ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 12.05.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На дванадесети май                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор:    Желязко Георгиев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия АЛЕКСАНДРОВА

административно дело номер 320 по описа за 2009 година.                     

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

Жалбоподателят кооперация „Воин груп”, редовно призован, не изпраща законен представител, за него се явява представител по пълномощие адвокат С., надлежно упълномощен, с пълномощно отпреди.

Ответникът по жалбата - директора на дирекция „ОУИ” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Й., надлежно упълномощена, представя пълномощно по делото.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Георгиев.

 

СТРАНИТЕ и ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството се разглежда след постановяване на отменително решение 3306/2009г., по адм.д. 10609/2008г. на Върховен административен съд, с което е отменено изцяло Решение по адм.д. № 295/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав. С оглед диспозитива на отменителното решение, предметът на настоящото дело е идентичен с предмета на адм.д.№ 295/2008г. Производството се движи по реда на гл. ХVІІ и ХІХ   на ДОПК.

АДВОКАТ С. – Във връзка с решението на ВАС и с дадените задължителни указания на последната страница от решението, моля да бъде допусната нова съдебно-икономическа експертиза със задачи, които ще формулирам допълнително, с оглед на фактите, които не са уточнени. В тази връзка моля да бъде допусната такава експертиза, като ми дадете възможност да формулирам въпросите си в писмен вид. Нямам други доказателствени искания за момента. С оглед резултатите на  експертизата, ще посоча и допълнителни  доказателства.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Оспорвам жалбата. Не се противопоставям за допускането на съдебно-икономическа експертиза, като моля да ми дадете възможност с нарочна молба да формулирам въпроси към експертизата.

 

ПРОКУРОРЪТ – Няма да соча нови доказателства. Моля да бъде допусната съдебно-икономическа експертиза .

 

Съдът намира искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на нова съдебно-икономическа експертиза за основателно, с оглед на мотивите на отменителното решение на ВАС. В тази връзка следва да даде възможност на двете страни по делото с нарочни молби да формулират въпросите си, след което съдът в закрито заседание  ще допусне съдебно-икономическа експертиза. Мотивиран от изложеното 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на жалбоподателя в четиринадесетдневен срок от днес, с изрична молба, представена по делото, да формулира конкретно задачите, които иска да бъдат поставени към съдебно-икономическата експертиза.

ДАВА същата възможност и на ответника по жалбата, в същия срок да постави своите задачи към съдебно-икономическата експертиза.

УКАЗВА на страните, че ще се произнесе по искането за допускане на съдебно-икономическа експертиза, след като молбите с формулираните задачи постъпят по делото.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.07.2009г. от 11.00 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: