Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер  124        21 януари  2015  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти административен състав, в публично  заседание на петнадесети януари, две хиляди и петнадесета година, в състав:                                               

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.Златина Бъчварова

                                                                        2. Атанаска Атанасова

                                                                       

 

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Тони Петрова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 2248 по описа за  2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „АР-ДИ“ЕООД, с ЕИК по Булстат 102830017, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ***, представлявано от Р.Ж. Д. подадена чрез пълномощник, против решение № 1588/7.10.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 3819/2014г., по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 3888/4.07.2014г., издадено от заместник-министъра на културата, с което за нарушение на чл.97, ал.1, т.5, пр.2, алтернатива първа от Закона за авторското право и сродните му права/ЗАПСП/, на основание чл.98в, ал.1 ЗАПСП, във вр.чл.97, ал.1, изр.последно ЗАПСП, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 2 500.00 лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В жалбата твърди, че  решението на районния съд е неправилно, постановено при допуснати съществени процесуални нарушения и при неправилно приложение на закона, за което излага подробни съображения. Моли съда да го отмени и да реши спора по същество като отмени наказателно постановление № 3888/4.07.2014г. на заместник-министъра на културата. Не се представят доказателства.

Ответникът по касационната жалба – заместник-министъра на културата, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. Счита, че решението на районния съд е правилно и моли съда да го остави в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Бургас да се отмени като неправилно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения :

Районен съд – Бургас, с решение № 1588/7.10.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 3819/2014г., по описа на съда е потвърдил наказателно постановление № 3888/4.07.2014г., издадено от заместник-министъра на културата, с което за нарушение на чл.97, ал.1, т.5, пр.2, алтернатива първа ЗАПСП, на основание чл.98в, ал.1 ЗАПСП, във вр.чл.97, ал.1, изр.последно ЗАПСП, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 2 500.00 лева.

Основните възражения на касатора са за допуснати съществени процесуални нарушения в административнонаказателното производство.

Санкцията на „АР-ДИ“ЕООД, е наложена за това, че на 16.10.2013г. в стопанисвания от дружеството търговски обект – кафе-клуб „Илли“, находящ се в гр.Бургас, ул. „Фердинандова“№ 34А, което било отворено за посетители в момента на проверката и се озвучавало с музикални произведения в изпълнение на запис, като музиката звучала от колони в салона с усилвател, включени към тунер, настроен на честотата на радио „N-JOY“, а публичното изпълнение било на произведения със следните заглавия: 1. „Дим да ме няма“ в изпълнени на Графа, Бобо feat, Печенката и 2. You and me /album version/- в изпълнение на Serge Devant. За така констатираното е съставен акт за установяване на административно нарушение № 3888/2014г. от главен инспектор в дирекция „Авторско право и сродните му права“ и впоследствие е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Така постановеното решение е валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

Наказателното постановление, потвърдено от районния съд е издадено в нарушение на изискването, установено в чл. 18 ЗАНН, съгласно която, когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях. В случая, при проверката контролните органи са установили публично изпълнение чрез запис на две произведения, чиито носители на авторските права са различни лица. Следователно, с публичното  представяне посредством възпроизвеждане на записи от тези две произведения, без съгласие от авторите им, дружеството е осъществило две отделни административни нарушения, на чл. 18 ал.1, ал. 2 т. 3 и ал. 3, във връзка с чл. 35 и чл. 58 ЗАПСП. При изричното предвиждане на чл.18 ЗАНН, всяко от нарушенията е следвало да бъде отделно установено и квалифицирано, а след това за извършването на всяко от тях на дружеството е следвало да бъде наложена отделна имуществена санкция на основание чл. 97,  ал.1, т. 5 предл. второ ЗАПСП. С потвърденото от районния съд наказателно постановление, обаче, в нарушение на чл.18 ЗАНН на „АР-ДИ“ЕООД е наложена една имуществена санкция, като е неясна волята на административно-наказващия орган за кое точно от описаните деяния е ангажирана отговорността на касатора. Това е довело до нарушаване правото му на защита, поради което допуснатото процесуално нарушение в административнонаказателното производство е от категорията на съществените, обуславящи отмяна на наказателното постановление на самостоятелно основание.

На следващо място, в наказателното постановление в нарушение на чл.57, ал.1, т.5 ЗАНН не е детайлно описано нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено. Посочени са единствено дата и място на осъществяването му, но липсва подробно описание на фактическата обстановка, от която да се установи по какъв начин дружеството е организирало публично изпълнение чрез запис.

С оглед изложеното, оспореното решение следва да бъде отменено като постановено при неправилно приложение на закона.

            Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. II-ро АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав, 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 1588/7.10.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 3819/2014г., по описа на Районен съд – Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3888/4.07.2014г., издадено от заместник-министъра на културата, с което за нарушение на чл.97, ал.1, т.5, пр.2, алтернатива първа ЗАПСП, на основание чл.98в, ал.1 ЗАПСП, във вр.чл.97, ал.1, изр.последно ЗАПСП, на „АР-ДИ“ЕООД с ЕИК по Булстат 102830017, е наложена имуществена санкция в размер на 2 500.00 лева.

Решението е окончателно.

       

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ: 1.                         2.