Р Е Ш Е Н И Е

гр.Бургас, № 735 / 16 април 2018г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на шестнадесети януари, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

   СЪДИЯ:   Л.А.

 

при секретар М. В., като разгледа докладваното от съдия А. адм.д. № 2499 по описа за 2015 година и за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по реда на чл.215 от ЗУТ.

Окръжна прокуратура Бургас, чрез прокурор А. Червеняков, е протестирала мотивирано предписание № 57 от 19.06.2014г., издадено от зам.кмет по Устройство на територията и строителството на Община Бургас, с което на основание чл.135, ал.3 и ал.5 и чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, при условията на чл.16 и чл.22 от ЗУТ, е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ в кв.40 по плана на ж.к.“Лазур“ гр.Бургас. Според протестиращата прокуратура мотивираното предписание страда от тежък порок, който води до неговата нищожност. При издаването му са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, мотивираното предписание противоречи и на материалните разпоредби на закона, с които следва да бъде съобразено. В протеста се твърди, че административният орган - автор на процесното мотивирано предписание, е допуснал смесване на две отделни административни производства – това по чл.135, ал.3, във вр. с ал.1 от ЗУТ и това по чл.135, ал.5 от ЗУТ, което обосновава извод за допуснато съществено нарушение на процедурата. В протеста се твърди още, че не е ясно кой е инициаторът на процедурата, от една страна се представят доказателства, че актът е издаден служебно от органа. Същевременно две физически лица М.Ц.Г. и П.Ц.Я. със заявление вх.№94-11-697/2/03.02.2014г. до кмета на Община Бургас, са поискали изменение на ПУП на кв.40, с цел обособяване на самостоятелен УПИ за техните имоти с идентификатори 07079.607.570, 07079.607.571 и 07079.607.573. 

Според възраженията в протеста, атакуваното предписание не конкретизира коя от всичките алинеи от чл.16 от ЗУТ е приложима при допуснатото одобряване на изменението на ПУП-ПРЗ на кв.40. Прокуратурата посочва, че одобряването на ПУП на основание чл.16, ал.1 от ЗУТ е допустимо в две алтернативни хипотези: липса на предходна регулация или наличие на неприложена предходна регулация. С плана по чл.16, ал.1 от ЗУТ се урегулират имотите на гражданите и се отделят площи за изграждане на обекти на инфраструктурата, които стават публична общинска собственост (озеленени площи или мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура). В протеста се твърди, че чл.7, ал.1 от Закона за общинската собственост установява принципна забрана имотите и вещите публична общинска собственост да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. В процесния случай, според прокуратурата, с допуснатото изменение се създава нов УПИ върху територия, която е общинска собственост и органът издал обжалваното мотивирано предписание е следвало да получи преди това съгласието на Общински съвет Бургас, каквото съгласие по делото липсва. Прокуратурата иска съдът да прогласи нищожността на протестираното мотивирано предписание.

В хода на процеса пет заинтересовани лица депозираха от свое име жалба против мотивираното предписание (л.2497), с която искат същото да бъде отменено като процесуално и материално незаконосъобразно. Жалбата е подадена от Д.П.А., М.И.А., И.В.Д., С.Т.Т. и А.Т.П., всички с адрес ***, чрез И.В.Д..

В жалбата се твърди, че мотивираното предписание не е съобщено на жалбоподателите, въпреки че по силата на чл.135, ал.6 от ЗУТ с постановяването му, предписанието спира прилагането на действието на плана по отношение на имота или имотите, за които се отнася, а жалбоподателите притежават право на строеж върху имот в кв.40, който е обхванат от мотивираното предписание. Считат, че предписанието е материално незаконосъобразно и постановено при наличие на допуснати съществени процесуални нарушения. Поддържат изложените в протеста на Окръжна прокуратура Бургас съображения за нищожност на обжалвания акт. Твърдят, че никой не ги е уведомил за стартиране на процедурата съобразно изискванията на чл.26 от АПК. Жалбоподателите твърдят, че оспореният административен акт е издаден от некомпетентен орган, защото разрешаването на изработването на проект за ПУП за кв.40 по аргумент от чл.14 и чл.15 от ЗУТ е следвало да стане по реда на чл.124 от ЗУТ, а не по реда на чл. 135 от същия закон. Според жалбоподателите кметът на общината няма правомощия да издава процесния акт, тъй като негов предмет освен кв.40 е и улична регулация, която не е част от кв.40, за това според жалбоподателите мотивираното предписание е следвало да бъде прието от Общински съвет Бургас. Жалбоподателите твърдят, че при всяко положение измененията в улиците и уличната регулация, като обекти на публичната общинска собственост и като територия извън обхвата на имотите в един квартал, могат да бъдат осъществени само след допускане по решение на Общинския съвет.

В жалбата се твърди още, че както искането на Г.и, така и това на директора на Дирекция „Общинска собственост” за изработване на проект за изменение на ПУП не е било придружено от задание съгласно изискванията на чл.124а, ал.7 от ЗУТ и чл. 46 от Наредба №8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове. Именно липсата на задание, което ясно да очертае териториалния и предметния обхват на изменението, е довело до издаването на мотивирано предписание за разработване на плана от некомпетентен орган. Твърди се, че мотивираното предписание не съдържа мотиви – фактически основания да се приеме, че са налице съществени промени в общественоикономическите и устройствените условия, при които е бил съставен плана или факти, от които да се установи възникването на нови държавни или общински нужди за обекти, собственост на държавата, на общините или на експлоатационните дружества, доколкото в мотивираното предписание като основание е посочена разпоредбата на чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ. Според жалбоподателите обособяването на самостоятелно УПИ за реституираната частна собственост не би могло да изпълни съдържанието на понятието „промяна в обществено икономическите условия”, още по-малко на разбирането за „важна държавна или общинска нужда”. По тази причина жалбоподателите считат, че не са били налице условията на чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, за издаване на процесното мотивирано предписание.

Според жалбоподателите незаконосъобразно мотивираното предписание е основано на разпоредбата на чл.16 от ЗУТ, доколкото изменението на плана преимуществено е свързано с искането на реституираните собственици Г.и. Считат, че разработването на ПУП по реда на чл.16 от ЗУТ е допустимо единствено, когато са налице неурегулирани територии или имоти попадащи в такива територии. В случая имотите на Г.и попадат в УПИ І на кв. 40 по плана на к-с Лазур – територия, която е регулирана още през 1949г., след което са били одобрени два последващи плана за регулиране на тази територия от 1972г. и 1988г. Тези планове са приложени, за това според жалбоподателите наличието на действаща и приложена регулация, в чиито обхват попадат имотите на Г.и, изключва възможността урегулирането към настоящия момент да бъде проведено при условията на чл.16 от ЗУТ. За това според жалбоподателите, допускането с мотивираното предписание за трите възстановени имота да бъде отреден един общ УПИ, при условията на чл.16 от ЗУТ, е извършено при нарушение на закона.

В съдебно заседание протестиращата Прокуратура поддържа протеста, ангажира доказателства и иска обжалваният административен акт да бъде прогласен за нищожен, а в условията на евентуалност да бъде разгледана жалбата по същество и мотивираното предписание да бъде отменено като незаконосъобразно. Прокуратурата счита, че е налице доказан по делото важен обществен интерес, за това протестът следва да бъде допуснат за разглеждане, съответно да бъдат отхвърлени като неоснователни възраженията на ответника и част от заинтересованите страни, оспорили допустимостта на протеста. Претендира разноски.

Жалбоподателите С.Т.Т., Д.П.А., М.И.А., И.В.Д. и А.Т.П. лично и чрез адв.И. поддържат жалбата си и протеста на Прокуратурата. Ангажират доказателства. Не се явяват и не се представляват на последното съдебно заседание, на което е даден ход на устните състезания.

Ответникът – заместник кмет по УТС на Община Бургас и за заинтересованата страна Община Бургас, чрез представител по пълномощие юрисконсулт Г., оспорва протеста и жалбата. Счита, че в настоящото производство не следва да се конституират заинтересовани лица, които са носители на ограничени вещни права върху имоти, попадащи в обхвата на мотивираното предписание. Считат, че протестът на Окръжна прокуратура Бургас е недопустим поради липса на важен държавен или обществен интерес, който прокуратурата да защитава. Тези страни оспорват и правния интерес на жалбоподателите с твърдение, че административният акт, предмет на делото не засяга техните права, свободи и законни интереси и че същите не са доказали наличието на пряк и непосредствен личен интерес от обжалването на акта. Твърдят, че жалбата е недопустима и поради просрочие, тъй като лицата са уведомени за издаване на заповедта, с която е одобрено изменението на ПУП-ПРЗ, за това следва да се счита, че от този момент са били уведомени и за издаването на мотивираното предписание. По тези съображения искат жалбата и протеста да бъдат оставени без разглеждане. В условията на евентуалност, пълномощника на ответника и заинтересованата страна Община Бургас иска протеста и жалбата да бъдат отхвърлени като неоснователни. Твърди, че обжалвания административен акт е валиден и законосъобразен. Представя писмени доказателства.

Заинтересованата страна „СК“ ООД, чрез представители по пълномощие адвокат Б. и адвокат Д., оспорва протеста и жалбата. Твърди, че те са недопустими и иска да бъдат оставени без разглеждане. Страната твърди, че протестът на Окръжна прокуратура Бургас е насочен против акт, който не подлежи на самостоятелно съдебно оспорване. Счита, че мотивираните предписания по чл.135, ал.5 от ЗУТ са актове по движение на административното производство по издаване на акт за одобряване на изменение на действащ план, с които се определят обхвата, целите и задачите на проекта за изменение, начинът на урегулиране на поземлените имоти и се обосновават конкретни основания за допускане на изменението. Счита, че обжалване на мотивираното предписание може да се основе само на чл.135, ал.6 от ЗУТ и то само в случаите, ако с предписанието са спрени дейности по прилагане на действащия план, които представляват важен държавен или обществен интерес и то само в периода от издаване на мотивираното предписание до одобряване на проекта за изменение на плана. Според тази страна след издаване на акта за одобряване на проекта за изменение на действащия ПУП, правният интерес от самостоятелното оспорване на мотивираното предписание отпада, а прокуратурата може да оспори само административният акт, с който е одобрено изменението на плана, ако с него се накърняват важни държавни или обществени интереси. Заинтересованата страна, чрез процесуалните си представители счита, че Окръжна прокуратура не е обосновала кой е важният държавен или обществен интерес, който е засегнат или застрашен от мотивираното предписание, т.е. от спиране на прилагането на действащия ПУП-ПРЗ за кв.40 на ж.к.“Лазур“. Към датата на подаване на протеста вече е бил издаден административния акт, с който е одобрено изменението на плана, допуснато с процесното мотивирано предписание, за това страната счита, че прокуратурата няма правен интерес да оспорва валидността на мотивираното предписание. Становището на страната по отношение на допустимостта на подадената жалба е идентично с това на ответника. Твърди, че мотивираното предписание не засяга правната сфера на жалбоподателите, за това за тях не се поражда правен интерес да го оспорят. Твърди, че в конкретния случай не е налице ограничаване за тези жалбоподатели за възможността да бъдат реализирани предвижданията на действащия ПУП, тъй като предписанието не засяга по никакъв начин съществуващия бл.12, в който жалбоподателите притежават самостоятелни обекти и съответното право на строеж. В условията на евентуалност дружеството счита, че мотивираното предписание е валидно издадено, спазена е процедурата предшестваща неговото постановяване и е съобразено с материалните разпоредби на закона.

Заинтересованата страна „БМ“ ООД Бургас, чрез адвокат Н.Д., оспорва протеста и жалбата и иска да бъдат оставени без разглеждане с мотиви подробно изложени по делото, които съвпадат с мотивите на ответника и на заинтересованата страна „СК” ООД. В условията на евентуалност иска протеста и жалбата да бъдат отхвърлени като неоснователни.

Заинтересованите страни М.Ц.Г. и П.Ц.Я., чрез представител по пълномощие адвокат Л.А., оспорва протеста на Окръжна прокуратура Бургас, както и подадената жалба. Считат, че са недопустими и иска да бъдат оставени без разглеждане, а в условията на евентуалност - да бъдат отхвърлени като неоснователни.

Заинтересованите страни Г.Т.Т., С.П.Г., Н.И.Г., Н.Г.А., Н.П.С., Г.Е.К., Х.Н.Х., Г.К.Г., Д.В.В., П.П.П., С.К.А., Г.С.А.; А.А.Н., Д.Д.К., М.И.Т., Д.Ц.К. и А.А.А., чрез адвокат И. поддържат протеста и жалбата, ангажират доказателства и искат съдът да прогласи нищожността на мотивирано предписание, а в условията на евентуалност – да го отмени като незаконосъобразно.

Заинтересованата страна „МОНТАЖИ“ ЕООД, редовно призована, не изпраща представител и не изразява становище.

Заинтересованите страни - Д.Д.Т.Й.М.А., Н.П.И., С.А.Я., Ц.А.Я., В.З.С., Й.Н.Й., В.К.Г., К.Д.Г., И.Г.Т., Д.Ж.Т., Я.Х.Т., И.Г.Г., Е.Х.Ц., К.Г.К., Е.Г.Б., Г.К.К., Я.И.Д., Ю.Р.Д., Б.Г.Х., П.Р.Б., В.Г.Д., М.Б.В. В., Д.И.В., С.А. Д. С., М.П.С., М.И.Г., Я.Г.Г., К.Г.Г., В.Х.С., Р.И.Я., В.П.Я., З.С.Ф., И.П.А., Й.М.Т., Р.И.Е., Р.И.М., К.Д.Г., Р.Ж.Ж., Д.Г.Е., Г.И.Б., Н.Г.Б., Д.Г.Б., Д.И.Д., Н.Т.Д., С.С.Х., А.Д.Х., К.Д.Х., Я.М.И., П.Д.И., К.А.Д., Д.М.Ж., Е.Д.Г., М.А.Г., Д.П.П., А.И.В., Н.Д.Ч., М.А.Ч., Г.С.Д., В.С.Д., Я.М.С., А.А.И., В.Д.В., К.Д.В., П.А.И., С.В.И., Ч.В.Р., М.П.Р., Г.Х.Д., Д.Е.И., Н.Е.Е., Ж.К.П., Д.Т.С., Д.Р.С., К.Я.А., Т.С.Б., Р.Г.К., Р.В.К., Д.Р.Д., П.Г.Р., П.Г.Р., И.Г.Р., С.В.Т., И.В.Т., С.Т.Д., Д.Д.Д., Ж.Д.А., Д.Г.И., С.Х.Ч., А.Г.Г., М.И.Н., П.Г.Н., М.Г.Н., Н.Т.Т., Т.Д.Т., А.И.П., А.Б., Г.Г.Г., П.В.А., И.П.Г., Б.Х.Б.Г., А.И.Ш., Р.И.Ч., Д.Т.Ч., З.С.Н., Н.С.К., П.Е., Т.С.Т., К.И.П., Т.П.П., Н.Д.Н., Д.М.К., Д.А.К., Е.А.К., Т.И.М., М.Г.А., М.Я.Т., Ц.И.Т., М.Я.А., М.П.А., М.Ж.Д., П.С.Д., Ж.Д.Г., Л.Й.Б., М.Д.К., Т.Б.Б., Н.М.Н., Н.Д.Т., Е.Е.Т., Ж.Т.Т., К.Д.А., Е.С.К., Я.А.А., Д.А.К., М.М.К., З.С.Д., К.С.Д., Ж.И.К., Л.А.К., В.К.В., Д.В.В., Н.П.Е., Х.Д.И., Н.Д.В., Г.Д.С., К.Х.К., А.Д.И., Л.И.М., Ч.И.Т., Н.Н.С., К.С.С., Д.И.Д., Т.Р.С., Д.Д.Н., Е.Е.Д., В.Т.П., Т.К.П., М.Б.Д., С.Н.К., Д.А.К., Н.Й.К., М.П.А., С.Д.Р., Ж.Х.Р., Ж.Г.А., З.К.А., Ж.С.Т., Д.П.С., Д.К.Д., И.А.Л., И.Ж.И., С.Н.И., К.И.П., Й.М.А., Б.А.А., П.А.А., Г.С.Д., Д.К.Ж., Г.Г.Ж., М.В.Ч., М.Н.С., В.Н.Г., М.Д.В., Ж.М.Б., М.И.Б., Д.А.А., З.Х.П., М.Д.С., П.А.Д., Д.Е.И., С.П.П., Г.Д.К., Т.М.Г., П.В.В., П.Я.Б., С.С.Д., В.Н.М., Д.Г.Я., Г.И.Г., Г.Ж.Г., З.Н.Х., В.Т.Д., Т.А.Б., А.В.Б., Й.И.Б., Н.М.Я., К.Р.Я., В.В.Б., С.С.С., Д.Н.С., С.Н.С., М.В.С., М.М.С., С.Н.М., Б.Н.М., Д.Б.А., Ц.Ж.Р., Т.К.А., М.Ф.К., Д.М., М.С.С., П.Я.А., Н.М.С., С.Д.С., С.С.Б., И.Ж.П., Б.Г.П., К.К.К., Г.Х.С., Я.Е.С., Н.П.Г., М.С.К., М.Щ.М., Ф.Х.М., Б.Х.Г., К.Б.Д., Н.Д.Р., Б.Д.Д., А.П.М., Й.С.С., Д.М.Ж., Г.И.Г., Д.Г.Г., Д.А.И., Г.А.А., С.П.Р., Г.М.Р., С.К.С., В.Г.С., Т.Т.П., С.Г.Ж., М.Д.Ж., З.Щ.И., П.С.Б., К.В.Б., З.Г.П., В.Х.Д., С.Т.Н., А.И.Г., И.Д.Г., Л.Ю.Е., В.Н.Д., Т.И.С., П.И.С., Р.В.М., Б.Г.К., М.Д.К., Г.Н.А., С.Б.Б., К.М.М., А.С.К., Х.Х.Т., В.В.Т., С.К.Ш., М.К.М., С.Т.К., Р.С.Р., С.С.Д., В.Б.Л., В.Й.М., Д.И.А., З.И.М., И.В.К., М.И.К., Д.К.И., К.К.И., П.К.И., Д.Г.Б., Н.Г.Б., Н.Д.Д., В.С.Д., Ж.С.Г., М.И.И., Д.И.И., М.И.К., И.И.К., А.К.К., Н.Г.Н., Б.Т.Н., О.В.Ш., Н.И.Ш., Р.В.С., Г.В.С., Т.К.П., В.А.Т., Р.П.П., К.Й.П., Д.С.С., В.Д.В., Г.Г.Я., С.Д.Я., Е.Д.Я., Д.Р.В., Я.О.В., Г.Р.Р., М.Д.А., А.И.А., Д.С.Г., М.А.Г., И.А.Г., Ч.П.П., М.Т.Н., И.С.Н., Н.Г.М., Х.А.Ч., И.Д.А., М.С.А., К.Г.С., Т.К.С., Г.Н.Г., Д.Ж.Г., С.М.М., Е.К.М., Г.С.Б. А., П.Г.Ч., А.П.Ч., Д.Б.А., З.П.П., И.А.П., З.Г.В., С.Д.В., М.Ж.М., К.Б.Ф., А.С.П., С.П.П., Р.Й.В., С.П.В., Д.М.К., Б.В.Т., И.М.А., С.П.А., Г.К.Г., И.С.П., Н.К.П., Г.Ф.Ф., Х.П.Н., Д.С.Г., Н.С.Г., Н.В.С., В.Д.С., Г.И.Ч., Щ.А.С., С.Г.С., С.Д.С., С.И.С., М.Ф., Р.Ч.Ф., М.М.Г., С.Я.М., М.Д.Л., Д.Р.Р., Д.В.Ъ., Ж.Т.Ъ., М.Н.А., Ж.С.Ж., А.Н.Д., П.А.А., В.Д.А., Е.Г.Д., Д.С.А., Т.Х.Я., А.С.Д., И.К.А., Д.Г.А., Г.С.С., Х.П.Б., А.Д.Ч., П.П.К., К.Х.К., М.Г.Ш., Г.Я.П., К.С.В., В.И.П., Н.З.Х., Д.П.Б., К.Д.Б., Р.К.З., И.С.Т., В.Д.Б., С.П.Б., П.П.Ч., С.Т.А., З.Т.К., А.С.М., Л.С.М., Д.Л.С., А.В.К., Ж.Г.Г., Н.Ф.З., В.В.З., А.О.К., В.К.К., С.Д.Г., И.В.Д., В.П.Д., Г.Д.Г., Н.В.К., И.Х.Г., Н.С.Н., В.Г.Н., М.Е.М., А.С.Й., Ч.А.Й., С.И.Д., Ц.И.Д., Ю.Б.В., М.Д.В., И.С.К., Х.Ж.К., И.Г.Т., К.Т.Т., И.Б.С., В.В.Н., С.Л.С., К.С.С., И.С.М., К.С.М., Т.Н.Т., О.Д.Т., К.П.К., М.С.Д., П.С.Н., С.Т.Н., Г.Р.С., М.В.К., А.Г.Г., А.А.С., А.М.К., И.Н.И., Л.Г.И., С.С.К., С.Т.Ч., Е.Д.Ч., И.Г.К., Г.Д.М., Г.И.Г., М.Г.Г., С.Х.В., Е.Б.П., Д.Г.К., С.Г.Н., М.С.Г., Г.К.Я., Н.Г.Я., Щ.В.С., Е.В.П., А.И.К., К.И.К., Ж.И.П., Г.П.А., Р.Д.А., А.Н.А., Т.Г.Т., В.В.С., С.К.А., С.Е.Ц., Е.П.П., Т.М.П., Т.С.Т., К.А.С., Л.В.Б., Е.Л.П., Г.Х.С., С.П.С., Н.В.К., Д.С.С., Р.И.С., И.К.И., Т.Д.И., П.А.А., Т.К.В., М.И.К., Г.А.У., И.А.К., В.К.Х., Г.С.Д., И.Г.К., И.Ж.П., Р.Ж.П., М.Й.Р., К.С.Р., Д.Г.Ц., М.Г.И., М.Д.Б., Г.Н.К., Д.И.И., С.А.М., В.П.М., В.В.К., Н.С.К., А.С.К., К.М.Я., Д.И.Д., С.В.С., М.Т.С., И.Д.Д., С.Х.С., Ж.Д.Д., С.Н.Д., Й.Д.Г., С.М.Г., Б.П.Т., С.Н.Ч., Р.В.П., М.В.Г., К.Х.Х., Ж.П.Д., М.П.З., П.Д.Ч., Е.Д.Т., А.Л.Д., М.Я.М., Г.Н.Г., Т.И.К., Б.И.В., Т.М.Т., С.М.И., Н.В.Г., Т.В.А., А.С.П., А.А.П., С.К.К., Р.К.К., Х.Е.Е., Р.Е.Е., А.Д.А., М.Д.К., П.Д.К., Я.Г.Д., С.Г.Г., А.Л.П., С.Л.П., М.Д.С., Д.К.Я., Г.К.Я., Т.В.Д., Е.В.Д., Д.И.Д., Е.И.Г., П.Д.П., С.Д.П., С.Х.Ж., Р.Д.П., И.Д.П., В.П.Е., М.К.П., Р.К.Ж., Н.Ц.К., Б.Ц.П., Д.Т.П., Ж.Т.П., Х.С.С., Д.Д.С., Я.И.Я., М.И.И., И.И.К., Щ.Н.Н., Т.Н.Н., Л.К.Г., А.К.А., Д.К.А., М.П.Г., И.П.Г., Я.С.Г., М.Г.И., З.А.П., Е.Л.Д., С.И.В., А.И.В., Д.С.Т., В.С.Т., К.Г.М., П.Г.И., Е.К.О., М.К.Д., Т.К.Б., Х.И.Г., Н.И.Г., Р.Л.В., Б.Д.Ш., В.Г.И., М.Г.Ф., Е.Д.К., И.Д.В., В.Д.Ж., В.Т.С., Р.С.С., И.С.Т., С.И.К., С.И.И., П.П.Ж., С.П.Б., Т.П.А., В.А.Ф., С.А.Ф., Д.Х.К., В.Х.К., Г.А.Г., Е.А.Б., Л.Н.М., С.Н.К., К.И.Т., Н.И.К., Г.Ж.Г., Д.Ж.Г., К.С.С., П.И.Б., С.И.Б., Р.Д.Р., Г.Д.М., А.Д.Л., С.Д.К., К.Г.У., А.Г.У., А.К.А., Г.С.А., В.М.Я., П.М.Я., Р.В.Й., С.В.Г., Ч.Г.Г., М.Г.Г., Д.Й.П., Д.А.К., М.И.Б., Ц.И.П., Ж.И.Б., Д.И.К., Д.Т.Л., Н.В.Л., С.И., А.М.И., , Н.М.И., Р.Г.Ш., Д.Г.Ш., Б.Д.М., С.Ж.Д., М.Ж.Т., И.Ж.М., Д.Т.Н., А.Н.Б.- С., Д.П.П., М.К.К., Д.П.П., Т.Г., В.В.К., А.В.К., И.С.И., Т.С.И., Д.С.Ф., П.С.Ф., Д.Й.Б., В.Й.Б., В.Й.Б., С.С.М., М.Д.М., Д.Д.Х., М.В.М., П.М.М., Г.Х.Д., Л.Р.М., П.П.Н., М.П.К., Х.К.Д., М.Г.И., Б.Е.В., В.М.Д., Д.К.Д., П.Б.К., Т.В.К., Ж.И.С., Е.С.А., А.П., Д.С.К., Б.В.Б., В.М.В., А.П.П. и И.К.Г., редовно призовани, не се явяват след като беше даден ход на делото и не се представляват.

ФАКТИ:

В обхвата на кв.40, който е очертан като предмет на процесното мотивирано предписание, попадат имоти с идентификатори по КККР 07079.607.570, 07079.607.571 и 07079.607.572, които са възстановени по реда на ЗСПЗЗ - решение № 767/16.11.2010г. на ВКС по гр.д. № 1760/2009г. на ВКС и решение №733С/12.12.2013г. на Общинска служба „Земеделие” гр.Бургас на наследниците на Ц.С. – М.Ц.Г. и П.Ц.Я. (Нотариален акт №65, том І от 20.01.2014г.- л.15).

На 11.05.2015г. М.Ц.Г. и П.Ц.Я. продали на „БМ“ООД трите възстановени имоти, които към този момент вече били с идентификатор 07079.607.585. Този имот е УПИ І-507,571,572 в кв.40а по предходен (спрямо датата на прехвърлянето) план - Нотариален акт №111, том І от 11.05.2015г.- л.2407. Същият имот е внесен от „БМ“ООД, като апортна вноска в друго дружество – „СК“ ООД на 19.06.2015г. – дружествен договор л.2411 на гърба.

М.Ц.Г. и П.Ц.Я. са конституирани като заинтересовани страни въз основа на извадката от кадастралния регистър за имотите и собствениците им, попадащи в очертанията на кв.40, за имоти различни от прехвърлените на „БМ“ООД.

Към датата на издаване на процесното мотивирано предписание, действащият устройствен план за тази част на гр. Бургас е одобрен със заповед № 978/28.09.1999г. на кмета на Община Бургас, наречен план – актуализация на ж.к.“Лазур“, изработен върху кадастралния план на предходно разработения ПУП-ЗРП на ж.к.“Лазур“ (бивш ж.к „Толбухин”), одобрен със заповед № 37/02.02.1988г.

Първоначално територията на кв.40 в ж.к.„Лазур“ е обособена в един общ УПИ І, с отреждане „За комплексно жилищно строителство и КОО”. В плана са отбелязани съществуващите сгради и тези, които се предвиждат да бъдат изградени. Съществуващите са блок 12, 13, 14 и 15 с посочване на цифрата на етажите – 18. Отбелязано е и петно за бъдеща сграда, предвидена за изграждане – бл. 91. Отбелязани са три петна, две от които долепени до жилищните сгради на блок 14 и 12, а третото петно ситуирано западно от бл.15, всички с надпис ТП. В плана са посочени две петна с надпис „М” ситуирани източно от петното на бъдещата сграда на бл.91. На територията на кв.40 са били предвидени и петна за спортни игрища, ситуирани източно от блок 15, както и паркинги, зелени и пешеходни площи.

След 1999 година, през 2006 и 2008г. със заповеди №2139 и № 3010, са одобрени изменения на ПУП на кв.40, вследствие на които от първоначалния УПИ І „За комплексно жилищно строителство и КОО” са образувани няколко УПИ, които към момента на издаване на мотивираното предписание са следните:

-УПИ І - „За комплексно жилищно строителство и КОО", в който попадат четири 18 етажни жилищни сгради - жилищни блокове с № 12, № 13, № 14 и № 15, едноетажни сгради към бл.№ 12 и бл.№ 14, детска площадка, площи предвидени за озеленяване и благоустрояване.

-УПИ II- 668 - обособен за предходно възстановен имот - част от бивш имот с пл.№ 544, във връзка с решение на Окръжен съд Бургас от 14.07.1998г. по гр.д. № 1745 от 1997г., нанесен като имот с пл.№ 668 в кадастралния план със заповед № 20/15.01.1999г. с площ от 541 кв.м., на името на Стефанка Г., М. и П. Г.и;

УПИ III- „За озеленяване”;

УПИ IV- „За подземен и надземен паркинг”;

УПИ V - „За обществено обслужване”.

С решение №51-1/21.07.2011г. на Общински съвет Бургас е одобрен окончателния проект на общия устройствен план на гр.Бургас, който е обнародван в ДВ бр.71/13.09.2011г. Съгласно този устройствен план територията на кв.40 на к-с “Лазур“ е предвидена като устройствена жилищна зона, с преобладаващо застрояване с големи височина и плътност, обозначено като 4/ЖГ, с параметри на застрояване: плътност на застрояване до 80%, височина над 15 метра, интензивност на застрояване до 3,0 и минимална озеленена площ до 50%.

С решение № 767/16.11.2010г. на ВКС по гр.д. № 1760/2009г. на ВКС, на основание чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ, е признато за установено по отношение на Общинска служба „Земеделие” и Община Бургас, че М.Ц.Г. и П.Ц.Г., като наследници на Ц.С. Г. имат право на възстановяване на собствеността върху следните земеделски имоти: лозе с площ от 5 дка, находящо се в землището на гр. Бургас, м. „Старите турски лозя”, представляващо част от имот пл.№ 544 по кадастралния план от 1948г. на гр. Бургас.

По заявление на М.Г. и П.Я. от 2010г. и от 2012г. е започнала процедура по нанасяне на възстановения имот в плана, съгласно постановеното в решението на ВКС възстановяване в реални граници. Възстановеният имот е нанесен в плана със заповед №3033/31.10.2013г. на кмета на Община Бургас, чиято неразделна част е скица № 85/30.07.2013г. Възстановеният имот е нанесен в плана на кв.40 в свободната част от бивш имот с пл.№544 в размер на 1 880 кв.м в границите на УПИ І, 540 кв.м и 450 кв.м, в територията предвидена за паркинг западно от бл.13 и южно от бл. 15 съгласно приложената комбинирана скица. Заповедта не е обжалвана и е влязла в сила.

Съгласно представено по делото удостоверение по чл. 13, ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ, издадено от директора на Дирекция „Устройство на територията” при Община Бургас на наследниците на Ц. Г., бивш имот с пл.№544 по кадастралния план на гр. Бургас от 1949 г. за местността „Старите лозя” е с площ 6 300кв.м. Този имот попада в територията на ж.к. „Лазур“ гр.Бургас. Част от него с площ 541 кв.м е възстановен на наследниците на Ц. Г. и попълнен в кадастралния план на ж.к.“Лазур“ със заповед №20/15.01.1999г. на кмета на община Бургас под номер 668, за който е отредено УПИ ІІ-668, в кв.40. Според същото удостоверение от бивш имот с пл.№544 могат да бъдат възстановени 1 456 кв.м в границите на УПИ І „За комплексно жилищно строителство и КОО” в кв.40 с проектен идентификатор 07079.607.570 по КК на гр. Бургас; 456 кв.м в територията предвидена за паркинг западно от бл.13 и южно от бл.15 по плана на ж.к. „Лазур“ с проектен идентификатор 07079.607.571 и 450 кв.м в територията предвидена за паркинг, западно от бл.13 и южно от бл.15 с проектен идентификатор 07079.607.572.

Според същото удостоверение от бивш имот пл.№544 не могат да се възстановят 1 818 кв.м в границите на УПИ І; 20 кв.м в границите на УПИ ІІІ, отреден за озеленяване и 1 559 кв.м в уличната регулация (бул.“Д.Д.“*** улична регулация паркинги и благоустрояване в междублоковото пространство).

Въз основа на това удостоверение и приложеното към него скица и решение № 767/2010г. по гр.д.№1760/2009г. на ВКС, Общинска служба „Земеделие” гр.Бургас издал решение №733С/12.12.2013г. за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници в землището на гр. Бургас, като признала правото на собственост на наследниците на Ц.С. Г. в съществуващи (възстановими) стари реални граници на имот, представляващ лозе от 5 дка, находящо се в строителните граници на гр.Бургас, в м.“Старите турски лозя“. Със същото решение е възстановено правото на собственост на наследниците на Ц. Г. на трите имота, описани в горецитираното удостоверение по чл.13 от ППЗСПЗЗ. Това решение не е обжалвано и е влязло в сила.

Със заповед № КД-14-02-22 от 03.01.2014г. на началника на СГКК- гр.Бургас е одобрено изменение в КККР на гр.Бургас, с което са нанесени общо пет нови обекта :

ПИ с идентификатор 07079.607.570 с площ 1 456 кв.м, собственост на Ц.С. Г., начин на трайно ползване : комплексно застрояване;

ПИ с идентификатор 07079.607.571 с площ 456 кв.м, собственост на Ц.С. Г., начин на трайно ползване : за паркинг;

ПИ с идентификатор 07079.607.572 с площ 450 кв.м, собственост на Ц.С. Г., начин на трайно ползване : за паркинг;

ПИ с идентификатор 07079.607.573 с площ 89 кв.м, собственост на Община Бургас ( Акт за общинска собственост № 943 / 27.08.1998г.), начин на трайно ползване : за паркинг;

ПИ с идентификатор 07079.607.574 с площ 1 662 кв.м, собственост на Община Бургас, начин на трайно ползване : комплексно застрояване.

Със заявление вх.№94-П-697/2/03.02.2014г. М.Г. и П.Я. *** да бъде изменен ПУП-ПРЗ за кв.40 по плана на ж.к.“Лазур“ гр. Бургас, като се обособи едно УПИ, с площ идентична на площта на трите поземлени имота, които те притежават и към този момент са нанесени в плана. (л.14).

По повод заявеното искане директорът на дирекция „УОС” е изпратил становище № Z-657/20.05.2014г. до главния архитект на общината (л.9), в което е посочено, че между действащия план и фактическото състояние на кв.40 има съществени различия, което налага предприемане на действия  по преструктуриране на квартала, коригиране на границата на детската градина, изпълнение на предвидените по плана благоустройствени мероприятия, където е възможно, конкретизиране на собствеността и обособяване на УПИ в съответствие с нея, както и нанасяне на преструктурирания квартал в кадастралната карта, с оглед съставяне на актове за общинска собственост.

По делото, в хода на съдебното производство е представено (л.40) становище относно изменение на ПУП-ПРЗ на кв.40 по плана на к-с „Лазур“ от главен експерт „УП” при община Бургас Н.Цоцомански, от което не може да се установи кога е съставено поради липса на дата на съставяне и регистрационен индекс. В становището е казано, че във връзка с предходно цитираното писмо на директора на „УОС” от 20.05.2014г. по-голямата част от територията на кв.40 е общинска собственост (УПИ І, ІІІ и ІV), в която попадат жилищни блокове 12-15 вкл., гаражи, обслужващи застройки, паркинги, обслужващи алеи и отчасти изградени елементи на озеленяването и благоустрояването. Предвижданията на ПУП не са реализирани изцяло. В рамките на квартала общината е предприела инвестиционна инициатива за изграждане на детска и спортна площадка, обслужващи улици и паркинги, както и ново благоустрояване и озеленяване. В становището е отбелязан факта на възстановяване на бивши имоти, представляващи части от бивш имот пл.№544 по стар кадастрален план от 1949 година и искането на техните собственички за тези имоти да бъде обособено едно УПИ. След това в становището е заявено, че обществено-икономическите условия, при които е одобрен плана на к-с „Лазур“ са променени, изпълнени са на място благоустройствени мероприятия, които следва да бъдат съобразени. Същевременно за реализиране на инвестиционните намерения на Община Бургас е необходимо да бъде отчетена и възстановената частна собственост в квартала, както и хаотичното разположение на имотите, които са в непосредствена близост до съществуващите жилищни блокове, като при преструктурирането на квартала могат да бъдат приложени разпоредбите на чл.16 и чл.22 от ЗУТ. В становището е заявено още, че при изготвяне на служебен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на кв.40 по плана на к-с „Лазур“, следва да се предвиди обособяването на самостоятелни УПИ за жилищните сгради с определяне на подходи за тяхното обслужване, за реализираното озеленяване и благоустрояване, да се прецизира уличната регулация и да се осигури възможност за допълнително паркиране в крайулични паркинги, както и да се обособи УПИ за нова детска и спортна площадка при съобразяване на съществуващата такава северно от бл.13.

На 28.05.2014г. е проведено заседание на ЕСУТ при Община Бургас, на което е разгледано писмо вх.№ Z-657/20.05.2014г. на директора на дирекция „УОС” с предложение за преструктуриране на кв.40. От протокола (л.11-12) се установява, че въз основа на посоченото писмо е изготвено служебно предложение за преструктуриране на кв.40. Експертният съвет е приел, че предвид хаотичното разположение на възстановените имоти и близостта им до съществуващите жилищни блокове е необходимо при обособяване на УПИ за тях да бъдат приложени разпоредбите на чл.16 от ЗУТ, като е целесъобразно за трите възстановени имота да се обособи общ УПИ в южната част на квартала, с предвидено застрояване в съответствие с устройствената зона по действащия ОУП на ж.к.“Лазур“. В протокола е отразено следното решение взето от ЕСУТ: Служебното предложение за изменение на ПУП с цел преструктуриране на кв. 40 по плана на ж.к.“Лазур“ е съобразено с изискванията на чл. 22 от ЗУТ, с наличието на възстановена собственост съществуващо озеленяване и с изискване за осигуряване на зона за спорт, отдих и озеленяване за широко обществено ползване. Предложението отчита необходимостта от изграждане на допълнителни места за паркиране. ЕСУТ счита, че са налице условията на чл.134, ал.1,т.1 и т.2 от ЗУТ за допускане и изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 40 по плана на ж.к.“Лазур“ при условията на чл.16 и чл.22 от ЗУТ. Според същото решение на ЕСУТ, неразделна част от ПР прилагане на разпоредбите на чл.16 от ЗУТ, е решението на комисията по чл.210 от ЗУТ.

Графичната част на служебно изготвения проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв.40, ж.к.“Лазур“ е представена на л.2405 и л.112 от делото.

На таблото за съобщения в сградата на Община Бургас на 09.06.2014г. е поставено уведомление относно предстоящо провеждане на обществено обсъждане на проекта за изменение на ПУП-ПРЗ за кв.40, което е насрочено за 16.06.2014г. от 9.00ч.

От представения протокол (л.2511) става ясно, че не са възникнали въпроси, възражения и предложения. Към протокола е приложен присъствен лист с 27 имена.

След провеждане на обсъждането, на 19.06.2014г. зам.кмета по УТС на община Бургас е издал процесното мотивирано предписание № 57, според което е допуснато изменение на кв.40 ж.к.“Лазур“ изразяващо се в обособяване на общ УПИ за ПИ с идентификатори 07079.607.570, 07079.607.571, 07079.607.572 по КК на гр.Бургас, с предвидено застрояване в съответствие с устройствената зона по действащия ОУП за ж.к.“Лазур“. За новообразуваните УПИ и елементите на уличната мрежа е предвидено да се изготви ТЧ с баланс на територията. Разработката следва да се съобрази с наличието на възстановена собственост, съществуващо озеленяване и необходимост от осигуряване на допълнителни места за паркиране, зона за спорт, отдих и озеленяване. Постановено е проектът за изменение на ПУП-ПРЗ да се изготви върху актуална извадка от кадастралната карта и действащия план.

На следващият ден – 20.06.2014г. изработения проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 40 е разгледан и приет с предписания за корекции на заседание на ЕСУТ. (л.1680). Според решението, обективирано в този протокол, ПУП-ПРЗ следва да се коригира съгласно констативната част, като се запазят границите на УПИ VІІ-528 в северната част на действащия план за регулация, при което да отпадне о.т.209д. Помощният орган е решил още, че в съответствие с изменението на ПУП-ПРЗ съгласно изискванията на чл. 16 от ЗУТ следва да се изготви решение на комисията по чл.210 от ЗУТ, което подлежи на обявяване на заинтересованите лица по реда на ЗУТ.

Съгласно графичната и текстовата (обяснителна записка) части, проектът за изменение на ПУП-ПРЗ (след отразени корекции) предвижда от територията на кв.40 по плана на ж.к."Лазур" да се обособят два нови квартала :

А.) нов кв.40, в който попада по-голямата част от територията на първоначалният(стар) кв.40, без най-южната му част (УПИ IV-„3a надземен и подземен паркинг"). В новият кв.40 са обособени общо 7 нови УПИ :

-УПИ I- „За комплексно жилищно строителство, КОО и ТП "- с площ 5243 кв.м, в който попадат две съществуващи жилищни сгради - блок № 14 ведно с едноетажните постройки северно и източно и блок № 15. В западната част на УПИ I е ситуирано ново застроително петно за трафопост. Показателите на застрояване за УПИ I са за жилищна зона с голяма височина (4/Жг) : плътност (Пзастр.) - до 80 %, интензивност на застрояване (Кинт.)- до 3,0, минимално озеленяване(Озел.) - 50%, височина на застрояване (Н) - над 15,00м.;

УПИ II- 688 - 451 кв.м, в който попада съществуваща 7 етажна сграда;

УПИ III- „За озеленяване" -2 184 кв.м, без застрояване;

УПИ IV- „За комплексно жилищно строителство и КОО " - с площ 5049 кв.м, в който попадат две съществуващи жилищни сгради - блок № 12 ведно с едноетажните постройки северно и източно от него и блок № 13. В УПИ IV не са ситуирани нови застроителни петна. Показателите на застрояване за УПИ I са са за жилищна зона с голяма височина (4/Жг) : плътност (Пзастр.) - до 80 %, интензивност на застрояване (Кинт.)- до 3,0, минимално озеленяване (Озел.) - 50%, височина на застрояване (Н) - над 15,00м;

УПИ V-529- „За спортна и детска площадка"- 1713 кв.м, без застроителни петна;

УПИ VI- „За озеленяване" - 1 545 кв.м, без застрояване;

УПИ VII-528- „За озеленяване" - 1 990 кв.м, без застрояване;

Б./ нов кв.40а - обхващащ част от бившите УПИ IV-„3a подземен и надземен паркинг" и УПИ V-„3a обществено обслужване" в първоначалният (стар) кв.40. В новият кв.40а са обособени общо 2 нови УПИ :

УПИ I- 570,571,572 - с площ 1912 кв.м, в който с ограничителни линии е ситуирано свободно стоящо застроително петно. Показателите на застрояване за УПИ I са за жилищна зона с голяма височина (4/Жг) : Плътност (Пзастр.) - до 80 %, Интензивност на застрояване (Кинт.)- до 3,0, Минимално озеленяване(Озел.) - 50%, Височина на застрояване (Н) - над 15,00м., при вписано условие за паркиране в територията на УПИ. ;

УПИ II- 530 - „За обществено обслужване"— с площ 776 кв.м,- идентичен като площ, местоположение, отреждане и показатели на застрояване с тези за предишен УПИ V в първоначален (стар) кв.40 - показатели на застрояване: плътност (Пзастр.) - до 30 %, интензивност на застрояване (Кинт.)- до 0,3, минимално озеленяване(Озел.) - 20%, височина на застрояване (Н) - до 1 етаж, до 4,0м., при вписано условие за приземен етаж с гаражи.

Съгласно обяснителната записка с проекта се увеличава броя на първоначално предвидените паркоместа - от 194 на 257 броя, като за застрояването в обособения УПИ I в кв.40а е вписано условието : „....необходимото паркиране и гариране следва да се осигури в границите на УПИ с инвестиционен проект".

Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ на кв.40 е съобщен на заинтересованите лица (л.2526 – 2530), като по отношение на живущите в бл.12, бл.13, бл.14 и бл.15, съобщението е подписано от физически лица, посочени от общината като домоуправители.

Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ на кв.40 в ж.к.“Лазур“ е одобрен със заповед №1943/04.08.2014г. на зам.кмет на Община Бургас (л.2517). Според тази заповед е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ на кв.40 по плана на ж.к.“Лазур“ гр. Бургас, с който се променя уличната регулация към ул.“К.В.“, като същата се съобразява с реализираното озеленяване, в границите на квартала се обособяват нови обслужващи улици и крайулични паркинги и от кв.40 се обособяват два нови квартала – кв.40 и кв.40а, като в кв.40 за съществуващите жилищни сгради – бл. 14 и бл.15 и обслужващите ги застройки се обособява нов УПИ І, отреден за „Комплексно жилищно строителство, КОО и ТП”, за жилищни сгради – бл.12 и бл.13 и обслужващите ги застройки се обособява нов УПИ ІV отреден за „комплексно жилищно строителство и КОО”. За реализираното благоустрояване се обособяват нови УПИ ІІІ, VІ и VІІ-528, отредени „За озеленяване”, обособява се нов УПИ V-529, отреден „За спортна и детска площадка”. Регулацията на УПИ ІІ-668 се провежда по имотните граници по действащата КК. Бивш УПИ V в кв.40 се преномерира в УПИ ІІ-530 в кв.40а при запазване на предвижданията по действащ план и за ПИ 07079.607.570, 07079.607.571 и 07079.607.572 по КК на гр. Бургас се обособява нов общ УПИ І-570, 571, 572, отреден „за жилищно строителство” с предвиден коефициент на редукция по чл.16 от ЗУТ от 19,05% и с предвидено ново застрояване, показано с ограничителни застроителни линии с градоустройствени показатели за устройствена зона „Жг” в съответствие с утвърдените с ОУП на гр. Бургас, както следва: плътност до 80%, Кинт до 3,00, височина над 15 метра и озеленяване до 50%, описани в матрица и таблица съгласно кафявите, зелени, червени, сини и черни линии и надписи и условните цветове върху плана, който е неразделна част от заповедта.

Съобщаването на заповедта, с която е одобрено изменението е извършено по същия начин, като отново всички лица, които притежават право на строеж върху кв.40, чрез покупка на обособени самостоятелни части от имоти в блокове 12, 13, 14 и 15 са уведомени чрез физически лица, посочени от общината за домоуправители. (л.2518-2522).

След като административният орган е приел, че негова заповед № 1943/04.08.2014г. е влязла в сила, комисията по чл. 210 от ЗУТ е постановила решение №94-01-1182/1/13.03.2015г., с което е определена пазарната стойност на УПИ І-570, 571, 572 в кв.40а и оценката на неурегулирани поземлени имоти с идентификатори по КК КР 07079.607.570, 07079.607.571 и 07079.607.572.

Със заповед №725/06.04.2015г. зам.кмет при Община Бургас, на основание чл.16, ал.5 от ЗУТ определил М.Г. и П.Я. за собственици на УПИ І-570, 571, 572, с площ 1 912 кв.м в кв.40а по ПУП-ПР на ж.к.“Лазур“, гр. Бургас, отреден за жилищно строителство с проектен идентификатор 07079.607.585 по КК КР на гр. Бургас.

Същевременно въз основа на същата заповед община Бургас придобила в собственост отстъпените и по чл.16, ал.1 от ЗУТ 450/2362 кв.м ид.ч. от поземлени имоти с идентификатори 07079.607.570, 07079.607.571 и 07079.607.573, трите с обща площ 2 362 кв.м.

По делото е назначена съдебно-техническа експертиза, по която е изготвено основно и допълнително заключение. Според основното заключение има документация към служебното предложение за изменение на ПУП за кв.40 по плана на кв.'Лазур", която може да се възприеме като задание. Вещото лице е посочило, че съгласно преписката за изменение на ПУП-ПРЗ за кв.40 по плана на ж.к."Лазур" териториалният обхват на разработката е определен от ЕСУТ при Община Бургас, във връзка с предложение-становище на директор на Дирекция „УОС" при Община Бургас, разгледано като т.1 от дневния ред на Протокол № 14/28.05.2014г.  

В изразените становища и в решението на ОЕСУТ по т. 1 от дневния ред на Протокол № 14/28.05.2014г. в обхвата и предмета на разработката за изменение на ПУП- ПРЗ за кв.40 са конкретизирани изменения в уличната регулация. При разпита в с.з. вещото лице уточни, че става въпрос за улици вътре в първоначалния кв.40, които се обособяват следствие разделянето на този квартал на нов кв.40 и кв.40а, между които трябва да има улица.

В заключението е посочено още, че към момента на издаване на мотивирано предписание № 57/19.06.2014г. действащ ПУП за тази част от територията на гр.Бургас е одобреният със заповед № 978 от 28.09.1999г. на кмета на Община Бургас план - „Актуализация на ж.к."Лазур", изработен върху кадастрален план на предходно разработеният за тази територия ПУП - ЗРП на ж.к."Лазур" (бивш ж.к. „Толбухин") - заповед № 37/02.02.1988г., ведно с последващи влезли в сила изменения - заповед № 2139/30.11.2006г. и заповед № 3010/05.11.2008г., съгласно които от територията на УПИ I- „За комплексно жилищно строителство и КОО" по ПУП от 1999г.(1988г.) в кв.40, ж.к."Лазур" са обособени общо пет УПИ, съответно: УПИ 1-„За комплексно жилищно строителство и КОО"; УПИ II-668; УПИ III- „За озеленяване"; УПИ IV- „За подземен и надземен паркинг" и УПИ V - „За обществено обслужване".

Към 19.06.2014г. за УПИ IV в кв.40, ж.к. „Лазур" ПУП не е бил приложен.

Имоти с идентификатори 07079.607.570, 07079.607.571 и 07079.607.572 , попълнени в кадастралната карта на гр.Бургас със заповед № КД-14-02-22 /03.01.2014г. на началника на СГКК-Бургас съответстват като местоположение и граници с описанието на имотите, възстановените на наследниците на Ц.С. Г. (М. Ц.Г. и П. Ц.Я.) с решение № 733С/12.12.2013г. на ОСЗ.

За онагледяване местоположението на възстановените имоти с решение № 733С/12.12.2013г. на ОСЗ- Бургас са изработени 4 броя комбинирани схеми, които са неразделна част от настоящата СТЕ.

Възстановените три имота, нанесени в КК на гр.Бургас с идентификатори 07079.607.570, 07079.607.571 и 07079.607.572 попадат в площта на бивш имот № 544 по КП на гр.Бургас от 1949г. и са част от него. Бивш имот с пл.№ 544 по КП на гр.Бургас от 1949г. като местоположение е разположен северно от обособеният УПИ 1-570,571,572 в кв.40а по проекта за изменение на ПУП-ПРЗ за кв.40, ж.к. „Лазур", гр.Бургас, одобрен със Заповед № 1943/04.08.2014г.

Според заключението, видно от приложените чертежи към допуснатата с процесното мотивирано предписание разработка за изменение на ПУП-ПРЗ и изработените комбинирани схеми №2 и №4, обособеният общ за възстановените три имота УПИ 1-570,571,572 в кв.40а обхваща територия, представляваща по действащ към този момент ПУП част от УПИ IV- „За подземен и надземен паркинг" и част от площи, предвидени за вътрешно квартална улица с прилежащи паркоместа.

Към датата на издаване на мотивираното предписание не са приложени предвижданията по действащ ПУП, касаещи УПИ IV- „За подземен и надземен паркинг", разширенията на двата паркинга в междублоковите пространства - източно от бл.14 и източно от бл.12, спортна площадка с три игрища (ситуирана източно от бл.15 и северно от бл.13). Не е реализирано естетизиране на средата в междублоковите пространство - осветление, настилки, кътове за отдих и рекреация, озеленените площи.

Съгласно ОУП на гр.Бургас (решение № 51-1 от 21.07.2011г. на Общински съвет Бургас), територията на кв.40, ж.к."Лазур" е предвидена като устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване с големи височина и плътност, обозначена като 4/ЖГ, с параметри на застрояване : Плътност на застрояване (Пзастр.) - до 80 %, Височина (Н) - над 15,00м., Интензивност на застрояване (Кинт) - до 3,0 и Минимална озеленена площ (Позел.) - до 50%.

Според експертизата изменението, допуснато с процесното мотивирано предписание се изразява в обособяването на два нови квартала образувани от територията на досегашния кв.40 по плана на ж.к."Лазур", в които:

1) нов кв.40, в който попада по-голямата част от територията на първоначалният(стар) кв.40, без най-южната му част (УПИ 1У-„За надземен и подземен паркинг"), като се обособяват общо 7 нови УПИ :

а) УПИ I- „За комплексно жилищно строителство, КОО и ТП " - с площ 5 243 кв.м, в който попадат блок № 14 ведно с едноетажните постройки северно и източно и блок № 15. С показатели на застрояване - за жилищна зона с голяма височина (4/Жг), плътност - до 80 %, интензивност на застрояване - до 3,0, минимално озеленяване - 50%, височина на застрояване - над 15,00м.

б) УПИ II- 688 - 451 кв.м, в който попада съществуваща 7 етажна сграда;

в) УПИIII- „За озеленяване" -2 184 кв.м, без застрояване;

г) УПИ IV- „За комплексно жилищно строителство и КОО " - с площ 5 049 кв.м, в който попадат блок № 12 ведно с едноетажните постройки северно и източно от него и блок № 13. С показатели на застрояване - голяма височина (4/Жг), плътност - до 80 %, интензивност на застрояване - до 3,0, минимално озеленяване - 50%, височина на застрояване - над 15,00м.

д) УПИ V-529- „За спортна и детска площадка"- 1 713 кв.м, без застроителни петна;

е) УПИ VI- „За озеленяване" - 1 545 кв.., без застрояване;

ж) УПИ 111-528- „За озеленяване" - 1 990 кв.м, без застрояване;

2). нов кв.40а - обхващащ част от бившите УПИ ІV-„За подземен и надземен паркинг" и УПИ V-„За обществено обслужване" в първоначалният кв.40. В новият кв.40а са обособени общо 2 нови УПИ :

а) УПИ I- 570,571,572 - с площ 1 912 кв.м, в който е ситуирано свободно стоящо застроителнно петно с показатели на застрояване - голяма височина (4/Жг), плътност - до 80 %, интензивност на застрояване - до 3,0, минимално озеленяване - 50%, височина на застрояване - над 15,00м;

б)УПИ II- 530- „За обществено обслужване"- с площ 776 кв.м- идентичен като площ, местоположение, отреждане и показатели на застрояване с тези за предишен УПИ V в първоначален кв.40. 

Съгласно обяснителната записка с проекта се увеличава броя на първоначално предвидените паркоместа - от 194 на 257 броя, като за застрояването в обособения УПИ I в кв.40а при условие необходимото паркиране и гариране да се осигури в границите на УПИ с инвестиционен проект.

При направени замервания по предоставения от Община Бургас цифров модел на първоначалния ПУП (ЗРП и Актуализация на ЗРП на ж.к."Лазур") и разработката за изменение на ПУП-ПРЗ от 2014r. вещото лице е установило, че за територията на кв.40 с изменението на плана са увеличени площите за озеленяване и площите за спорт, спрямо първоначално предвидените такива :

Озеленени площи : по ПУП от 1988г. и 1999г. - 9 252 кв.м, по проект за изменение на ПУП от 2014г. -11 370 кв.м;

Площи за спорт: по ПУП от 1988г. и 1999г. - 1 599 кв.м, по проект за изменение на ПУП от 2014г. -1 713 кв.м.

С процесното мотивирано предписание и с одобрения проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв.40, ж.к. „Лазур", гр.Бургас се запазват инвестиционните намерения на Община Бургас в тази територия (първоначален кв.40) да се изградят детска и спортна площадка, нови обслужващи улици и паркинги, елементи на озеленяването.

Вещото лице е посочило, че конкретната разработка е процедирана при условията на чл.16 и чл.22 от ЗУТ.

Според експертното заключение възстановените и нанесени в КК на гр.Бургас три ПИ с идентификатори 07079.607.570, 07079.607.571 и 07079.607.572  са неурегулирани поземлени имоти по смисъла на чл.16, ал.1 от ЗУТ и за такива имоти в ал.4 на чл.16 е казано, че общината с изработен ПУП при условията на ал.2 и ал.3 определя равностоен урегулиран имот (имоти), като се съобразява с местоположението на имотите в местността, но не и с точните им кадастрални граници.

При извършената справка в ОСЗ - Бургас вещото лице е установило, че във връзка с подаденото от наследниците на Ц.С. Г. заявление с вх.№ 733С/06.12.2013г. е образувана преписка по чл.10 от ЗСПЗЗ за стойностно обезщетение за 2,638 дка, в размер на 2 401 лева. Към момента на съставяне на експертизата решението за стойностното обезщетяване не е връчено на заинтересованите, поради което същото не е влязло в сила, съответно не е получено обезщетение по чл.10б ЗСПЗЗ .

В съдебно заседание вещото лице посочи, че първоначално целият кв.40 е урегулиран с едно УПИ съгласно одобреният със заповед № 978 от 28.09.1999г. на кмета на Община Бургас план - „Актуализация на ж.к."Лазур", изработен върху кадастрален план на предходно разработеният за тази територия ПУП - ЗРП на ж.к."Лазур" (бивш ж.к. „Толбухин") - заповед № 37/02.02.1988г. След това със заповед № 2139/30.11.2006г. и заповед № 3010/05.11.2008г. от първоначалния общ УПИ са образувани пет отделни УПИ-та, като освен УПИ за възстановени имоти останалите са общинска собственост с изключение на УПИ V, за което вещото лице не отговори категорично дали е само общинска собственост или е съсобственост между общината и частни лица. Имотите 07079.607.570, 07079.607.571 и 07079.607.572 попадат в УПИ І, преди да бъде разделен квартала на пет УПИ-та. След разделянето отново попадат в новообособения УПИ І.

Във връзка с правомощието на зам.кмет по УТС, делегирано от кмета със заповед № 188/21.01.2013г. (л.2696), т.9, според което същият може да разрешава или отказва изработване проекти за изменения на подробни устройствени планове на основание чл.135, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, при наличие на основания по чл.134, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, вещото лице бе попитано с кой акт е разрешено разработването на проекта за изменение на ПУП. В отговор вещото лице е посочи, че е описало подробно цялата процедура (в което описание липсва посочването на такъв акт) и заяви, че с процесното мотивирано предписание в начална обстановка е вписано и решението на ЕСУТ, на които подробно са били разисквани вариантите и начина, по който да бъде оформено тъй нареченото задание от страна на общината, като основен собственик на терени в кв. 40. При разпита вещото лице посочи още, че до момента на разработката, процедирана с процесното мотивирано предписание, трите възстановени имота са били неурегулирани, тъй като за тях не е имало предвиден достъп до улица и режим на застрояване. Те фактически са попадали в урегулирана територия толкова, доколкото са били нанесени в УПИ І в кв.40, но за тези имоти не е имало обособено самостоятелно УПИ.

Според допълнителната съдебно-техническа експертиза към момента на издаване на процесното мотивирано предписание на територията на кв. 40 в ж.к. „Лазур“ са били реализирани следните благоустройствени мероприятия: Г-образна детска площадка, представляваща площ с асфалтова настилка, върху която са монтирани съоръжения за игра, пейки, осветителни тела, алеи с настилка от базалтови плочи и озеленени площи (в североизточната част на квартала). В югоизточната част се намира УПИ V с предназначение за обществено обслужване. Имотът е застроен, в свободната дворна част са изпълнени площи с асфалтова настилка и малки площи, означени като затревени, а в УПИ ІV, предназначено за подземен и надземен паркинг имотът е незастроен, мероприятието не е реализирано. В този имот попада трапецовидна площ с асфалтова настилка. И територията южно от УПИ ІV и УПИ V, между уличнорегулационната и бордюрната линии по ул.“Велико Търново“ е обозначена като асфалтова настилка.

Според същото заключение предвидените с плана за изменение на ПУП-ПРЗ за кв.40, ж.к.“Лазур“, гр.Бургас вътрешноквартална алейна и улична мрежа са за сметка на територия – общинска собственост и не засягат имоти собственост на частни лица. Според вещото лице в процесното мотивирано предписание не е включена територия извън кв.40, за която да е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ.

При разпита в съдебно заседание на 16.01.2018г. вещото лице заяви, че улиците, които разделят новообразуваните квартали 40 и 40а, са общински територии, които са били част от бившия голям кв.40, който е предмет на мотивираното предписание.

 

ПО ДОПУСТИМОСТТА:

Съгласно чл.16, ал.1, т.1 от АПК прокурорът следи за спазване на законността в административния процес, като предприема действия за отмяна на незаконосъобразни административни актове, споразумения, административни договори и съдебни актове, като упражнява тези права съобразно правилата, установени за страните по делото – ал.2 на чл. 16 от АПК.

Член 126 от АПК регламентира, че съдебните производства започват по искане на заинтересовано лице или на прокурора в определените от АПК или друг закон случаи.

Горните разпоредби дават право на прокурора да започне съдебно производство, когато прецени, че това се налага за защита на важен държавен или обществен интерес (чл.16, ал.1, т.3 от АПК). Законодателят не е дал легална дефиниция на понятията държавен и обществен интерес, нито е посочил кога такъв интерес е важен. За това тълкуването на тези предпоставки за допустимост на оспорването от прокуратурата следва да се извърши съобразно разпоредбите на чл.9, ал.1 и чл.46, ал.1 от Закона за нормативните актове, както и чл. 36, ал.1 от Указ №833/24.07.1974 година за прилагане на Закона за нормативните актове, като се вземе предвид общоприетия смисъл на употребените термини.

В конкретния случай се протестира мотивирано предписание, което обхваща цял квартал по смисъла на §5, т.10 от ДР на ЗУТ, в който има частни и общински имоти и където вещните права притежават хиляди лица. Освен това, с мотивираното предписание се предвижда преструктуриране, което включва промяна на местоположението на три частни имота за сметка на два общински. Общинските имоти, макар и собственост на общината, съобразно чл.11, ал.1 от ЗОС, са имоти, които по своето предназначение следва да се управляват в обществен интерес на населението в общината и от законовото изискване тези имоти да се управляват съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин, следва обществения интерес, в смисъл на интерес на местната общност на територията на общината, който следва да се защити.

Отделно от този аргумент за наличието на обществен интерес в случая, следва да се изтъкне и факта, че прокуратурата е била сезирана от стотици граждани, във връзка с тяхното съмнение, че предприетата промяна на устройствения план, започнала с процесното мотивирано предписание, е незаконосъобразна и накърнява интереса на гражданите, които притежават право на собственост и ограничени вещни права в този квартал. По тази причина съдът счита, че подадения протест е допустим, доколкото с него се защитава обществен интерес.

Протестът е подаден след срока за обжалване, поради което единствената допустима хипотеза за разглеждането му е тази, при която се оспорва валидността на административния акт, какъвто е процесния случай. Със сезиращия съда протест, прокурор от Окръжна прокуратура Бургас е оспорил валидността на процесното мотивирано предписание с искане да бъде прогласена неговата нищожност. В този смисъл неоснователно е възражението на процесуалния представител на ответника с твърдение, че протеста е недопустим, поради това, че с него не се защитава нито държавен, нито обществен интерес. 

Както беше посочено прокурорът упражнява предоставените му от закона права, съобразно правилата установени за страните. За подаването на протест обаче не е необходимо наличието на пряк и непосредствен интерес, който следва да бъде доказан, тъй като прокурорът не е страна в материалното административно правоотношение, за да се налага да обосновава такъв интерес. Прокурорът осъществява дейността си в защита на обществения интерес и за спазване на законността.

Практиката на ВАС от 2010г. до настоящия момент неотклонно поддържа разбирането, че актовете по чл.135, ал.3 и ал.5 от ЗУТ са административни актове по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК и подлежат на самостоятелно обжалване. Това произтича от чл.135, ал.6 от ЗУТ, според който заповедта за допускане изработването на проект за изменение на ПУП спира прилагането на действащите устройствени планове в частите, за които се отнася изменението, за това в тези случаи ВАС е приел, че по се засягат правата на собствениците или носителите на ограничени вещни права на засегнатите от заповедта по чл.135, ал.3 и ал.5 от ЗУТ имоти. Приема се, че тези актове не са изключени от съдебен контрол с изрична законова норма, както това се е случило с актовете по чл.124 и чл. 124а от ЗУТ.

По отношение кръга на заинтересованите лица практиката безпротиворечиво приема, че това са лицата по чл.131, ал.1, във вр. с ал.2, т.1 от ЗУТ.

В този смисъл, както по отношение обжалваемостта на мотивираното предписание, така и относно определяне на кръга на заинтересованите лица, определение № 13503/07.11.2017г. по адм.д.№ 10243/2017г. на ВАС, решение №1365/30.01.2018г. по адм.д. №7522/2017г. на ВАС, решение № 2459/26.02.2018г. по адм.д. №7889/2017г. на ВАС, определение №15542/18.12.2017г. по адм.д. №14087/2017г. на ВАС, определение №3824/26.03.2018г. по адм.д. №2720/2018г. на ВАС, решение №14019/20.11.2017г. по адм.д. №4656/2017г. на ВАС, решение №14269/04.11.2011г. по адм.д. №9562/2011г. на ВАС, определение №14760/04.12.2017г. по адм.д. №13054/2017г. на ВАС, определение №15165/11.12.2017г. по адм.д. №13777/2017г. на ВАС, решение №12720/24.10.2017г. по адм.д. № 4358/2017г. на ВАС и решение № 535/15.01.2018г. по адм.д. № 8339/2017г. на ВАС.

За това неоснователни са възраженията на заинтересованите страни, които твърдят че мотивираното предписание не подлежи на самостоятелен съдебен контрол.

Неоснователни са и възраженията, според които заповедите по чл.135, ал.3 и ал.5 от ЗУТ могат да се обжалват пред съд, но производството е допустимо само до момента, до който не бъде издаден административен акт, с който се одобрява, респ. се отказва исканото изменение на плана, което е допуснато с мотивираното предписание. Тези заинтересовани страни по време на процеса твърдяха, че в конкретния случай е отпаднал правния интерес за оспорване на мотивираното предписание, след като има неоспорими доказателства, че е издадена заповед, с която е одобрено изменението на ПУП на кв.40 в ж.к.“Лазур“, въз основа на същото мотивирано предписание. Такава правна конструкция не е известна на правната доктрина, нито на съдебната практика. По тази логика производствата, по които се обжалва мотивирано предписание никога не биха имали практически времевата възможност да завършат с влязъл в сила съдебен акт по съществото на спора, тъй като съобразно сроковете визирани в ЗУТ, още докато се конституират страните в производството по оспорване на мотивираното предписание, административният орган ще се е произнесъл със заповед, с която одобрява или отказва исканото изменение на ПУП, т.е. оспорването на мотивираното предписание се явява безсмислено, тъй като съдебното производство винаги ще бъде прекратявано поради настъпила впоследствие липса на правен интерес. Съдебното обжалване в кратък времеви обхват на действие на правния интерес до издаване на обусловения акт, не би могло да се проведе пред съд на две инстанции, дори при най-стриктно спазване на препоръчителните процесуални срокове, визирани в АПК и субсидиарно приложимия ГПК. Освен това поддържането на такава теза по-скоро обосновава друг извод, различен от поддържаната от ВАС практика, а именно, че мотивираното предписание не е самостоятелен административен акт, а е акт, който е част от производството по изменение на ПУП, след като се твърди, че каквито и права засегнати да възникнат след постановяване на мотивираното предписание, правният интерес от тяхната защита престава да съществува в момента, в който бъде издадена заповедта, с която се одобрява или се отказва одобряването на изменението на ПУП. Възможност един административен акт да подлежи на съдебна проверка за законосъобразност от момента на съобщаването му до момента на издаването на друг административен акт, който първият обуславя, не съществува в правната теория, нито са налице правни норми, от чието тълкуване да се извлича такъв извод. След като според безпротиворечивата практика на ВАС от 2010г. до настоящия момент, актовете по чл.135, ал.3 и ал.5 от ЗУТ са административни актове по чл. 21, ал.1 от АПК и подлежат на самостоятелно обжалване отделно от административният акт, с който се завършва производството по одобряване изменение на ПУП, обстоятелството, че мотивираните предписания обуславят издаването на следващия административен акт, не може да обоснове възможност за тяхното ограничено във времето обжалване – до издаване на този акт.

Както беше посочено, правен интерес от оспорване на заповедите по чл.135, ал.3 и ал.5 от ЗУТ имат заинтересованите лица по чл.131, ал.1, във вр. с ал.2, т.1 от ЗУТ, т.е. това са всички лица, които притежават право на собственост или ограничени вещни права върху имоти, които попадат в обхвата на мотивираното предписание и за които съгласно чл.135, ал.6 от ЗУТ заповедта по чл.135, ал.3 и ал.5 от ЗУТ спира прилагането на действащия устройствен план. Именно с тези мотиви съдът определи кръгът от заинтересовани лица, които следва да бъдат конституирани като такива по делото. Всички лица, които са заинтересовани и съдът надлежно е призовал, са или собственици на имоти, които попадат в обхвата на процесното мотивирано предписание или притежават ограничени вещни права (най-вече право на строеж) върху такива имоти.

Съдът счита, че жалбата подадена от пет лица, конституирани до този момент като заинтересовани по делото, а именно Д.П.А., М.И.А., И.В.Д., С.Т.Т. и А.Т.П. (л.2497) е допустима, като подадена от заинтересовани лица по смисъла на чл.131, ал.1 във вр. с ал.2, т.1, във вр. с чл.135, ал.6 от ЗУТ. 

Жалбата е подадена в срок по следните съображения:

Всички жалбоподатели живеят в гр.Бургас, к-с „Лазур“, бл.12, където притежават самостоятелни обекти (апартаменти) и съответното право на строеж върху имота, в който е изградена етажната собственост. По делото не е спорно, че бл.12 попада в обхвата на кв.40, респ. в обхвата на предмета на мотивираното предписание. По делото не е спорно, че процесната заповед не е съобщавана на заинтересованите лица, между които са и петимата жалбоподатели.

Ответникът твърди, че на тези лица е съобщена заповедта, с която е одобрен ПУП-ПРЗ за кв.40, издадена въз основа на процесното мотивирано предписание, както и проекта за изменение, за това следва да се счита, че към този момент те са узнали и за издаването на мотивираното предписание. Съдът счита, че след като акта по чл.135, ал.3 и ал.5 от ЗУТ подлежи на обжалване отделно от заповедта, с която се одобрява или отказва изменението на плана, той след да се съобщава на заинтересованите лица изрично и непосредствено, а не опосредтвано. Дори обаче да се приеме за основателно твърдението на ответника, следва да се посочи, че съобщаването отново не е надлежно. Заповед № 1943/04.08.2014г. на зам.кмета на община Бургас, с която е одобрен ПУП-ПРЗ на кв.40 по плана на к-с „Лазур“, гр. Бургас, издадена въз основа на процесното мотивирано предписание, е съобщена на И.Ж. Бакалов в качеството му на домоуправител на жилищен блок 12 в к-с „Лазур“ (л.2521). Същевременно от представените от ответника доказателства за регистриране на етажната собственост по реда на Закона за управление на етажната собственост (л.2580) И.Ж. Бакалов е бил избран за управител на етажната собственост на бл.12 в ж.к.“Лазур“ на 21.12.2011г. за срок от две години, който изтича на 21.12.2013г. Съобщението на общината за изготвената заповед, с която е одобрено изменението на плана, е връчено на 04.08.2014г., към който момент лицето вече не е имало качеството на управител на етажната собственост, или „домоуправител”, както е записано в съобщението.

Съгласно §4, ал.3 от ДР на ЗУТ, когато заинтересовани лица са всички собственици и носители на ограничени вещни права в сграда с режим на етажна собственост съобщенията до тях се връчват чрез председателите на управителните съвети (управители). До избирането на такива управители по Закона за етажната собственост съобщаването се извършва по реда на ал.2, изр.второ и трето от §4. Според тази разпоредба, в случаите, когато адресът на някои от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, което се удостоверява с подписите на две длъжностни лица, съобщението се залепва на жилището или на недвижимия имот, за който се отнася и се поставя на табло за обявления в сградата на общината, района или кметството или на интернет страницата на съответния орган за времето за подаване на възражения, предложения и искания. Така направеното съобщение, както и датата на поставянето и свалянето от таблото за обявления или от интернет страницата на органа се удостоверява с подписите на две длъжностни лица. По делото няма данни за периода от 21.12.2013г. до 19.04.2016г. кое лице е било управител на етажната собственост в бл.12. Въпреки указанията на съда такива доказателства не са представени от ответника.

Представена е служебна бележка изх.№ Z-911/3/04.08.2014г., съставена от двама служители на ЦАУ „Зора” гр. Бургас, (л. 2523), според която съобщението за издадена заповед № 1943/2014г. е поставено в сградата на ЦАУ „Зора” на информационно табло за съобщения. Не е посочен периодът, през който това съобщение е престояло на таблото за съобщения, нито са представени доказателства, от които да се удостоверява, че е извършено съобщаване чрез залепване на жилището, в случая на блока. Неспазването на реда, регламентиран в §4, ал.3, във вр. с ал.2, изр. второ и трето от ДР на ЗУТ води до извода, че извършеното съобщаване не е надлежно спрямо петимата жалбоподатели. По тази причина съдът счита, че жалбата е допустима за разглеждане.

Неоснователно е възражението на процесуалния представител на ответника изложено в писмените бележки, според което лицата следва да докажат наличието на пряк, личен и непосредствен интерес от оспорения акт, за да придобият качеството на заинтересовани. Твърдението произтича от разпоредбата на чл.147, ал.1 от АПК, според която право да оспорват административния акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. В конкретния случай обаче е приложима специалната разпоредба на чл.131, ал.1, във вр. с ал.2, т.1 от ЗУТ, при приложението на която е достатъчно всяко лице, което претендира, че е заинтересовано да докаже, че притежава право на собственост или ограничени вещни права върху имоти, които попадат в обхвата на мотивираното предписание. Това е така, защото в тези случаи законът презумира, че актът винаги засяга такива лица.

 

ПО ОСНОВАТЕЛНОСТТА:

Според съдържанието на процесното мотивирано предписание № 57/19.06.2014г. на зам.кмет по Устройство на територията и строителството на Община Бургас, производството е започнало едновременно от сезирането чрез заявление от страна на М.Ц.Г. и П.Ц.Я., подадено на 03.02.2014г (л.14) и служебно, въз основа на писмо вх.№ Z-657/20.05.2014г. от директора на дирекция „Управление на общинската собственост”. Този извод се извлича както от посоченото правно основание – чл.135, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, така и от изявлението в писмените бележки на процесуалния представител на ответника.

Според мотивираното предписание допуснатото изменение на ПУП-ПРЗ за кв.40 по плана на к-с „Лазур“, гр.Бургас, включва съобразяване на разработката с наличието на възстановена собственост, съществуващо озеленяване и необходимост от осигуряване на допълнителни места за паркиране и зона за спорт, отдих и озеленяване. Освен това с допуснатото изменение на ПУП-ПРЗ следва да се обособи общ УПИ за ПИ с идентификатори 07079.607.570, 07079.607.571 и 07079.607.572 по КК на гр. Бургас, с предвидено застрояване в съответствие с устройствената зона по действащия ОУП на ж.к. „Лазур“. За новообразуваните УПИ и елементите на уличната мрежа в допускането е включено изготвяне на ТЧ с баланс на територията. Постановено е още проектът за изменение на ПУП-ПРЗ да се изготви върху актуална извадка от кадастралната карта и действащия план, в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 за ОС на УП на МРР и МИП, при спазване изискванията на ЗУТ и Наредба № 7 на ПНУОВТУЗ.

Според цитираното в мотивираното предписание писмо вх.№ Z-657/20.05.2014г. от директора на дирекция „Управление на общинската собственост” (л.9) между действащия план и фактическото състояние на кв.40 по плана на ж.к.“Лазур“ има съществени различия, което налага предприемане на действия по преструктуриране на квартала, коригиране на границите на детската градина, изпълнение на предвидените по плана благоустройствени мероприятия, където е възможно конкретизиране на собствеността и обособяване на УПИ в съответствие с нея и нанасяне на преструктурирания квартал в кадастралната карта с оглед коректно съставяне на актове за общинска собственост. В писмото не е уточнено в какво се изразяват съществените различия между плана и фактическото състояние на кв.40, които да налагат преструктурирането му.

В заявлението, депозирано до кмета на община Бургас, вх.№ 94-П-697/2/03.02.2014г., М.Г. и П.Я. искат да бъде проведена процедура по изменение на ПУП-ПРЗ за кв.40 в ж.к. „Лазур“, като в плана се обособи УПИ с площ равна на площта на трите поземлени имота, собственост на двете заявителки. Т.е. искането е да се допусне изменение на плана на кв.40 с конкретно посочено съдържание – обособяване на УПИ за имотите на двете заявителки.

Отговорът на това искане представлява част от процесното мотивирано предписание, където е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ на кв.40, представляващо обособяване на общо УПИ за ПИ с идентификатори 07079.607.570, 07079.607.571  и 07079.607.572 по КК на гр. Бургас, които са трите имота на посочените заявителки. Останалите допускания, описани в мотивираното предписание произтичат от писмото на директора на Дирекция „УОС” при община Бургас.

Съгласно чл.135, ал.1 от ЗУТ, лицата по чл.131 могат да правят искания за изменения на устройствените планове с писмено заявление до кмета на общината.

Съгласно ал.3 на същия член в релевантната редакция (Изм. - ДВ, бр.61 от 2007г., бр.82 от 2012г., в сила от 26.11.2012г.) компетентният орган по ал.1 в 14-дневен срок от постъпване на заявлението разрешава или отказва да се изработи проект за изменение на плана.

Процесното допускане на изменение на плана на кв. 40 в ж.к.“Лазур“, което касае трите имота на М.Г. и П.Я. и обособяването им в общ УПИ е извършено по реда на чл.135, ал.3, във вр. с ал.1 от ЗУТ.

Съгласно чл.135, ал.5 от ЗУТ при наличие на някои от основанията по чл.134, ал.1 и ал.2 от ЗУТ компетентния орган по ал.1 може да нареди служебно със заповед да се изработи проект за изменение на действащия устройствен план.

Обжалваното мотивирано предписание е допуснало изменение на ПУП-ПРЗ за кв.40 в ж.к. „Лазур“ в параметри, които са по-големи от предмета, заявен в заявлението на двете лица, за това следва да се приеме, както е посочено и в самото мотивирано предписание, че в частта си извън изменението на ПУП-ПРЗ, с което се обособява общ УПИ за трите поземлени имота на М.Г. и П.Я., производството е инициирано служебно по реда на ал.5 на чл. 135 от ЗУТ.

В частта, в която мотивираното предписание е постановено въз основа на заявлението на М.Г. и П.Я. по реда на чл.135, ал.3, във вр. с ал.1 от ЗУТ, протестираният административен акт е нищожен, като издаден от некомпетентен орган.

Срокът за произнасянето на административният орган е определен в чл.135, ал.3 от ЗУТ и той е 14-дневен. В процесния случай заявлението е подадено на 03.02.2014г. и срокът за произнасяне на органа изтича на 17.02.2014г. До тази дата произнасяне на органа няма, за това след изтичане на срока, а именно от 18.02.2014г. насетне е налице формиран мълчалив отказ по искането на М.Г. и П.Я. за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за кв.40 в ж.к. „Лазур“, представляващо обособяване на общо УПИ за трите имота собственост на заявителките. С формирането на мълчалив отказ е възникнало право на оспорването му. Тъй като срокът за обжалване на мълчалив отказ е регламентиран в чл.149, ал.2 и 3 от АПК и няма специална норма в ЗУТ за това, следва да се приеме, че в случая той е изтекъл на 18.03.2014г. Мълчаливият отказ не е обжалван и е влязъл в сила. Обжалваното мотивирано предписание е постановено на 19.06.2014г. – три месеца след изтичане на срока за обжалване на мълчаливия отказ и респ. толкова време след влизането му в сила.

На основание чл.27, ал.2, т.1 от АПК в частта, в която административния орган с процесното мотивирано предписание се е произнесъл по заявлението на М.Г. и П.Я. след като е бил налице влязъл в сила мълчалив отказ, мотивираното предписание е нищожно. В този смисъл решение №14019/20.11.2017г. по адм.д. №4656/2017г. на ВАС, решение №12720/24.10.2017г. по адм.д. №4358/2017г. на ВАС, решение № 13762/22.10.2013г. по адм.д. №8164/2013г. на ВАС.

В тази част следва да се прогласи нищожността на мотивираното предписание. В останалата част протестът и жалбата са неоснователни.

Следва за пълнота да се посочи, че макар в писмо вх.№ Z-657/20.05.2014г. от директора на дирекция „Управление на общинската собственост” да се съдържа предложение за преструктуриране на квартала, дори да се приеме, че то касае именно имотите на двете заявителки, това не „санира“ допуснатото нарушение на закона. При наличието на влязъл в сила административен акт, какъвто е мълчаливия отказ, последващото служебно иницииране в частта, относно обособяването на общо УПИ за имоти с идентификатори 07079.607.570, 07079.607.571 и 07079.607.572 по КК на гр. Бургас е недопустимо.

Неоснователно е възражението на петимата жалбоподатели, според което мотивираното предписание е нищожно изцяло, поради това, че е издадено от некомпетентен орган, с твърдението, че предметът на допуснатото изменение на ПУП-ПРЗ е с обхват над един квартал, доколкото освен изменението на плана за кв.40 е допуснато изменение и на уличната регулация, която се намира около квартала.

Според §5, т.10 от ДР на ЗУТ квартал е урегулирана територия ограничена от улици или от улици и граници на урбанизирана територия, която обхваща един или повече поземлени имота. Твърди се, че след като мотивираното предписание освен кв.40, включва и промяна на уличната регулация на ул.“К.В.“, която е извън обхвата на кв.40, то следва да се приеме, че допуснатото изменение на ПУП-ПРЗ не е с обхват до един квартал и компетентен да го постанови не е кмета на общината, а общинския съвет съобразно чл.129, ал.1 от ЗУТ, във вр. с чл.124, ал.1 от ЗУТ. От заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза се установи, че в обхвата на мотивираното предписание не попада промяна на уличната регулация на която и да е улица от всички граничещи с кв.40. По тази причина съдът счита, че на това основание не може да се приеме наличието на порок относно компетентността на органа. Във връзка с изследване на спорните обстоятелства около цитираното твърдение съдът установи, че в заповед № 1943/04.08.2014г. на зам.кмета на община Бургас, с която е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ на кв. 40 по плана на ж.к.“Лазур“, гр. Бургас, във чиято връзка е издадено процесното мотивирано предписание, при описание на всички одобрени изменения изрично е посочено, че се променя уличната регулация към ул.“К.В.“. Следва да се посочи, че с обжалваното мотивирано предписание такова допускане не е предвидено. В целия текст на мотивираното предписание не се съдържа волеизявление за допускане промяна на уличната регулация. Различията между допуснатия с мотивираното предписание обхват на изменението и действително одобреното изменение, като последното в частта относно уличната регулация, се явява с по-широк обхват от допуснатото, може да обоснове незаконосъобразност, но на заповед № 1943/2014г., не и на мотивираното предписание.

Според друго възражение, неправилно е приложен чл.16 от ЗУТ, тъй като кв.40 е урегулиран.

В мотивираното предписание, като част от правните основания са посочени чл.16 и чл.22 от ЗУТ. Съгласно чл.16, ал.1 от ЗУТ с подробен устройствен план за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план се определят необходимите площи за изграждане на обектите на социалната инфраструктура - публична собственост, на озеленените площи, обединени в зелена система, и на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. За осъществяване на тези предвиждания с влизането в сила на плана собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите си, определена с плана, но не повече от 25 на сто.

Според ал.4 на същия член в случаите по ал. 1 на всеки собственик на недвижим имот общината определя равностоен урегулиран имот (имоти), като се съобразява с местоположението на имотите в местността, но не и с точните им кадастрални граници. Когато имотът попада в различни устройствени зони, новообразуваният урегулиран имот се предоставя в зоната, в която имотът е имал преобладаващо местоположение. Урегулираните имоти са с пазарна стойност не по-малка от пазарната стойност на имотите преди урегулирането им, което се доказва с решение на комисията по чл. 210.

По делото е установено, че имоти с идентификатори 07079.607.570, 07079.607.571 и 07079.607.572 по КК на гр. Бургас са нанесени в бивш имот № 544 по КП на гр.Бургас от 1949г., който попада в територията на ж.к. „Лазур“ гр.Бургас - част от него с площ 541 кв.м е възстановен на наследниците на Ц. Г. и попълнен в кадастралния план на ж.к.“Лазур“ със заповед №20/15.01.1999г. на кмета на община Бургас под номер 668, за който е отредено УПИ ІІ-668, в кв.40. Друга част в размер на 1 456 кв.м попада в границите на УПИ І „За комплексно жилищно строителство и КОО” в кв.40, трета част - 456 кв.м попада в територията предвидена за паркинг западно от бл.13 и южно от бл.15 по плана на ж.к. „Лазур“ и 450 кв.м в територията предвидена за паркинг, западно от бл.13 и южно от бл.15.

Самите имоти не са урегулирани, доколкото за тях не е обособен УПИ, но имотите, в които са нанесени са урегулирани.

Към 19.06.2014г. за УПИ IV „За подземен и надземен паркинг" в кв.40, ж.к. „Лазур" ПУП не е бил приложен. Обособеният общ за възстановените три имота УПИ 1-570,571,572 в кв.40а обхваща територия, представляваща по действащ към този момент ПУП част от УПИ IV- „За подземен и надземен паркинг" и част от площи, предвидени за вътрешно квартална улица с прилежащи паркоместа.

Целта, която се преследва с разпоредбата на чл.16, ал.1 от ЗУТ е изграждане на обектите на социалната инфраструктура - публична собственост, на озеленените площи, обединени в зелена система, и на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, за които с с подробен устройствен план за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план се определят съответните необходими площи. Алинея 4 от чл.16 ЗУТ препраща към първата алинея, т.е. определянето на равностоен урегулиран имот при съобразяване с местоположението на имотите в местността, но не и с точните им кадастрални граници се извършва само с цел изграждане на посочените в чл.16, ал.1 обекти, при наличието на останалите предпоставки нормирани в тази разпоредба. В случая, макар самите имоти с идентификатори 07079.607.570, 07079.607.571 и 07079.607.572 по КК на гр. Бургас да са неурегулирани, целта, която се преследва е тяхното устройване в общ УПИ, а не изграждане на обектите на социалната инфраструктура - публична собственост, на озеленените площи, обединени в зелена система, и на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. За това приложението на чл.16 ЗУТ(в релевантната редакция) е извършено в нарушение на преследваната от закона цел.

През 2017г. (ДВ, бр.13 от 2017г.) е приета нова разпоредба на чл.16, ал.5, т.2 от ЗУТ, според която с плана по ал 1, по искане на собствениците поземлени имоти, собственост на едни и същи лица, могат да бъдат обединени в един новообразуван урегулиран имот, както и един поземлен имот може да бъде разделен на два или повече новообразувани урегулирани имоти. Тази норма е материална и няма ретроактивно действие, за да се приложи към датата на издаване на оспореното мотивирано предписание.

Горният анализ води до извода, че оспореното мотивирано предписание е незаконосъобразно, в частта, в която с него е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ в кв.40, изразяващо се в обособяване на общ УПИ за ПИ с идентификатори 07079.607.570, 07079.607.571 и 07079.607.572 по КК на гр.Бургас, поради нарушение на материалния закон. Доколкото в същата част мотивираното предписание е и нищожно, с настоящото решение следва да се прогласи нищожността на акта в тази част.

В останалата част оспореното мотивирано предписание не противоречи на закона.

С протоколно определение от 10.10.2017г. съдът задължи заинтересованите страни Г.Т.Т., С.П.Г., Н.И.Г., Н.Г.А., Н.П.С., Г.Е.К., Х.Н.Х., Г.К.Г., Д.В.В., П.П.П., С.К.А., Г.С.А.; А.А.Н., Д.Д.К., М.И.Т., Д.Ц.К., А.А.А., всички представлявани от адвокат И. в 14-дневен срок от заседанието да довнесат по сметка на Административен съд Бургас сумата от 325 лв., представляваща разликата между първоначално определения депозит за вещо лице и окончателно определения такъв. До постановяване на съдебното решение лицата не са изпълнили задължението си, поради което съдът следва да ги осъди да платят тази сума.

Мотивиран от изложеното, Административен съд – Бургас

 

РЕШИ:

 

ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на мотивирано предписание № 57 от 19.06.2014г., издадено от зам.кмет по Устройство на територията и строителството на Община Бургас, с което на основание чл.135, ал.3 и ал.5 и чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, при условията на чл.16 и чл.22 от ЗУТ, е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ в кв.40 по плана на ж.к.“Лазур“ гр.Бургас, В ЧАСТТА, в която с него е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ в кв.40, изразяващо се в обособяване на общ УПИ за ПИ с идентификатори 07079.607.570, 07079.607.571 и 07079.607.572 по КК на гр.Бургас.

ОТХВЪРЛЯ протеста на Окръжна прокуратура Бургас и жалбата на Д.П.А., М.И.А., И.В.Д., С.Т.Т. и А.Т.П. в останалата им част.

ОСЪЖДА заинтересованите страни Г.Т.Т., С.П.Г., Н.И.Г., Н.Г.А., Н.П.С., Г.Е.К., Х.Н.Х., Г.К.Г., Д.В.В., П.П.П., С.К.А., Г.С.А.; А.А.Н., Д.Д.К., М.И.Т., Д.Ц.К., А.А.А., всички представлявани от адвокат С.К.И. общо да заплатят по сметка на Административен съд Бургас сумата от 325 лв., представляваща възнаграждение за вещо лице.

Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването пред Върховния административен съд на Република България.

 

 

Съдия: