Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

          576                            25.03.2015 година                                      гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, тринадесети състав, на двадесет и шести февруари, две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 2510 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл. 72, ал. 1, във вр. с чл. 70, б. „г“ от Закона за административните нарушения и наказания и е образувано по предложение на административния ръководител на Окръжна прокуратура- Бургас за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 278/06.06.2012 г. издадено от началника на Митница Бургас, с което, на основание чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), е наложено Т.Б.Т. с ЕГН ********** административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева и на основание чл. 124, ал.1 от с.з. са отнети в полза на държавата стоките, предмет на нарушението.

В предложението се сочи, деянието, за което е наложено административното наказание, съставлява престъпление и с влязла в сила присъда Т.Т. е признат за виновен в извършването му.

В съдебното заседание прокурорът поддържа предложението за възобновяване по изложените в него съображения.

Ответниците Т.Б.Т. *** не се явяват и не изпращат представители в с.з. Не са заявили становища по предложението.

Предложението е направено от компетентен орган съгласно нормата на чл. 72, ал.1 от ЗАНН и е процесуално допустимо. Разгледано по същество, същото е основателно.

С наказателно постановление № 278/06.06.2012 г. на Началника на Митница Бургас е наложено Т.Б.Т. с ЕГН ********** административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева, за това, че на 10.01.2012 г. около 13.45 часа в гр. Ямбол е държал общо 20 кутии цигари без акцизен бандерол върху потребителската опаковка. С влязла в сила присъда № 2/07.01.2014 г. по НОХД № 681/2013 г. по описа на РС- Ямбол е установено, че деянието, за което е наложено административното наказание, съставлява и престъпление. Доколкото е налице идентичност на фактите, въз основа на които е ангажирана административнонаказателната и наказателната отговорност на Т., съдът приема, че са налице условията на чл. 70, б. „г“ от ЗАНН за възобновяване на административното производство и отмяна на издаденото наказателно постановление.

Мотивиран от горното, на основание чл. 73, във вр. с чл. 70, б. „г“ от ЗАНН, съдът

РЕШИ:

 

ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, образувано въз основа на Акт за установяване на административно нарушение № 171 от 08.03.2012 г., съставен от Н. Б. С. на длъжност „Старши митнически специалист“ в ТМУ- Бургас.

ОТМЕНЯ наказателно постановление 278/06.06.2012 г. издадено от началника на Митница Бургас, с което, на основание чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), е наложено Т.Б.Т. с ЕГН ********** административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.