Р Е Ш Е Н И Е

 

 

      1450/28.07.2016             град Бургас

 

 

Административен съд – Бургас, първи състав, на двадесет и девети юни две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря К.Л. като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 465 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.156, ал.1 от ДОПК.

Образувано е по жалба на „Меридиан Комерс“ ЕООД, ЕИК: 147001964 със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул.“Сердика“ ***, представлявано от З.Н.Т. чрез адвокат И.Б. от БАК против ревизионен акт № Р-02000215002607-091-001/10.11.2015г., издаден от началника на сектор „Ревизии“ М.М.-.Б. и от ръководителя на ревизията главен инспектор по приходите К.К., потвърден с решение № 24/02.02.2016г., произнесено от директора на Дирекция „ОДОП“ – Бургас. Иска се от съда да отмени ревизионния акт. В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адвокат Б., които поддържат оспорването, ангажира доказателства и претендира разноски.

Ответната страна – директорът на Дирекция “ОДОП”– Бургас се представлява в процеса от юрисконсулт И., която пледира за отхвърляне на жалбата и прави искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.156, ал.1 от ДОПК от надлежна страна, в съответствие с изискванията за форма и реквизити и след проведено оспорване по административен ред, което е абсолютна предпоставка за развитие на съдебното производство. Поради това се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

От фактическа страна по делото е установено, че със заповед за възлагане на ревизия № Р-02000215002607-020-001/15.04.2015г., изменена със ЗВР № Р-02000215002607-020-002/18.06.2015г., изменена със ЗВР № Р-02000215002607-020-003/09.07.2015г., изменена със ЗВР № Р-02000215002607-020-004/17.08.2015г., всички издадени от началника на сектор „Ревизии“ в дирекция “Контрол” при ТД на НАП - Бургас е възложена ревизия на „Меридиан Комерс“ ЕООД, която да обхване задълженията на дружеството за: данък върху добавената стойност за периода от 01.01.2012г. до 28.02.2015г.; данък върху социалните разходи по ЗКПО, представяни в натура за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2014г.; данък върху представителните разходи за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2014г.; данък върху разходите за превозни средства за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2014г. и корпоративен данък за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2014г. Възлагателните заповеди са издадени от орган по приходите, който е оправомощен за това със заповед № РД-2/05.01.2015г., произнесена от директора на ТД на НАП – Бургас. Резултатите от ревизията са обобщени в доклад по чл.117, ал.1 от ДОПК № Р-02002015002607-092-01/12.10.2015г., с който е направено предложение за установяване на следните задължения: корпоративен данък за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. в размер на 510,74 лева и лихва за просрочие – 27,00 лева; данък върху разходите за превозни средства по ЗКПО за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г. в размер на 58,58 лева и лихва за просрочие – 16,47 лева, лихва за просрочие за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013г. в размер на 2,49 лева и данък върху разходите за превозни средства по ЗКПО за периода от 01.01.2014г. до 31.1.2014г. в размер на 553,55 лева и лихва за просрочие – 29,26 лева; ДДС за периода от 01.06.2014г. до 30.06.2014г. в размер на 1 348,41 лева и лихва за просрочие – 252,11 лева, ДДС за периода от 01.07.2014г. до 31.07.2014г. в размер на 29 498,30 лева и лихва за просрочие – 3 439,89 лева, ДДС за периода от 01.08.2014г. до 31.08.2014г. в размер на 1 164,15 лева и лихва за просрочие – 125,70 лева, ДДС за периода от 01.09.2014г. до 30.09.2014г. в размер на 249,80 лева и лихва за просрочие – 24,88 лева, ДДС за периода от 01.10.2014г. до 31.10.2014г. в размер на 17 331,71 лева и лихва за просрочие – 1 579,05 лева, ДДС за периода от 01.11.2014г. до 30.11.2014г. в размер на 2 147,30 лева и лихва за просрочие – 177,42 лева, ДДС за периода от 01.12.2014г. до 31.12.2014г. в размер на 16 525,25 лева и лихва за просрочие – 1 222,78 лева, ДДС за периода от 01.01.2015г. до 31.01.2015г. в размер на 4 099,57 лева и лихва за просрочие – 268, 00 лева, ДДС за периода от 01.02.2015г. до 28.02.2015г. в размер на 4 481,85 лева и лихва за просрочие – 258,09 лева, както и лихви във връзка със закъснение за внасяне на декларирания ДДС за периодите от 01.07.2013г. до 31.05.2014г. в общ размер на 967,05 лева. Констатациите в ревизионния доклад не са възразени в срока по чл.117, ал.5 от ДОПК. С последващ ревизионен акт РА № Р-02000215002607-091-001/ 10.11.2015г., издаден от началник сектор и главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас на дружеството са вменени задълженията, описани по-горе със съответната редукция на лихвите за просорочие. Актът е обжалван пред директора на Дирекция „ОУИ” – Бургас, който постановява потвърдително решение за следните задължения: корпоративен данък за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. в размер на 510,74 лева и лихва за просрочие – 31,83 лева; лихви за внесени със закъснение декларирани задължения за данък върху разходите за превозните средства по ЗКПО за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2014г. в общ размер на 36,99 лева; лихви за внесени със закъснение декларирани задължения за ДДС за периода от 01.07.2013г. до 30.06.2014 г. и от 01.08.2014г. до 28.02.2015г. в общ размер на 5 323,11 лева и ДДС за периода от 01.07.2014г. до 31.07.2014г. в размер на 29 395,60 лева и лихва за просрочие – 3 719,01 лева.  В жалбата, с която е поставено началото на настоящото съдебно производство, дружеството оспорва констатациите на приходния орган и тълкуването на събраните в хода на ревизионното производство писмени доказателства.

При извършената служебна проверка за законосъобразност и обоснованост на обжалвания акт, настоящият съдебен състав констатира, че същият е произнесен от компетентен орган, в законоустановената форма и при спазване на процесуалните правила за неговото издаване. Ревизионният акт е издаден в съответствие с приложимия материален закон. Този извод се налага по следните съображения:

В хода на ревизионното производство е установено, че през ревизирания период „Меридиан Комерс“ ЕООД е извършвало търговия на едро със строителни материали и строителен инвентар. Собственик на капитала на дружеството е „Гутман Корп.“ САЩ, собственикът на което е едноличен собственик и на капитала на „Абелия инк“ САЩ, а „Абелия инк“ и „Мелаинвест и партньори“ ООД са собственици на „Абелия БГ“ ЕООД. От 11.08.2014г. за директор на „Гутман корп.“ е назначен Муфтах Мохамед Ел Гомати, който е управител и в следните дружества: „Електрик Инвест Систем“ ЕООД, „Поли Акаунт“ ЕООД, „М Инвест Ко“ ЕООД, „ИМВ 2009“ ЕООД, „Спорт 2010“ ЕООД, „Петков Билд“ ЕООД, „Гранд Камелия“ ЕООД, „Стерлинг инвест“ ЕООД и „Легар БГ“ ЕООД. Към датата на възлагане на ревизията задълженото лице е стопанисвало следните обекти: закрито складово помещение – 650 кв.м. и открити складови площи – 1 200 кв.м., находящи се в гр.Бургас, ЮПЗ, ул. „Комлушка низина“ № 1. С договор от 01.04.2013г. посочените помещения са отдадени под наем за срок от 12 месеца на „Мелаинвест и партньори“ ЕООД. Договора за наем е прекратен и собствеността е променена, като „Мелаинвест и партньори“ ЕООД продава имотите на „Абелиа БГ“ ООД. С договор от 29.07.2013г. „Абелиа БГ“ ООД е отдала под наем имотите на ревизираното лице.

С ревизионния акт, предмет на проверка в настоящото съдебно производство, органът по приходите отказва да признае на „Меридиан Комерс” ЕООД право на данъчен кредит в размер на 29 395,60 лева по данъчна фактура № 0000000239/18.07.2014г., издадена от „Електрик Инвест Систем” ЕООД на стойност 149 978 лева и ДДС 29 395,60 лева с предмет на доставка материали (строителен инвентар) по вид и количество както следва:

- САВТ 3х150х70, 17,500 м. х 17 лева ед.цена;

- телескопични подпори, 650 бр. х 24,6800 лева ед.цена;

- кръстати глави, 650 бр. х 6,7200 лева ед.цена;

- триноги, 650 бр. х 18,1600 лева ед.цена;

- трегер 20х2х215, 390 бр. х 27,9300 лева ед.цена;

- трегер 20х8х265, 780 бр. х 34,3400 лева ед.цена;

- трегер 20х8х330, 390 бр. х 42,8400 лева ед.цена;

- контейнер за трегери 5 бр. х 399 лева броя;

- платна 1,25/2,44 – 4 куб.м. х 840 лева ед.цена;

- платна 1,25/2,50 – 59 куб.м. х 871,5000 лева ед.цена;

- трислойни кофражни платна 2000х500х21 – 250 бр.

За да формира този извод, ревизията приема, че липсва реална доставка на стоки и е налице префактуриране на една и съща стока между „Мелаинвест и партньори“ ООД, „Електрик Инвест Систем“ ЕООД и „Меридиан Комерс“ ЕООД с цел злоупотреба с ДДС, предвид факта, че посочените дружества са свързани лица по смисъла на §1, т.3, б.“г“, б.“д“ и б.“м“ от ДР на ДОПК. Тези изводи се основават на фактите, установени при насрещната проверка на доставчика, а именно: заверено копие на процесната данъчна фактура, ведно с приемателен протокол към същата; договор за покупко-продажба на отложено плащане от 17.07.2014г., сключен между „Електрик Инвест Систем“ ЕООД и ревизираното лице; разпечатка на счетоводното отразяване в счетоводството на „Електрик Инвест Систем“ ЕООД в с/ка 411 – клиенти на извършената продажба на материалите (строителен инвентар) на „Меридиан Комерс“ ЕООД, както и начисленият ДДС на продажбите в счетоводна с/ка 4532; заверено копие на дневник за продажби на доставчика; копия на фактури от предходен доставчик – „Мелинвест и партньори“ ООД – ДФ № 2455/18.10.2013г. и ДФ № 2456/18.10.2013г.; копие на споразумение от 22.10.2013г. между „Електрик Инвест Систем“ ЕООД и „Мелаинвест и партньори“ ООД; копие на споразумение от 31.07.2014г. между „Електрик Инвест Систем“ ЕООД и „Меридиан Комерс“ ЕООД; копие на споразумение от 29.08.2014г. между „Електрик Инвест Систем“ ЕООД, „Мелаинвест и партньори“ ООД, „Меридиан Комерс“ ЕООД, ЕТ „ЕЛКА – Красимир Димитров“ и „Елка Ко“ ООД; обяснение от „Електрик Инвест Систем“ ЕООД, съгласно което дружеството не разполага със складове и други помещения за съхранение на стоките. В хода на ревизията е установено, че към датата на извършване на доставката, ревизираното дружество няма нает квалифициран или друг персонал. От жалбоподателя са представени копие на процесната фактура; хронологична справка за извършеното осчетоводяване на закупената и продадена стока по фактурата в счетоводството на задълженото лице, както и заверени копия на фактурите за продажба на същата на „Мелинвест и партньори“ ЕООД – ДФ № 1000000889/31.07.2014г., ДФ № 2000008683/23.07.2014г., ДФ № 0000000180/11.08.2014г., ДФ № 0000000182/25.09.2014г., ДФ № 0000000185/22.10.2014г., ДФ № 0000000190/30.12.2014г., ДФ № 0000000192/30.12.2014г., ДФ № 2000008915/23.09.2014г., ДФ № 2000008633/10.07.2014 и ДФ № 1000000892/31.07.2014г. Извършена е насрещна проверка на „Мелаинвест и партньори“ ЕООД, при която са представени следните документи: заверени копия на ДФ № 2455/18.10.2013г. и ДФ № 2456/18.10.2013г. с получател „Електрик Инвест Систем“ ЕООД, ведно със счетоводна справка за отразяването на фактурите за продажба в счетоводните регистри; копие на договор от 15.10.2013г., сключен между „Мелаинвест и партньори“ ЕООД и „Електрик Инвест Систем“ ЕООД за покупко-продажба на строително оборудване (инвентар); копие на споразумение от 22.10.2013г., сключено между „Електрик Инвест Систем“ ЕООД и „Мелаинвест и партньори“ ЕООД; копие на дневника за продажби на „Мелеинвест и партньори“ ООД; копия на данъчни фактури за доставка на продадените материали от предходни доставчици към „Мелаинвест и партньори“ ООД – ДФ № 0000000038/20.01.2009г., с издател „Изотех Бургас“ АД, ДФ № 0000000069/30.06.2008г., ДФ № 0000000080/03.11.2006г., ДФ № 1000000545/31.01.2012г., издадени от „Меридиан Комерс“ ЕООД и ДФ № 0000000010/08.02.2007г. , с издател „Аксис“ ООД; писмени обяснения, съгласно които във връзка с продажбата на строителните материали от „Мелаинвест и партньори“ ООД на „Електрик Инвест Систем“ ЕООД с ДФ № 2455/18.10.2013г. и ДФ № 2456/18.10.2013г. не са използвани активи при продажбата на строителното оборудване, тъй като същите са останали на съхранение в „Мелаинвест и партньори“ ООД до поискването им и са предадени с приемо-предавателен протокол от 18.10.2013г. Във връзка със закупуването на строителното оборудване от предходни доставчици, управителят на „Мелаинвест и партньори“ ООД е посочил, че строителното оборудване е закупувано от проверяваното лице на части през различни календарни години, транспортирането е за сметка на доставчика до склад на „Мелаинвест и партньори“ ООД. Представени са копия на свидетелства за регистрация на 4 броя товарни автомобили, собственост на дружеството и 8 броя пътни листи за извършен превоз на материали; аналитичен регистър на с/ка 205 – транспортни средства; потвърдено е закупуването на строителни материали от „Меридиан Комерс“ ЕООД; дадени са обяснения,че материалите се използват за осъществяване на основната дейност на „Мелаинвест и партньори“ ООД, закупени са от склада на ревизираното дружество и транспорта е извършен за сметка на „Мелаинвест и партньори“ ООД .

Във връзка с разплащането по процесната фактура от ревизираното лице са представени: счетоводна справка-хронология на фактурите, издадени от „Електрик Инвест Систем“ ЕООД към „“Меридиан Комерс“ ЕООД за периода 02.2014г. – 07.2014г., в която е включена и процесната фактура; справка задължения на „Меридиан Комерс“ ЕООД към „Електрик Инвест Систем“ ЕООД към 12.09.2015г. – по ДФ № 233/20.01.2014г. в размер на 61,20 лева и по ДФ № 239/18.07.2014г. в размер на 172 248,45 лева; споразумение за прихващане, сключено на 31.05.2014г.; споразумение от 29.08.2014г.; договор за прехвърляне на вземания (цесия) от 15.09.2015г.; хронология на счетоводна сметка 411 – клиенти за периода 01.09.2015г. – 30.09.2015г.; копие на приемо-предавателен протокол от 18.07.2015г. към процесната фактура; от писмените обяснения се установява, че стоката е  по процесната фактура е била складирана в базата на „Мелаинвест и партньори“ ООД в Южна промишлена зона, гр.Бургас – открит склад до поискване.

С ревизионния акт, предмет на проверка в настоящото съдебно производство органът по приходите е определил и задължения за лихви върху несвоевременно внесен ДДС в общ размер на 5 323,11 лева за периода от 01.07.2013г. до 28.02.2015г. и задължения за лихви върху данъка върху разходите за превозни средства в общ размер на 36,99 лева за 2013г. и 2014г. Въз основа на констатациите по ЗДДС, касателно ДФ № 239/18.07.2014г., издадена от „Електрик Инвест Систем“ ЕООД, ревизията преобразува финансовия резултат на „Меридиан Комерс“ ЕООД за 2014г. със сумата от 146 978 лев, представляваща облагаемата основа на фактурата. В резултат на това, декларираният резултат на дружеството за 2014г. загуба в размер на 127 187,45 лева е увеличен с: годишните счетоводни разходи за амортизации в размер на 3 433,13 лева; разходите, представляващи доходи на местни физически лица по ЗДДФЛ; разходите за задължителни осигурителни вноски в размер на 6 020,73 лева; разходите за лихви от прилагане на режима на слаба капитализация в размер на 27 870,76 лева; разходите, които не са признати за данъчни цели в размер на 3 126,13 лева и разходите по ДФ № 239/18.07.2014г. в размер на 146 978 лева, които не са документално обосновани по смисъла на ЗКПО. Общият размер на увеличенията е 187 428,75 лева. Декларираният финансов резултат на дружеството е намален с: годишните данъчни амортизации в размер на 3 433,13 лева; приходите/сумата, с която са намалени счетоводните разходи, отчетени по повод на задължения за неизплатени доходи по чл.42, ал.1 и на задължения за невнесени задължителни осигурителни вноски по чл.42, ал.5/чл.42, ал.4 и ал.6, изр. 2 от ЗКПО в размер на 10 611 лева и остатъкът от данъчната загуба от 2012г. – 41 089,75 лева. Общият размер на намаленията е 55 133,88 лева. В резултат на това за 2014г. е установена данъчна печалба в размер на 5 107,42 лева и корпоративен данък – 510,74 лева.

В жалбата, с която е сезиран настоящият съдебен състав се навеждат доводи за неправомерно отказано право на данъчен кредит по ДФ № 239/18.07.2014г. и неправилно преобразуван финансов резултат за 2014г. В по-голямата си част тези доводи преповтарят възраженията на дружеството в обжалването по административен ред като се акцентира върху липсата на свързаност между „Меридиан комерс“ ЕООД, „Електрик инвест систем“ ЕООД и „Мела инвест и партньори“ ООД.

Съгласно чл.6, ал.1 от ЗДДС доставка на стока по смисъла на този закон е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката. В чл.25, ал.1 от ЗДДС е дефинирано понятието данъчно събитие като доставка на стоки или услуги, извършена от данъчно задължени лица, вътрешнообщностно придобиване и внос на стоки по чл.16. Според правилото на чл.68, ал.1 от ЗДДС данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон за получени от него стоки или услуги по облагаема доставка; за извършено от него плащане преди да е възникнало данъчното събитие за облагаема доставка; за осъществен от него внос или за изискуемия от него данък като платец по глава осма. Правото на приспадане на данъчен кредит е уредено в чл.68, ал.2 от ЗДДС и посредством метода на изключването в чл.70, ал.1 от ЗДДС.

Реално изпълнената доставка е правопораждащ юридически факт, за да възникне и да се упражни на правото по чл.68, ал.1 от ЗДДС. Съществуването й се установява в процеса посредством допустимите по ДОПК доказателствени средства. Съгласно разпоредбата на чл.70, ал.5 от ЗДДС приходният орган отказва правото на приспадане на данъчен кредит на ревизиран субект по доставка, за която данъкът е начислен неправомерно. В настоящия случай е безспорно установено, че „Меридиан комерс“ ЕООД е ползвало право на данъчен кредит по ДФ № 239/18.07.2014г., издадена от „Електрик Инвест Систем“ ЕООД. Безспорно е установено също, че стоката, предмет на тази фактура последователно е била прехвърляна от ревизираното лице на „Мела инвест и партньори“ ЕООД, от „Мела инвест и партньори“ ЕООД на „Електрик Инвест Систем“ ЕООД и от последното дружество отново на ревизираното лице. Действително, няма законова пречка една стока да бъде предмет на множество прехвърлителни сделки между едни и същи лица, но за целите на данъчното облагане прехвърлянето трябва да е неоспорим и категоричен факт. В процесния случай фактът на прехвърляне и предаване на стоката не е доказан. Тъкмо обратното. Събраните в хода на ревизията множество индициращи факти, в това число и фактите на свързаност между търговците, обосновават недвусмислен извод, че е налице само префактуриране, но не и предаване на стоки. В този смисъл настоящият съдебен състав споделя напълно развитите в доклада, акта и решението доводи за „изкуствено създадена добавена стойност“, основани на фактите за липса на реално плащане, невъзможност за подписване на фактурата към момента на издаването й, продължителни търговски взаимоотношения между дружеството-жалбоподател, доставчика и предходния доставчик по процесната фактура и фискална задълженост на доставчика. Тези факти не са опровергани от жалбоподателя, въпреки предоставената му по чл.171, ал.4 от АПК възможност. Представената в съдебно заседание епикриза от Хирургичното отделение на „МБАЛ Д-р Маджуров“ свидетелства, че в периода от 10.11.2015г. до 12.11.2015г. лицето Гомати е било на преглед и не установява факти, които да бъдат отнесени към датата на издаване на фактурата – 18.07.2014г. Поради това, жалбата се явява неоснователна и трябва да се отхвърли. Същата не съдържа оспорване на установените с ревизионния акт лихви за просрочие, а при служебно извършената проверка, съдът не констатира неправилното им начисляване и изчисляване, поради което ревизионният акт в тази част също е законосъобразен.

По делото е направено искане за присъждане на съдебно-деловодни разноски от двете страни в процеса. След като се съобрази с разпоредбата на чл.161 от ДОПК и с изхода на спора пред настоящата инстанция, съдът намира, че трябва да присъди в полза на ответника юрисконсултско възнаграждение, определено по реда на Наредба № 1/07.07.204г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, в размер на 1 701 лева

Мотивиран от това, Административен съд – гр.Бургас, първи състав

 

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Меридиан Комерс“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул.“Сердика“ ***, представлявано от З.Н.Т. против ревизионен акт № Р-02000215002607-091-001/10.11.2015г., издаден от началника на сектор „Ревизии“ М.М.-.Б. и от ръководителя на ревизията главен инспектор по приходите К.К., потвърден с решение № 24/02.02.2016г., произнесено от директора на Дирекция „ОДОП“ – Бургас.

ОСЪЖДА „Меридиан Комерс“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул.“Сердика“ ***, представлявано от З.Н.Т. да заплати на Дирекция „ОДОП”– гр.Бургас съдебно-деловодни разноски в размер на 1 701 лева.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

 

 

 

СЪДИЯ:……………………….