Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 596                  Година 31.03.2015               Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХVІ-ти състав, на пети март две хиляди и петнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                         2.Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Тони Петрова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 2448 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от М.И.Ж. *** против решение № 323 от 05.11.2014г., постановено по н.а.х.д. № 590 по описа за 2014г. на Районен съд гр.Несебър. Счита решението за неправилно и незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалния закон и при допуснати съществени процесуални нарушения. Оспорва съставомерността на констатираното деяние и твърди, че е нарушено правото му на защита. Иска се отмяна на съдебното решение и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът – Началник на РУ ”Полиция” гр.Несебър, редовно уведомен не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Несебър е потвърдил наказателно постановление № 14-0304-001250/04.07.2014г. на Началника на РПУ гр.Несебър, с което за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП и на основание чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП на касатора е наложена глоба в размер на 300 лева. За да постанови решението си, съдът е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, като акта е съставен, а наказателното постановление издадено в съответствие с разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. По същество съдът е преценил, че М.Ж. в качеството си на водач е нарушил чл.139, ал.5 от ЗДП, тъй като на 27.06.2014г. е установен да управлява МПС на главен път І-9, 205-ти км. при движение в посока Варна – Бургас, без закупен валиден винетен стикер, поради което правилно му е било наложено административно наказание по 179, ал.3, т.4 от ЗДвП, във фиксирания в закона размер от 300 лева.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Настоящия съдебен състав счита, че решението на първоинстанционния съд е допустимо, правилно и законосъобразно. При постановяването му не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

Съгласно чл.139, ал.5 от ЗДвП „Движението на определените в Закона за пътищата пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на винетна такса по реда на чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”. От своя страна чл.10 от Закона за пътищата, регламентира за преминаване по републиканските пътища, които са включени в трансевропейска та пътна мрежа, както и такива, които са извън нея или по техни участъци, въвеждането на винетна такса, заплащането на която дава право на едно пътно превозно средство да ползва за определен срок посочените пътища. Аналогични са и текстовете на Наредбата за условията и реда за събиране на винетни такси за платено ползване на определени републикански пътища за определен срок, в чл.19, ал.1 и 2 от която е посочено, че ползването на републиканските пътища на Република България или на техни участъци от пътно превозно средство, което не е снабдено с валидна винетка е административно нарушение и се санкционира по реда на чл.179, ал.3 от ЗДвП.

В случая касаторът е установен от контролни длъжностни лица при РУП гр.Несебър на главен път І-9, 205-ти км. след кръстовището за гр.Несебър по пътя за гр.Варна. Съгласно чл.3, ал.4 от ЗП, списъците на републиканските и общинските пътища и промените в тях се утвърждават от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благо устройството след съгласуване с кметовете на общините. С Решение № 945 от 01.12.2004г., МС е утвърдил списъка на републиканските пътища (Приложение №1) и е приел списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса (Приложение №2). В случая безспорно се установява, че посоченият в акта и постановлението като място на извършеното нарушение - главен път Е-87, № І-9 фигурира в списъка на републиканските пътища и той е първокласен път от Републиканската пътна мрежа на България и по цялото си протежение съвпада с Европейски път Е-87. Ето защо, за движението по него се дължи заплащането на винетна такса, каквато безспорно касаторът не е притежавал. В този смисъл, неоснователни са и възраженията на касатора, че описания участък от пътя е част от населеното място, тъй като видно от представената пред настоящата инстанция информация от община Несебър, този път не е част от територията на гр.Несебър и к.к.Слънчев бряг.

Възраженията на касатора касаещи сигнализиране на процесния пътен участък с наличните пътни знаци, не следва да бъдат обсъждани, тъй като е недопустимо в настоящото производство да се извършва косвен съдебен контрол относно тяхното законосъобразно поставяне.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно, следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 323 от 05.11.2014г., постановено по н.а.х.д. № 590 по описа за 2014г. на Районен съд гр.Несебър.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

                           2.