ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 23.06                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети юни                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ДРАГНЕВА

Административно  дело номер 458 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „ПОЛИМЕТ 99” ООД, редовно уведомен, се явява адвокат Перфанов, с пълномощно по делото.

 

За ответника Началник на Митница – гр. Бургас, редовно уведомен, представител не се явява.

 

За заинтересованата страна НАП – гр. София, редовно призовани, представител не се явява.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от Красимира Ташкова и Мая Цончева – юрисконсулти при Митница Бургас, с искане за отсрочване на делото за друга дата.

 

АДВОКАТ ПЕРФАНОВ: Моля да дадете ход на делото и да не отсрочвате същото, тъй като считам, че Митница Бургас има достатъчно наличен състав и служители да упълномощи други юрисконсулти, при положение, че упълномощеният по настоящото дело е затруднен да се яви.

 

По хода на делото съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, тъй като не са налице основанията на чл. 139 от АПК, а именно по делото не са представени доказателства за невъзможност да се яви Началника на Митница Бургас, а съгласно посочената норма съдът отлага делото ако страната и пълномощникът й не могат да се явяват.

С оглед на изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на „Полимет 99” ООД против Решение изх. №2603-0215/14.03.09 на Началника на Митница Бургас.

 

АДВОКАТ ПЕРФАНОВ: Поддържам жалбата.

Представям молба с искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза с формулирани в нея въпроси, като представям и копие от молбата за ответника. Също представям и протокол на НАП във връзка с извършена ревизия №900728/24.04.2009 година.

Нямам други искания по доказателствата в днешно съдебно заседание.

 

Съдът, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на поставените въпроси от процесуалния представител на жалбоподателя в нарочната молба.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 400 лева, платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание по сметка на Административен съд – гр. Бургас.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза Жейна Драгомирова Жекова, която да се уведоми за определението на съда след представяне на доказателство за внесен депозит.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.09.2009 г. от 12.00 часа, за която дата страните уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: