РЕШЕНИЕ

 

№………….                         дата 31 май 2012 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 03 май 2012 год.,

 в следния състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                       2. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 2084 по описа за 2011 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на М.Р.И. *** против Решение № 347/23.08.2011год. постановено по НАХД № 418/2011 год. на Районен съд-Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 811/ 12.04.2011год. на Началника на Районно управление „Полиция”, гр. Несебър, с което, за нарушение по чл.100, ал.2, предл. 1 от Закона за движението по пътищата и на основание чл. 179, ал.3, т.4, предл.1 от с.з. на касатора е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100 лева.

Конкретни касационни отменителни основания не се сочат. Твърди, че АУАН е съставен в нарушение на чл.40, т.1 и т.3, чл.42, т.8 и т.10 и чл.43, ал.1 от ЗАНН. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебно заседание касационният жалбоподател не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация не се явява и не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане като подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Бургаският административен съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно валидността, допустимостта и съответствието с материалния закон на постановеното съдебно решение.

Оспореният съдебен акт е валиден, допустим и е постановен в съответствие с нормите на материалния и процесуален закон.

Въз основа на събраните по делото доказателства, Несебърският районен съд е установил, че на 04.04.2011год. около 11.30 часа, на главен път ІІІ № 906 в района за с.Козичене, движещ се в посока гр. Варна от длъжностни лица при РУП – Несебър е констатирано, че касаторът И. управлява лек автомобил марка „Шевролет” без валиден винетен стикер за платена годишна такса, залепен на предното обзорно стъкло на автомобила. По същество съдът е намерил, че с описаното деяние водачът е осъществил състава на вмененото му нарушение по смисъла на чл.100, ал.2 от ЗДвП, поради което и правилно му е наложено административно  наказа ние „глоба” в размер на 100 лв. на основание чл. 179, ал.3, т.4 от ЗДвП

Решението е правилно.

По същество касаторът не оспорва установената фактическа обстановка и съставомерността на вмененото му нарушение. Възраженията му за допуснати съществени нарушения на процесуалните норми на ЗАНН, поддържани и пред настоящата инстанция досежно законосъобразното съставяне на АУАН с бланков № 462669/04.04.2011год. (в този смисъл твърдяни нарушения на чл.40, чл.42 и чл.43 от ЗАНН) са обсъдени в първоинстанционното съдебно производство и доколкото такива не се констатират от настоящия съдебен състав, тяхното повторно обсъждане не е необходимо.

Съгласно чл.100, ал.2 от ЗДвП „Водачът на моторно пътно превозно средство е длъжен да залепи валиден винетен стикер за платена винетна такса съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата в долния десен ъгъл на предното стъкло на моторното пътно превозно средство при движение по републиканските пътища и да премахва незабавно винетния стикер след изтичането на неговата валидност”. В случая, безспорно контролните органи са установили, че на управляваното от касатора МПС, не е залепен валиден винетен стикер, с което водачът е допуснал нарушение на чл.100, ал.2 от ЗДвП и правилно е била ангажирана отговорността му на основание чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП (прил.ред.). Цитираната разпоредба предвижда, че водач, който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища, за което не е заплатена съответната винетна такса по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата, или управлява пътно превозно средство, на което е залепен невалиден винетен стикер или винетен стикер с изтекъл срок, се наказва с глоба, както следва – т.4 при управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 или по-малко места с мястото на водача, пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 t, както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост - 100 лв.

Съгласно чл.10а, ал.5, т.1 от Закона за пътищата при заплащането на винетна такса се издава документ, наречен „винетка”, който удостоверява правото на ползване на ребуликанските пътища: винетката се със тои от две части; първата част е оформена за еднократно залепване в долния десен ъгъл на вътрешната страна на предното стъкло на пътното превозно средство и е осигурена срещу фалшифициране със защитни знаци; тя има и предназначението да удостоверява плащането на винетната такса пред контролните органи.

В хода на производството от касатора не са ангажирани доказателства за закупуване на винетен стикер за управляваната от него категория пътно превозно средство и плащането на винетна такса не е удостоверено по надлежния ред пред контролните органи, чрез залепване на първата част на предното обзорно стъкло на автомобила. Предвид изложеното и с оглед нормата на чл.189, ал.2 регламентираща презумптивна  доказателствена сила на редовно съставените актове по ЗДвП, касационният състав на съда приема за доказано неизпълнение от страна на касатора И. на задължението по чл.100, ал.2 от ЗДв.П, за което правилно му е наложено административно наказание в предвидения от закона фиксиран размер от 100 лв.

На основание изложените по-горе мотиви, поради липса на сочените отменителни основания, решението следва да се остави в сила, с оглед на което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХІІІ-ти състав

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 347/23.08.2011год. постановено по НАХД № 418/2011 год. на Районен съд-Несебър.

 

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                   2.