Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  421/10.03.2017      град Бургас

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на двадесет и трети февруари две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ:   1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

           2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря Й.Б. и прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 2456 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на Регионалната дирекция на Комисия за защита на потребителите в гр.Бургас против решение № 340/20.10.2016г., постановено по НАХД № 742/2016г. по описа на Районен съд – гр.Несебър, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 30049/01.04.2016г. и наложената на „Ликуричи“ ЕООД имуществена санкция в размер на 1 000 лева на основание чл.216 от Закона за защита на потребителите за нарушение на чл.77, ал.1 от същия закон. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и да потвърди наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се явява.

Ответникът – „Ликуричи“ ЕООД не се представлява в процеса.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и отговаря на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

От фактическа страна по делото е установено, че на 15.12.2015г. е съставен акт за установяване на административно нарушение против „Ликуричи“ ЕООД за това, че на 21.08.2015г. в магазин за сувенири, находящ се в к.к. „Слънчев бряг“ до „Лагуна парк“, стопанисван от дружеството предлага за продажба газова запалка с необичаен външен вид във формата на патрон с надпис „Lighter yo Min“. Посочено е, че във връзка с горното дружеството в качеството си на търговец е длъжно да действа с необходимата грижа така, че да допринася за спазването на задължението за обща безопасност, по-конкретно като не доставя стоки, които не отговарят на нормативно установените изисквания за обща безопасност. Деянието на „Ликуричи“ ЕООД е квалифицирано като нарушение на чл.77, ал.1 от Закона за защита на потребителите. Въз основа на акта е издадено наказателно постановление № 30049/01.04.2016г., с което на търговеца е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева. Постановлението е обжалвано пред Районен съд – Несебър, който е обсъдил представения по делото доказателствен материал и възраженията на страните и е отменил наложената санкция като е приел за недоказано извършеното нарушение по чл.77, ал.1 от ЗЗП.

Решението е правилно.

Съгласно чл.77, ал.1 от ЗЗП дистрибуторът е длъжен да действа с необходимата грижа, така че да допринася за спазване на задължението за обща безопасност, по-конкретно като не доставя стока, за която знае или би трябвало да знае въз основа на информацията, с която разполага и в качеството му на търговец, че не отговаря на изискването за обща безопасност. Неизпълнението на тази разпоредба е скрепено със санкция по чл.216 от ЗЗП - имуществена санкция, в размер от 1000 до 3000 лв. за едноличните търговци и юридическите лица.

В настоящия случай актосъставителя и административнонаказващия орган не са посочили фактите и обстоятелствата, които са обосновали извода за наличие на извършено нарушение на разпоредбата на  чл.77, ал.1 от ЗЗП. Видно от описанието на извършеното нарушение, нито в АУАН нито в НП е отразено на кое конкретно изискване за безопасност не отговарят описаните стоки. Последното не може да се предполага, а следва да се посочи конкретното изискване за обща безопасност, на което не отговаря газовата писалка. По тези съображения настоящия състав счита, че обжалваното наказателно постановление е незаконосъобразно, тъй като не са посочени фактите и обстоятелствата, които са обосновали извода за наличие на извършено нарушение на разпоредбата на  чл. 77, ал.1 от ЗЗП.

Като е достигнал до изводи аналогични на изложените, Районен съд – Несебър е постановил правилно решение, което следва да се остави в сила.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение №340/20.10.2016г., постановено по НАХД №742/2016г. по описа на Районен съд – гр.Несебър.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: