РЕШЕНИЕ

 

№………….                     дата 12 юни 2009 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 14 май 2009 год.,

 в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                   2. ЮЛИЯ РАЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Станимир Христов

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 373 по описа за 2009 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по касационна жалба на В.Р.А. *** против Решение № 111/2009г. постановено по НАХ дело № 2224/2008г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено НП № 12494/2007 год., издадено от началник група в сектор ПП – КАТ при ОДП – гр.Бургас, с което на касатора е наложено административно наказание  “глоба” в размер на 150 лв. и лишаване от правоуправление на МПС за срок от 1 месец, за нарушение на Закона за движението по пътищата. Като  касационни отменителни основания се сочат необоснованост на решението и постановяването му в нарушение на материалния закон. Жалбоподателят счита, че издаденото наказателно постановление не съдържа задължителни реквизити, тъй като не е посочено превишението на скоростта, което е въздигнато в съставомерен признак на нарушението, което обуславя и незаконосъобразността на наказателното постановление.

В съдебно заседание касационният жалбоподател не се явява.

Ответникът по жалбата също не изпраща представител и не ангажира становище.

          Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас дава мотивирано заключение за основателност на жалбата.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като основателна.

         Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Атакуваното съдебно решение е неправилно и следва да бъде отменено, поради нарушение на материалния закон.

Бургаският районен съд по същество е приел, че е осъществен състава на нарушението, поради което правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на касатора. Приел е за безспорно установени по делото правнозначимите факти, свързани с управление на МПС със скорост над предвидената в закона, като се е позовал на записванията в съставения АУАН. При преценката за законосъобразност на оспореното наказателно постановление обаче, решаващият съд не е съобразил обстоятелството, че в същото не е посочена стойността на превишението. При този вид нарушения, превишението на скоростта трябва да бъде конкретно посочено, тъй като именно то е квалифициращото обстоятелство и е критерий за индивидуализация на наказанието. При непосочване на съставомерния признак, не би могло да се прецени коя е именно приложимата хипотеза на материалния закон, който за различните стойности на превишението на скоростта предвижда различни наказания. В случая е приложена направо санкционната нормата на чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, сочеща превишение в рамките от 31 км/ч до 40 км/ч., без в мотивите на наказателното постановление да се посочва колко е точно превишението,  за да се прецени дали попада в този периметър, за да се приложи точно тази хипотеза на закона. Вярно е, че в АУАН скоростта е посочена – 88 км/ч, като за управление в населено място максимално допустимата скорост е 50 км/ч, т.е. превишението е 33 км/ч, но АУАН не може да замести мотивите на административния орган, тъй като  административнонаказателната отговорност на лицето се ангажира именно чрез неговата дейност и чрез неговия правораздавателен акт. Отделен е въпросът, че в наказателното постановление не е посочено мястото на нарушението, за да бъде направен извод дали движението е било в населено или извъннаселено място, за да се прецени допустимата скорост на движение. Направено е описание само в АУАН, който както се посочи не замества мотивите на административнонаказващият орган, чийто акт е този, който ангажира отговорността на лицето и който е предмет на контрол за законосъобразност и следва да бъде преценявано именно неговото съдържание. 

Следва да бъде отменено атакуваното съдебно решение, като спорът се разреши по същество и с оглед на изложените съображения, и на посоченото основание, оспореното наказателно постановление, следва да бъде отменено, като незаконосъобразно.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл.2-ро от АПК, Бургаският административен съд, ХІІІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 111/2009 г. постановено по НАХ дело № 2224/2008г. по описа на Районен съд – Бургас.

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 12494/2007 год., издадено от началник  група в сектор ПП – КАТ при ОДП - Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението е окончателно.

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………..

 

                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1……………..

 

                                                                                                 2……………..