ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 18.05.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На осемнадесети май                                            две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

Административно дело номер 358 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ областен управител на област Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт С., която представя пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет гр.Приморско, редовно уведомен, се представлява от адв.М., който представя пълномощно.

         За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНААсарел медет” АД гр.Панагюрище, редовно уведомена, представител не се явява.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че няма процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Юрисконсулт С.: Поддържам заповедта. Моля да се приемат приложените с нея писмени доказателства. Представям в цялост АДС № 1430/1995г. Моля да задължите Община Приморско да представи преписката по актуване на процесния имот, съответно АЧОС № 1142/02.02.2009г., тъй като в приложената по делото скица от Агенция по кадастъра като титул за собственост на Община Приморско за процесния имот е вписан АОС № 238/15.03.2004г. Моля да се представи и този акт за общинска собственост.

С оглед доказване твърденията на областния управител в заповедта, моля да се назначи съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите посочени в нарочна молба, която представям.

Нямам други искания по доказателствата.

Адв.М.: Оспорваме искането на областния управител за отмяна на решението на Общинския съвет, като считаме, че същото представлява процесуален материално-законосъобразен акт, издаден от  компетентен орган, включително и по предмет за общински имот в рамките на разпоредителните права на Общинския съвет по ЗОС и Наредбата по чл.8, ал.2. Считам, че доводите на областния управител изложени в заповедта му, релевират на спор за собственост, който не може да бъде решен по реда и в настоящото производство по АПК, а по общ исков ред. Съгласно изискванията на ЗОС правото на общинска собственост, а оттам и предметът на компетентността на общинския съвет се обуславя и доказва с АЧОС. Преценката за собственост в административното производство следва да се извърши въз основа на издадения АЧОС в рамките на неговата официална обвързваща сила. Оспорването му е предмет на исков процес. Т.е. общинският съвет се разпоредил с безспорен имот частна общинска собственост.

Представям АЧОС № 1142, като издаването на скицата, приложена към докладната записка на вносителя кмета на Община Приморско е извършено по реда на този акт. Моля, ако уважите доказателствените искания на областния управител да съобщите за тях изрично на общинската администрация с призовка.

Към настоящия момент нямам други доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените със сезиращата заповед писмени доказателства, както и изпратените в последствие от Общински съвет Приморско писмени доказателства,  подробно описани в съпроводително писмо, находящо се на стр. 43 от делото, както и представените в днешно съдебно заседание от пълномощниците на страните писмени доказателства, същите подробно описани по-горе в протокола.

По отношение на направеното в днешно съдебно заседание доказателствено искане от юрисконсулт С., съдът намира същото за неоснователно, тъй като по делото се съдържат актове за общинска собственост, с чиято материална доказателствена сила съдът е обвързан и в настоящия процес не биха могли да се разглеждат евентуални правни спорове за собствеността по отношение на процесния имот, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането на процесуалния представител на жалбоподателя за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

 

Като взе предвид, че няма да се ангажират допълнителни доказателства по делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Юрисконсулт С.: Моля да отмените процесното решение на Общински съвет гр.Приморско, като неправилно и незаконосъобразно. Видно от приложените към делото доказателства за процесния имот има съставен АДС, от който е видно че имотът е актуван като държавен. На стр.2 от представения в днешно съдебно заседание АДС е отбелязано, че 1560 кв.м. ид.ч. от актувания имот са деактувани в полза на наследниците на Христо Бодинков, което е допълнително доказателство, че имотът е държавна собственост и общината се опитва да се разпореди с чужд имот. Предвид изложеното, моля да отмените процесното решение.

Ще представя писмени бележки.

Адв.М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите сезиращото оспорване по чл.45, ал.4 от ЗМСМА. Считаме, че липсват основания за отмяна на административния акт, такива каквито са посочени в чл.146 от АПК. Претенциите на трети лица и спорът за собственост са извън предмета на контрол за законосъобразност, както на областния управител и на настоящия съд и следва да се решат по исков ред. Въз основа мотивите, Общинския съвет е компетентен и е постановил решение при спазване на процедурата при съответния кворум с мнозинство и мотиви. Липсват нарушения на наредбата за разпореждане с общинска собственост и на разпоредби на ЗОС.

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 14-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: