ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 14.04.                                                                    град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети април                                    две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно  дело номер 233 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 12.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.Х.А., редовно уведомена, се явява лично и с адвокат В., с пълномощно по делото.

За ответника Кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт С., с пълномощно по делото.

Явява се вещото лице З.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение в срок по назначената съдебно-техническа експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: В изпълнения указания на съда от предходно съдебно заседание представям доказателства, удостоверяващи, че ПУП-а  е влязъл в сила.

 

АДВОКАТ В.: Да се приемат доказателствата и да се изслуша вещото лице.

 

СЪДЪТ пристъпва към изслушване заключението на назначената съдебно-техническа експертиза, като снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

З.Ч.А. – 67 години, българка, българска гражданка, семейна, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

Посочила съм четири нотариални акта, но единствения относим, който може да се приложи в случая и съм ползвала, е този под №3. Останалите: №1 е терен с отстъпено право на строеж, №2 има склад, а №4 има терен и сграда. Нашият обект е само терен, затова ползвам акт №3.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ В.: При изготвянето на заключението взели ли сте предвид тенденциите за развитие на района и ситуирането на сградата в този район?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не. Сравняваме имоти, които са подобни на оценявания имот. Подобният имот се намира в същия район и цената му е съобразена с всички фактори, влияещи върху него.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Моля да бъде записано, че оценката е изготвена въз основа на една ипотечна сделка, която е с дата 06.11.2008 година. С оглед уточнената в днешно съдебно заседание  методика за изготвяне на експертизата считам, че същата не е изготвена съобразно изискванията на ЗОС, поради което моля да не приемате експертизата, респ. в случай, че я приемете, да допуснете изготвянето на допълнителна такава, която да даде заключение относно пазарната цена на имота, съгласно методиката на ЗОС – чл. 22 във вр. с §1 от ДР, като за целта се използват оценките от всички сделки, не само ипотечни такива, вписани в Агенцията по вписванията. В случай, че няма такива, да се изготви по реда на чл. 22, ал. 6, т. 1 от ЗОС.

Не оспорвам заключението, тъй като то е вярно като краен резултат, с оглед обстоятелството, че е ползвана само една сделка, поради което не считам, че е необходимо да се назначава тройна експертиза.

 

АДВОКАТ В.: По отношение на възражението, че се касае за ипотечна сделка, т. е. че не може да се отрази адекватно пазарната стойност на имота, считам, че тя най-точно отразява пазарната стойност на имота, тъй като обезпечава бъдещо разпореждане със собствеността на имота, предвид на което също може да служи като адекватна основа за заключение.

В случай, че допуснете допълнителна експертиза, съгласна съм със задачата да се вземат сделки, и моля вещото лице да вземе предвид и тенденцията, перспективата за развитие на района и предназначението на терена, с оглед това къде е ситуиран, с какви имоти граничи според ПУП.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Считам, че последното искане е в противоречие с чл. 22,  ал. 3 от ЗОС. Ако го допуснете, моля експертизата да бъде изготвена в два варианта.

Не оспорваме по отношение на квадратурата, като заявявам, че волята на Община Бургас е да отчужди целия имот, вероятно тези 7 кв. м. по-малко се дължат на техническа грешка.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание  писмени доказателства.

ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му определя възнаграждение в размер на 250 лева, платими от внесения депозит.

ДОПУСКА допълнителни задачи към вещото лице, като същото следва да изготви оценката по два начина, съгласно искането на Община Бургас и съгласно искането на жалбоподателя.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 150 лева, платими по равно от двете страни.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.04.2009 година от 9.00 часа, за която дата страните и вещото лице уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: