ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 23.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети април                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1.Л.А.

       2. В.Е.

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.

КНАХ   дело    номер   270     по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.00 часа се явиха:

 

Касаторът – Д.П.П., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

За ответника – Зам.-кмет на Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Н., упълномощена от по-рано.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпилата е молба от касатора Д.П.П., в която се сочи, че е в невъзможност да се яви в днешното съдебно заседание и изразява становище както по доказателствата така и по същество на спора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Оспорвам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Моля да постановите решение, с което да потвърдите решението на Бургаския районен съд на основания подробно изложени в писмени бележки, които моля да приемете.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и като такава следва да бъде уважена. Така постановеното решение на Бургаския районен съд, като неправилно и незаконосъобразно, моля да отмените. Аргументи към това твърдение са, че съгласно разпоредбата на чл. 167, ал. 2 от ЗДвП  службите за контрол, определени от кмета на общината нямат правомощия да осъществяват контрол по правилата за движението по пътищата, и по специално контрол по законосъобразното паркиране на моторни превозни средства. В случая считам, че службите за контрол упълномощени от кмета са превишили правата си, съгласно нормите на ЗДвП не им е вменено това като правомощия. Правото за осъществяване на контрол по движението по пътищата и в частност по паркирането на моторните превозни средства е вменено на службите за контрол, упълномощени за това от Министерството на вътрешните работи. Определените от кмета на общината служби нямат правомощия да изземват документи по ЗДвП, в частност контролен талон на лек автомобил. Контролният талон, съгласно ЗДвП касае единствено регистрацията на лекия автомобил, която функция е възложена единствено на служителите на МВР. Действия по талона за регистрацията и промяната на регистрация се извършват само в службите на КАТ. В тази връзка решението на Бургаския районен съд е неправилно и незаконосъобразно, а оспореното пред Бургаския районен съд, наказателно постановление се явява нищожно, тъй като кмета или зам.-кмета не е компетентен и няма пълномощия да упражняват този контрол и да налагат санкции.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: