ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 15.04.                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІІ-ти Административен състав

На петнадесети април                                        две хиляди и девета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.Р.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

административно дело номер 395 по  описа  за 2009 година.

На именното повикване в 16.10 часа се явиха:

 

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Арбо” АД, редовно призован, представлява се от адв. К., с пълномощно от днес.

         ОТВЕТНИКЪТ - Кметът на Община Бургас, редовно призован, не се представлява.

         Явява се вещото лице З.А..

 

         АДВ. К.: Моля да бъде даден ход на делото, като с оглед необходимостта от събиране на доказателства делото да бъде отложено за друга дата.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА постъпило становище от процесуалния представител на ответника, в което са изложени доводи, че възложената на вещото лице З.А. пазарна оценка на отчуждените части от процесния имот следва да бъде извършена в съответствие с разпоредбата на § 1, т. 2 от ДР на ЗОС.

 

         АДВ. К.: Поддържам жалбата. Моля да бъдат приети представените с жалбата писмени доказателства. Моля да бъде извършена експертизата, за което сме внесли необходимия депозит.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства, приложените по делото служебни справки за страните и предмета по адм. дело № 525/07 г., адм. дело № 526/07 г. и  адм. дело № 527/07 г. и представената с молба, вх. № 2638/2009 г. извадка от ПУП-ПУР на Промишлена зона “Север” гр. Бургас.

 

         Във връзка с допуснатата комплексна съдебна експертиза съдът установи, че въпросите в молбата с вх. № 2302/01.04.2009 г. не са от компетентността на назначеното вещо лице З.А..

         Предвид изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

         НАЗНАЧАВА вещото лице Д.Д., което да отговори на въпрос ІІ, поставен в молба с вх. № 2302/01.04.2009 г.

НАЗНАЧАВА вещо лице В. Г., който да отговори на въпрос І, ІІІ, ІV в молба с вх. № 2302/01.04.2009 г.

УКАЗВА на вещото лице З.А., че при изготвяне на пазарната оценка на имота следва да вземе предвид цените на вписаните в Службата по вписванията – гр. Бургас сделки с имоти, намиращи се в близост до отчуждавания имот, за покупко-продажба, замяна, учредяване на вещни права или прехвърляне на собственост срещу задължение за строителство, ипотека, продажбите чрез търг от държавни и частни съдебни изпълнители, държавните институции и общините, както и други възмездни сделки между физически и/или юридически лица, по които поне една от страните е търговец.

ДОПУСКА следната допълнителна задача към комплексната експертиза:

В случай, че при изготвяне на пазарната оценка на процесния имот вещото лице установи, че не са налице вписани сделки по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОС, да изготви оценка по реда на чл. 22, ал. 6, т. 1 от ЗОС.

НАЗНАЧАВА вещото лице З.А., което да отговори на поставения в днешно съдебно заседание въпрос.

         Съдът ОПРЕДЕЛЯ допълнителен депозит в размер на 200 лв., от които 100 лв. вносими от Община Бургас в тридневен срок от получаване на съобщението и 100 лв., вносими от жалбоподателя в тридневен срок от днес.

         За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.05.2009 г. от 16,00 ч., за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

         Да се уведомят вещите лица за изготвяне на експертизата след внасяне на депозита.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16,20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: