Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  694

 

гр. Бургас, 25 март 2013г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети март , през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                                    СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

, като разгледа  докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  АХД № 272 по описа за 2009 година и за да се произнесе, съобрази:

            Производството е по реда на чл. 175 АПК.

            Съдът, по настоящото дело се е произнесъл с решение на 20.11.2012г.

С решението, е отменено постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 62/28.11.2008г., издадено от Началник Митница гр.Бургас, потвърдено с Решение № 4402/06.02.2009г. на Директора на Регионална митническа дирекция гр. Бургас,  с което дружеството е задължено да заплати сумата от 1 407 960,58 лв., представляваща лихва върху погасени суми по ДДС, В ЧАСТТА над сумата от 293 475,01 лв.; отхвърлена е жалбата на „Аурубис България” АД /с предходно наименование „Кумерио Мед” АД/, със седалище и адрес на управление: гр.Пирдоп, представлявано от Н.Л.М.Т. в останалата и част, и е осъдена Митница Бургас да заплати на „Аурубис България” АД /с предходно наименование „Кумерио Мед” АД/, със седалище и адрес на управление: гр.Пирдоп, представлявано от Н.Л.М.Т. сума в размер на 2 842 / две хиляди осемстотин четиридесет и два / лв.

На 22.03.2013г., е постъпила молба от процесуалния представител на жалбоподателя, с която се иска поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в заглавната част на решението.

Съдът, преценя искането за основателно. В титулната част на решението е посочено, че е разгледано адм. дело № 272 по описа за 2012г., като в действителност указаният номер на дело, е по описа за 2009г.

В случая се касае до очевидна писмена грешка, която следва да бъде отстранена.

Предвид изложеното и на осн. чл. 175 ал.2 АПК , Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

 

                                          Р  Е  Ш  И :

 

Поправя допусната в Решение № 1989, постановено на 20.11.2012г. по ах. дело № 272/09г., писмена  грешка, като в титулната част на решението „адм.д. № 272 по описа за 2012 година” следва да се чете „адм.д. № 272 по описа за 2009 година „.

Решението подлежи на обжалване и протест пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 

 

СЪДИЯ: