ПРОТОКОЛ

 

година 2009, 14.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД         ХІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети април                                      две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Е.

 

секретар:  Г.Ф.

прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.

Административно дело   номер  221  по  описа   за   2009  година.

 

На именното повикване в  15.30  часа се явиха:

 

Жалбоподателят – „Хеликом” ООД, редовно призован, се представлява от управителя П.П. и с адвокат Т. с пълномощно.

Ответникът по оспорването –Директор на Дирекция „ОУИ” – гр. Бургас, редовно призован, се представлява от старши юрисконсулт К. Д., която представя пълномощно.

 

В залата се явява почитаемият прокурор Т.С. от Бургаска окръжна прокуратура, която на основание чл.16 от АПК предявява искане за конституиране на Прокуратурата на Република България като страна в производството с оглед защитата на общественият интерес.

 

Като намира искането на почитаемия прокурор за основателно, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България като страна в производството.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата жалба от „Хеликом” ООД ведно с допълнителна молба от процесуалния представител на дружеството – с дата 10.04.2009 г.

АДВОКАТ Т. – Поддържам жалбата и доказателствените искания изложени в молбата.  Нямам други доказателствени искания към момента.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Оспорвам жалбата като неоснователна. Във връзка с направените доказателствени искания за назначаване на две експертизи предоставям на съда.

ПРОКУРОР С. – Да се приемат представите по делото писмени доказателства. Да се уважат направените доказателствените искания за назначаване на експертизи, тъй като със същите се установява правно значими обстоятелства, за които са нужни специални знания. Считам, че последното доказателствено искане също следва да бъде уважено, а именно за представяне на удостоверение със съответна заверка.

 

С оглед становището на страните и предвид формулираните искания, съдът намира, че следва да бъдат допуснати поисканите съдебни експертизи. По първата експертиза, свързана със изясняване на технологиите и производствените механизми във връзка с обработването на закупени количества месо, следва да бъде назначен инженер-технолог по месодобив и месопреработка, за да бъде отговорено компетентно на поставените задачи. Към настоящият момент съдът не е в състояние да определи съответния специалист, поради което такъв ще бъде определен след внасяне на депозита за извършването на експертизата. Що се отнася до втората експертиза, съдът намира, че поставените задачи са относими, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА технологична експертиза, която да бъде извършена от инженер-технолог по месодобив и месопреработка със задачите формулирани в т.ІІІ, т.І от молба с вх. 2361 от 10.04.2009 г. – представена от адвокат В.Т., процесуален представител на жалбоподателя.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 450 лв, вносим в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд - Бургас от жалбоподателя.

САМОЛИЧНОСТТА на вещо лице ще бъде определена след внасяне на определения депозит.

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза със задачата формулирани в т.ІІІ, т.ІІ от същата молба.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещо лице в размер на 550 лв, вносими в 7-дневен срок от днес от жалбоподателя по сметка на Административен съд - Бургас .

НАЗНАЧАВА за вещо лице С.А.

 

ЗАДЪЛЖАВА ТД на НАП – Сливен да представи удостоверение влезли ли са в сила АПВ № 515 от 26.03.2007 г.; АПВ № 80072 от 18.01.2008 г. и АПВ № 1407 от 01.08.2007 г. издадени на „Хеликом” ООД.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА разглеждането за 16.юни 2009 от 13:30 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: