Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

гр. Бургас, 14 юни 2010г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на седемнадесети март, през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                                                                          СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                      

              

При секретар С.А., като разгледа  докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  АХД № 430 по описа за 2009 година и за да се произнесе, съобрази:

 

            Производството е по реда на чл.49 ал.2 ЗКИР във  вр. чл. 145 и сл. АПК.

Образувано е по жалба  на Община Созопол, представлявана от кмета П.Р. против Заповед № РД- 18- 106/09.12.2008г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Приморско,общ. Приморско, обл. Бургас. по отношение на имот с кад.№ 58336.50.6 с площ 1971006 кв.м..

С жалбата се иска отмяна на акта, като се навеждат доводи за материална незаконосъобразност, като се твърди че посочения имот неправилно е записан в регистрите, като собствен на Община Приморско.

Жалбоподателят в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител адв. А., поддържа становището си за материална незаконосъобразност на акта. Твърди, че са налице убедителни доказателства, легитимиращи Община Созопол, като собственик на имота.

Ответникът по оспорването – не взема становище по жалбота.

Заинтересованата страна- Министерство на околната среда и горите не взема становище по спора.

Заинтересованата страна Община Приморско, чрез процесуалния си представител адв. О. намира оспорването за неоснователно и излага аргументи в подкрепа на становището си.

Жалбата е допустима. Подадена е  от лице, имащо право на такава и в предвидения от закона срок. Оспорената заповед е публикувана в ДВ бр. 10/06.02.2009г.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени представените по делото доказателства, приема от фактическа и правна страна следното:

Със Заповед № РД- 18- 106/09.12.2008г. Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, е одобрил кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Приморско,общ. Приморско, обл. Бургас.

Имот с кад.№ 58336.50.6 с площ 1971006 кв.м. / № 141 по картата на възстановената собственост/, е отразен като собствен на Община Приморско , въз основа на Решение на ПК по чл. 14 ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 7 от 02.12.2004г., издаден от ОСЗГ.

Според жалбоподателя, собствеността и върху имота е безспорно установена, поради което Община Созопол следва да се запише като собственик на посочения имот.

Тази теза застъпва, предвид следните писмени доказателства, представени в хода на съдебното производство:

С Решение № 1/ 15.02.2000г. ПК гр.Приморско, възстановява правото на собственост на Община Приморско върху отнети гори и земи от горски фонд, като един от имотите е № 000141 по картата на възстановената собственост на землището с площ 1 990.286 дка., представляващ широколистна гора в местността „Калдаръм гечит”.

С протоколно решение № 13 от 10.09.2001г. ПК гр.Приморско, отказва да признае правото на собственост на община Созопол върху целия имот с площ 7 304.500 дка., находящ се в местността „Аркутино”, съгласно НА № 124/ 01.01.1026г. това решение, е било обжалвано от Община Созопол, като с решение № 77/ 12.05.2004г., постановено по гр. дело № 154/2001г. по опис на РС гр. Царево, жалбата е била оставена без уважение.

Представени са доказателства, че на Община Созопол е възстановено правото на собственост върху гора с пространство 6 393 дка.в местността „ Бурхама”-  Решение № 548/08.08.2002г. по гр.дело № 1299/2001г. по опис на РС гр. Бургас, оставено в сила с Решение № 71/ 09.05.2003г. по кад.№ 62/ 2003г. по опис на ОС гр. Бургас.

Според жалбоподателят, част от гората в местността „Бурхама” / за която е възстановено правото на собственост/ е идентична с имота в местността „Аркутино”, последният с площ 8000 дка., за който правото на собственост е удостоверено с НА № 124/ 01.01.1026г. последният факт доказва и посредством ангажирана в хода на настоящото съдебно производство експертиза. Последната не е оспорена от страните, но заключението и според съда, е ирелевантно за спора по законосъобразността на Заповед № РД- 18- 106/09.12.2008г. Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Посочените до тук документи, налагали извод за неправилност на Решение № 1/ 15.02.2000г. ПК гр.Приморско.

Това е мотивирало жалбоподателя на 30.10.2008г. при условията на § 5а от ПЗР на ЗВСГЗГФ да поиска от ОСЗГ Приморско изменение на Решение № 1/ 15.02.2000г. ПК гр.Приморско и решение № 13 от 10.09.2001г. ПК гр.Приморско. Според него наличието на висящо производство относно собствеността върху имот № 141 по КВС е представлявало пречка за записването на този имот в кадастралната карта на гр. Приморско, като собствен на Община Приморско.

Тези доводи са неоснователни.

 Съгласно чл. 41, ал. 1 ЗКИР (изм. "в, бр. 36/04 г.) кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на данни, които : т. 1 се съдържат в карти, планове, регистри и друга документация одобрени по реда на отменения Закон за кадастъра и имотния регистър на народна република България, отменения Закон за териториално и селищно устройство , Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване собствеността върху горите и земите от горския фонд , имат характер на кадастрални данни и отговарят по съдържание и точност на изискванията, определени с наредбата по чл. 31,както и са набрани чрез геодезически, фотометрични и други измервания и изчисления, а съгласно ал. 2 данните за собствениците се набират от представените актове по чл. 38, ал. 1, т. 3, регистрите към картите и плановете, и регистрите на общинската и областната администрация.

Към датата на издаване на оспорения акт , административния орган е разполагал с доказателства, съобразно разпоредбата на чл.41 ал.2 т.1 и 2 ЗКИР, удостоверяващи правото на собственост на Община Приморско върху имот № 141 по КВС- влязло в сила Решение № 1/ 15.02.2000г. ПК гр.Приморско.

Към този момент не е бил налице спор за собственост, тъй като пред издателя на акта не са били ангажирани доказателства за наличие на исково производство за установяване на правото на собственост върху процесния имот.

Такива са ангажирани едва пред настоящия състав на съда, като следва да се отбележи, че според тях исковото производство все още е във фаза преценка за допустимост- л. 99,100 от делото.

В този смисъл не е налице нарушение на нормата на чл. 41 ал.2 ЗКИР, така както твърди жалбоподателя.

Съдът, споделя становището, изложено от процесуалния представител на заинтересованата страна, че при положителен за жалбоподателя изход на исковото производство по спора за собственост, не съществува пречка по реда на чл. 53 от ЗКИР той да бъде посочен като собственик на имота.

При преценка законосъобразността на оспорената заповед, съдът, проверява правилното приложение на закона спрямо фактите, установени към момента на издаването и.

Поради това претенцията на оспорващия за отмяна на заповедта в частта на записаните в кадастралния регистър данни за собствеността върху процесния имот и връщане на преписката за вписването му като собственик на същия имот е неоснователна.

По изложените съображения съдът, намира оспорения административен акт - Заповед № РД- 18- 106/09.12.2008г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Приморско,общ. Приморско, обл. Бургас. по отношение на имот с кад.№ 58336.50.6 с площ 1971006 кв.м.., за  издаден при правилно приложение на закона, в предвидената форма и от компетентен орган.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2 АПК, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

 

Р  Е  Ш  И   :

Отхвърля  жалбата  на Община Созопол, представлявана от кмета П.Р. против Заповед № РД- 18- 106/09.12.2008г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Приморско,общ. Приморско, обл. Бургас. по отношение на имот с кад.№ 58336.50.6 с площ 1971006 кв.м..

Решението подлежи на обжалване  пред Върховен административен съд гр. София  в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 

 

                                                            СЪДИЯ: