим АУ/ОП са поставени общо 3 212 125.000 кг. съполимер на пропилена, като съгласно разрешение BG1000/51/000007 със срок на валидност от 21.12.2007г. до 01.12.2008г. включително на дружеството е разрешено да постави под същия режим 4 180 000,000 кг. стока. Съгласно посочените разрешения се получават три вида ОКП, но не е предвидено получаване на вторичен компенсаторен продукт. Във връзка с разрешаването на режима е представена горепосочената заповед (лист 450), издадена от управителя на дружеството, в която е посочено процентното съдържание на всички материали, необходими за производството на ОКП. „Куин дис”ЕООД е представило декларация, че разходната норма на съполимер на пропилена и рандемана на ОКП не се променя за посочения период. Видно от заключението на вещото лице (лист 417) спорните 201 944,350 кг. съполимер на пропилена поставени под режим АУ/ОП, за които режима не е приключен с даване на допустимо митническо направление, като от тях 33 440,867 кг. се съдържат в ОКП маркуч, поставен под режим износ и 168 503,483 кг. се съдържат в ОКП маркуч, като същият е бил обект на доставка по смисъла на чл.6, ал.1 от ЗДДС и/или на вътреобщностна доставка съобразно чл.7, ал.1 от ЗДДС.

Според заключението на вещото лице, констатираните несъответствия при проверката на счетоводството на дружеството се дължат на начина на отчитане на ОКП (в счетоводството отчитането е в метри, докато в ЕАД количествата са отразен в кг.); на факта, че декларираната разходна норма е различна от прилаганата в производството; на липсата на аналитичност на отчитането на закупените материали и влагането на същите в ОКП като такива за целите на режим АУ/ОП и за доставки в Европейския съюз; на реализиран ОКП за износ и за вътреобщностни доставки в нарушение на приложимите разрешения за режим АУ/ОП.

При извършената от експертизата проверка на документите за покупка на материали от Европейския съюз и материали, закупени извън него поотделно и съпоставките на всички продажби на крайния продукт, включващ тези материали, се потвърждават изцяло изводите на административния орган, както и факта, че последния е изготвил доклада при възможно най-благоприятни условия за жалбоподателя, тъй като ако се използва съполимер на пропилена закупен от ЕС за доставки само за ЕС, разходната норма на произведения от такава стока ОКП маркуч ще намалее с 15,27% (за периода 01.01.2007г. – 31.12.2007г.) и с 10,00% (за периода 01.01.2008г. – 31.12.2008г.), това ще промени съотношението на останалите компоненти при производството на ОКП, което ще се отрази като несъответствие в декларираните от дружеството счетоводни данни; което ще е нарушение на принципа, отразен в чл.4, ал.1, т.5 от Закона за счетоводството, а именно, че счетоводството се осъществява и финансовите отчети се съставят в съответствие с изискванията на този закон при съобразяването предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се отразяват счетоводно съобразно тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма.

Изложеното до тук налага извод за неоснователност на оспорването, поради това

и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административен съд Бургас, ІV - ти състав

                             

                                               Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Куин дис” ЕООД (в ликвидация) със седалище и адрес на управление гр.*** и адрес за кореспонденция гр.***; ЕИК 030184912 против Решение №4400-0001/27.05.2009г. на Зам.Началника на Митница Бургас.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

        

 

                                                                    СЪДИЯ: