Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е

№ 895

 

гр.Бургас, 10 август 2009г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на единадесети май, през две хиляди и девета година, в състав:

                                                                                      СЪДИЯ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

при секретар М.В., като разгледа докладваното от съдията адм.д. № 27 по описа за 2009 година и за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по реда на чл.145 от АПК, вр. с § 31, ал. 3 от ППЗСПЗЗ. 

Жалбоподателката К.И.М. *** е оспорвала заповед № Z-1585/25.11.2008г. на кмета на Община Созопол, с която е утвърдена цена на новообразуван имот № 97 по плана за новообразуваните имоти в м.Митков мост, землището на с.Черноморец с площ 363 кв.м. в размер на 27224 лв. и са определени купувачите на имота, а именно: жалбоподателката К.М., Н.М. и И.М.. Жалбоподателката твърди, че заповедта е незаконосъобразна, неправилно е определена квадратурата на имота като посочва, че същата следва да е в размер на 389 кв.м. вместо 363 кв.м. както е записано в заповедта. Не е съгласна и с определената цена за имота, тъй като не е спазена методиката за оценяване и цената незаконосъобразно е завишена. Иска от съда да отмени атакуваната заповед по отношение на определената с нея цена на имота, както и относно площта на имота. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата, ангажира доказателства и пледира за отмяна на заповедта в частта й относно определената оценка.

Ответникът по жалбата, чрез процесуалния си представител, възразява срещу допустимостта на жалбата, тъй като счита, че същата е просрочена. В условията на евентуалност оспорва жалбата и иска от съда да я отхвърли.

Заинтересованата страна Г.П.Г. се явява лично, оспорва жалбата, твърди че оценката е правилно определена, тъй като земята се намира на 10м от брега на морето и иска от съда да отхвърли жалбата като неоснователна.

Заинтересованата страна И.И.М. се явява лично, поддържа жалбата, твърди, че заповедта е незаконосъобразна и иска от съда да я отмени.

Заинтересованата страна Н.И.М., редовно призован, не се явява, не се представлява и не изразява становище.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, изхожда от надлежна страна, съответна е на изискванията за форма и реквизити. Жалбоподателката е получила съобщението за изготвената заповед по пощата с известие за доставяне на 02.12.2008г. Настоящата жалба е подадена чрез административният орган също по пощата, като съдейки от пощенското клеймо (л.49) и представената по делото на л.84 разписка от Български пощи, това е станало на 16.12.2008г. – в рамките на 14-дневния срок.  Оспорването е насочено срещу акт, който притежава белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, тъй като засяга пряко правната сфера на своя адресат и подлежи на съдебен контрол. Поради това жалбата се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

При извършената проверка за законосъобразност на обжалваната заповед, настоящият съдебен състав констатира, че тя е издадена от компетентен орган, в изискуемата от закона писмена форма и при спазване на административно-производствените правила, но в противоречие с материалноправните разпоредби, уреждащи конкретното правоотношение между страните.

Съгласно разпоредбата на чл.§4з, ал.1 от ЗСПЗЗ гражданите, чието право на ползване се трансформира в право на собственост според нормата на §4а, ал.1 придобиват собствеността на земята до 600 кв.м., а тези по §4б, ал.1 – до 1000 кв.м. Съобразно §31 от ПЗР на ППЗСПЗЗ правоимащите по § 4а, 4б, 4в и 4з от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ в 30-дневен срок от влизането в сила на плана на новообразуваните имоти могат да подадат молба за оценка до кмета на общината, която съдържа данни за имота и за подобренията, които ще се оценяват, както и данни за собственика и за ползвателя. В случая производството е инициирано от бившия ползвател, чието право на ползване е трансформирано в право на собственост след приключило производство по §4а, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ. С одобрения и влязъл в сила план на новообразуваните имоти за него е отреден имот, за който с предходен влязъл в сила административен акт му е признато право да придобие собственост и този имот той следва да заплати на бившия собственик. Материалното право на бившия ползвател да придобие собственост по отношение на имота възниква с отреждането, предвидено с влезлия в сила план на новообразуваните имоти. Оценката на имота се формира при приложението на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи (загл. изм. - ДВ, бр.75 от 2006г.). Именно тази методика е приложима в случая, съобразно разпоредбата на § 31, ал.2, т.1 пр. последно от ПЗР на ПМС № 234 от 16.12.1999г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ.  Този текст предвижда оценката да се извършва от техническата служба на общината в 3-месечен срок от влизането в сила на плана на новообразуваните имоти в случаите по §4а, ал.1 и 5, §4б, ал.1 и §4з, ал.2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ - съгласно глава седма, раздел I от ППЗДържавната собственост, приет с Постановление № 235 на Министерския съвет от 1996г. (обн., ДВ, бр.82 от 1996г.; изм. и доп., бр.8, 24, 45 и 67 от 1997г., бр.2, 29, 58 и 90 от 1998г., бр.13 от 1999г. и бр.14 и 70 от 2000г.), когато земите са разположени в селищни образувания или са включени в строителните граници на населените места, а в останалите случаи - съгласно Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи. В случая няма спор, че имота не е разположен в селищно образование и не е включен в строителните граници на населено място.

От представените по делото писмени доказателства се установява, че решение № ІІ-32 от 28.02.2005г., постановено по административно дело № 416/2004 г., Окръжен съд – Бургас е признал на жалбоподателката и съпругът й Иван Николов М., правото да придобият собствеността върху ползвателски имот №97 в м. Митков мост, в землището на с.Черноморец при граници: север – имот №  90,  91 и 96; изток – мера; запад – имот № 98; юг – имот № 99. Решението е оставено в сила с решение № 11192 от 14.12.2005 г. по адм.д. № 6895/2005 г. на ВАС. Не се спори между страните в процеса, че планът на новообразуваните имоти за цитираната местност е одобрен със заповед № РД 09-68/07.05.2007г., издадена от областния управител на Област Бургас. Административният орган е възложил експертиза, която оценява имота на 27224 лева като използва регламентирания в чл.5 (отм.) от НРОЦЗЗ коефициент на пазарен аналог. Оценката е утвърдена с процесната заповед. По делото е допусната съдебно-техническа експертиза, в която е посочено, че стойността на процесния имот с площ 363 кв.м. съгласно наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи, приета с ПМС № 118/26.05.1998г. е 226 лв. за целия имот. Стойността на същия имот определена по метода на пазарните аналози е в размер на 26470 лв. Вещото лице посочва още, че към момента, в който имотът е бил отдаден за ползване действително площта му е била 389 кв.м. , но след като е регулиран с плана на новообразуваните имоти на зоната по § 4 в м.Митков мост, одобрен със заповед № РД-09-68/07.05.2007г. на Областният управител на Област Бургас площта на имотът е в размер на 363 кв.м.

Настоящият съдебен състав намира, че изложените в мотивната част на оспорената заповед фактически основания кореспондират на посоченото в нея правно основание и осъществяват фактическия състав на §4з, ал.1 от ЗСПЗЗ. Регламентът на цитираната норма препраща към §4а, ал.1, вр. с ал.5, вр. с чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ, по чиято делегация е издадена НРОЦЗЗ. С отмяната на чл.5 от посочения подзаконов нормативен акт отпада изискването за прилагане на коефициента на пазарния аналог и използването му  в административното производство при определяне на оценката на имота съставлява нарушение на материалния закон. От заключението на съдебно-техническата експертиза, което съдът възприема като компетентно и безпристрастно, се установява, че текущата пазарна цена на имота е в размер на 226 лева. За да формира тази оценка, вещото лице изхожда от местоположението на имота, транспортния достъп до него, близостта му до бреговата ивица, отстоянията от населеното място, главните пазари и общинския център като прилага точно коефициентите по чл.4 от наредбата. Заключението на СТЕ кореспондира с приобщените по делото писмени доказателства и обсъдено в съвкупност с тях обосновава извод, че пазарната цена на имота, определена по реда на приложимата наредба възлиза на 226 лв.

Ето защо определената с оспорената заповед цена по свободни пазарни цени въз основа на пазарен аналог не съответства на изискванията на правната норма и е неприложима.

Неоснователно в оценителния протокол е прието, че чл.5а, съгласно който цените по наредбата са база за определяне на текущи пазарни цени на земеделските земи, дава възможност окончателната оценка да се определи въз основа на пазарни аналози за района. С отмяната на чл.5 от наредбата и създаването на чл.5а отново е налице приложение на корекционни коефициенти, с които се коригира базисната цена на земята, т.е. се определя пазарна цена. Тези коефициенти обаче са конкретно посочени в наредбата. Съгласно чл.2 от НРОЦЗЗ, цените на земеделските земи изразяват цената в левове на декар в зависимост от началните цени, диференцирани според техния статут, местоположение и други икономически фактори. Както началните цени, така и коефициентите за диференциране по чл.3 и 4 от Наредбата са изрично посочени и са свързани само с качествата на земите като земеделски. Именно този им характер следва да бъде предмет на оценяване. Определената пазарна стойност с оспорената заповед, е стойност, образувана по критерий извън цитираната наредба – коефициент пазарен аналог.

По тези съображения, съдът намира, че следва да възприеме изцяло заключението на вещото лице - лицензиран оценител, според който по критериите, определени с наредбата цената на конкретния имот е 226 лева. В този размер следва да бъде определена и оценката на имота, като оспорената в съответната част заповед следва да бъде изменена.

Недопустимо е наведеното в жалбата възражение за площта на новообразуваният имот. Това възражение е следвало да бъде релевирано в производството по одобряване на плана на новообразуваните имоти извършен със заповед № РД 09-68/07.05.2007г., издадена от областния управител на Област Бургас. Последната заповед към настоящият момент е влязла в сила, с което е преклудирана възможността за промяна на площта на имота. Освен това не тази заповед е предмет на настоящият спор.

Мотивиран от горното и на основание чл.172, ал.2, от АПК, Административен съд - град Бургас, 

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ заповед № Z-1585/25.11.2008г. на кмета на Община Созопол в частта, в която е утвърдена оценката на недвижим имот, находящ се землището на с.Черноморец, Община Созопол, местността “Митков мост” с № 97 по плана на новообразуваните имоти с площ от 363 кв.м. от 27 224 (двадесет и седем хиляди двеста двадесет и четири) лева на 226 (двеста двадесет и шест) лева.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му. 

 

 

                                                                       СЪДИЯ: