ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 13.04.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На тринадесети април                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А.

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор:                                       

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 269 по описа за 2009 година.                     

 

На именното повикване в  11.30 часа се явиха:

Жалбоподателят П.Г.Г., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Ответникът по жалбата Общински съвет Бургас, редовно призован, се представлява от процесуален представител юк Т., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпило писмено становище от ответника по жалбата, в което е направено искане за прекратяване на производството, поради просрочването му. Към искането са представени писмени доказателства, които удостоверяват, че процесното решение е съобщено на кмета на Община Бургас и на Областния управител.

 

АДВ.М. – Поддържам жалбата, като уточнявам, че обжалваме размера на  оценката, като считаме, че е завишена.

ЮК Т. – Оспорвам жалбата. На жалбоподателя изрично не сме съобщавали процесното решение.

АДВ.М. -  Не мога да разбера кога точно е публикувано това решение в интернет.

 

Съдът, по направеното възражение от ответника по жалбата за просрочване на жалбата намира следното:

Атакуваното решение е индивидуален административен акт с конкретен адресат – жалбоподателя и той следва да бъде съобщен  на него  по реда на АПК, така както е съобщено на другите лица и органи, които  имат право на жалба. Съобщаването по интернет представлява оповестяване, чиито начален момент не може да бъде надлежно доказан,  поради което съдът намира, че подадената жалба, с оглед и на изразеното от процесуалния представител на ответника на жалбата становище, че решението не е съобщавано на жалбоподателя, следва да се приеме, че е депозирана в срок.

По тези съображения съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване на ход на делото, ето защо и на основание чл.142, ал.1от  ГПК, във връзка с чл.144 от  АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба  против решение  на Общинския съвет, взето по т.56 на заседание на Общински съвет обективирано в протокол №16 от проведено заседание от 18 и 20.12.2008 г.

 

АДВ.М.-Поддържам жалбата. Във връзка с определението на цена моля да се назначи съдебно-техническа експертиза, която да се произнесе по каква методология лицензирания оценител към общината е определил оценката на имота, има ли данни оценителя да е осъществил оглед и измерване на място, заложени ли са в оценката индивидуалните характеристики на продавания имот, като качество и недостатъци на терена, използваемост и т.н., като в крайна сметка вещото лице се произнесе по действителната пазарна цена на продавания имот, съобразно изискванията на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, като изрично мотивира определената оценка и индивидуалните характеристики на квадратен метър на имота. Нямам други доказателствени искания.

ЮК Т. – Оспорвам жалбата. Представили сме допълнителни доказателства. Нямам  други доказателствени искания. Не възразявам по искането за допускане на съдебно-техническа експертиза.

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с чл. 144  от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателствени средства, протокол № 16 от заседанието на Общински съвет Бургас проведено на 18.12.2008 г. и на 20.12.2008г., докладна записка от кмета на Община Бургас, протокол № 30/10.12.2008 г. на постоянната комисия по правни въпроси и обществен ред, протокол № 20 на постоянната комисия по общинска собственост и стопанска политика; молба от П.Г. вх.№ 94-П-533/15.08.2008г.; скица № 253/06.03.1990 г.; нотариален акт за замяна на недвижим имот № 21, том VІ, рег. № 5430, дело № 971 от 18.07.2008 г.; нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 26, том VІ, рег. №  5442, н.д. № 976 от 18.07.2008 г. ; протокол от 27.10.2008 г. на комисия назначена със заповед № 129/21.01.2008г. на кмета за Община Бургас; АЧОС № 5285/28.10.2008 г.; експертна оценка на дворно място № 203/1050 ид.ч. на УПИ V-444,445, кв. 27 във в.з. Минерални бани от лицензиран оценител инж. С.И.

 

 

СЪДЪТ намира искането на жалбоподателя за  извършване на  съдебно-оценителна еспертиза за допустимо и основателно, касаещо събирането на годни и относими  доказателства, за които сам не разполага със специални знания, и на основание осн. 195, ал. 1 от ГПК във връзка с  чл.144 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-оценителна експертиза, която след като се запознае с представените по делото доказателства и оглед на място на имота, да даде заключение по формулиране от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси в днешното съдебно заседание, обективирани в настоящия протокол.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 150 лв., вносими в седемдневен  срок от съобщаването от ответника по жалбата по сметка на Административен съд Бургас, като УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Т.П.К., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в едноседмичен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да  депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателствени средства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и  НАСРОЧВА съдебно заседание за  16.06.2009 г. от 11.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице.

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.45 часа

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: